Muvara (Nge: Colour) kana ruvara zvinodudza kudaira kweziso richipirikira mhando dzechiedza apo richinge ragamuchira chiedza chine urefuwefungo hwakasiyana. Chiedza, chidimbu chenangazira regetsimagineti (electromagnetic spectrum). Chiedza chinowanikwa chiine mhando dzeruvara ese anozivikanwa. Kuwonekwa kunoitwa mavara neziso kunoitika apo chiedza chinowira pachinhu chingava chipfeko kana chii. Ngatimboti chiedza chawira pachiro chitsvuku. Chinoita kuti ziso rizowona ruvara rutsvuku urwu ndechekuti, dzimwe mhando dzemuvara dzinonwira pachipfeko ichi asi chipfeko chinohwitudza ruvara rutsvuku. Nokudaro ziso rinowona ruvara rutsvuku chete.

Mavara akasiyana siyana.
Enzano yemavara akasiyana siyana.

Zvakanaka kuwonesana kuti chiedza chine hunyambiri; chingawonekwa sesebhe uye chingawonekwa semasaisai.

Sainzi yemavara dzimwe nguva inonzi marhangi (chromatics), pimaruvara (colormetry), kana kungonzi sainzi yemavara. Inosanganisira kufunda kwekuonekwa kwemavara neziso remunhu uye huropi, mabviro erudzi muzvinhu, gorokodzwa ye ruvara muuseza, uye fundoyetsimba yeunye wegetsimagineti (electromagnetic radiation) munzvimbo inoonekwa (ndiko kuti, izvo zvinowanzo kunzi sechiedza chete).[1]

TsananguroEdit

 
Nangazira yemavara inoenderera.

Nangazira yemavara.Edit

Unye we Getsimagineti inoratidzirwa ne uyo urefuwefungo (kana rudido) uye kusimba kwayo. Kana urefuwefungo uri mukati mechiono chinoonekwa (huwandu hwe urefuwefungo unogoka kuonekwa ne vanhu, unogona kubva pa390 nm kusvika 700 nm), inozivikanwa se "chiedza chinooneka".

Nangazira ye mavara onooneka.
Ruvara indavhoro ye urefuwefungo indavhoro ye rudido
Tsvuku ~ 700–635 nm ~ 430–480 THz
Ranjisi ~ 635–590 nm ~ 480–510 THz
Huroro ~ 590–560 nm ~ 510–540 THz
Zerere ~ 560–520 nm ~ 540–580 THz
Sieni ~ 520–490 nm ~ 580–610 THz
Ungu ~ 490–450 nm ~ 610–670 THz
Fuvana ~ 450–400 nm ~ 670–750 THz

Mutsika dzevanhu.Edit

Mutsika dzevanhu venyika dzakasiyana siyana mavara anezvirevo, uye mamiriro akasiyana[2]. Izvi zvinoonekwa mushandosirwo emavara mumanyika, muenzaniso uri wekuti munyika yedu ye Zimbabwe ruvara rutsvuku runoonekwa seruvara reropa neupenyu nerevaya vakashaya. Kunyanya ropa revaya vakafa (vakashaya) munguva yehondo dzeChimurenga (Umvukela)[3][4].

Mavara ekutanga.Edit

Tsvuku, Huroro ne Ungu (kana bhuruu) ndivo mavara anonzi mavara ekutanga. Mavara ekutanga maseti emavara chaiwo kana chiedza chemavara anogona kusanganiswa muhuwandu hwakasiyana kuti abudise (kana kuti asikiswe) mamwe mavara.[5] Nekuda kwekusanganisa mavara maviri akasiyana kana anopfuura maviri, tinokwanisa kusika mavara matsva. Semuenzaniso, kusanganisa tsvuku nechena zvinogadzira kiwani, uye huroro netsvuku inogadzira ranjisi.

Bvute ye ruvaraEdit

Bvute[6] izwi rinoreva kuti shade, uye mabvute pahuwandu.

Marudzi emavaraEdit

Mabvute e tsvuku | Mabvute e tema | Mabvute e jena | Mabvute e pfumbu | Mabvute e ungu | Mabvute e huroro | Mabvute eRanjisi | Mabvute eZerere | Mabvute eKiwani | Mabvute esieni | Mabvute eMbise | Mabvute eHute

Mavara matemaEdit

 
Nangazira yemavara matema.

Ruvara tema ndiro ruvara wanikwa nekusavapo kana kukwana kwakazara kwechiedza chinoonekwa. Asi mavara matema akati siyanei neruvara tema nekuti anechiedza chinoonekwa, asi chiedza chirimbijana.

Tafura yemavara matema
Ruvara/bvute Enzano Khodhi Chingezi vambo rezita
#000100 vantablack; blackest black
Tematema #0A0A0A Jet black
Tema; nhema #000000 Black
onishi- #030104 onyx black muchitsonga x ndi sh; shona hayina x.
dzvipu #020403 obsidian black
vunzvi #483C41 Pitch black
dema #555D50 ebony black
rasha #28231D charcoal black

Mhando dzeruvara nhema.

Mavara eUnguEdit

 
Nangazira yemavara Ungu.

Mavara maUngu kana Bhuruu (kubva paChingezi). Ruvara rweungu runodeedza kunzi ruvara tema nekuti bvute rayo harina kuchena sehuroro kana chena.

Ruvara Enzano Khodhi Chingezi[7] Vambo rezita
Fifu[8] #000080 Navy; Dark blue
ultra-andhle

ultra-andye

#120A8F Ultramarine

'beyond the sea'

darika/pfuura (beyond)

ndau ruandhle; ruandye (marine; sea)

Ungu ye Ijipita #1034A6 egyptian blue
Safira #0F52BA Sapphire blue
Indigo #3F00FF Indigo
Getsi ungu; etsi #3137FD Electric blue [9]
Ungu #0000FF Blue
Kobharuti ungu #0047AB cobalt blue
Rapisi #004C94 lapis/deep blue
Serurani #2A52BE cerulean blue
Yazuru #007FFF azure
Dengaungu #87CEEB Sky blue ruvara serwedenga
Unguchena #ADD8E6 light blue
Sieni #00FFFF Cyan
Terukosi #40E0D0 Turqoise
Tiro #008080 Teal
aigesi tiro #4E6E81 aegean teal αἶγες (aîges, “waves”)

Mabvute emavara maunguEdit

Ruvara Enzano Khodhi Chingezi[7] Vambo rezita
Gungwaungu #4F42B5 ocean blue
Usikuungu #191970 midnight blue
Andleungu

Andyeungu

Aquamarine ruandhle + ungu
andle

andye

aqua ruandhle

Mhando dzeruvara rweungu.

Mavara maZerereEdit

 
Nangazira ye mavara e zerere.

Mhando dzeruvara rwe zerere dzinogona kusiyana murhangi ye hyu (hue chroma) zvichireva masimbiro kana mazara kwechiedza, kana kupenya zvinhu zviviri kana zvitatu zvinhu uwu.

Ruvara Enzano Khodhi Chingezi[10] Vambo rezita
Zerere #008000 Green
Yezha #228B22 Forest green 'of the leaf' -> ye mashizha
Emurodhi #00573D Emerald green
Yu? #00A86B Jade green yu [chichayina] ok, bichwi [korean], gyoku; hisui [chijapani][11]
Laimu #00FF00 Lime
Yeruva #DFFF00 Chartreuse
Orivhi #98BF64 Olive green
mindi #3EB489 mint green
chikwindi #8A9A5B moss green
feruni #4F7942 fern green
seji #B2AC88 sage green
zererechena #90EE90 light green
zerere ye bhahari #2E8B57 sea green

Mhando dzeruvara rwezerere.

Mavara maHuroroEdit

 
Nangazira ye mavara mahuroro

Mavara ehuroro mavara machena muChishona nekuti mavara akajeka.

Tafura yemavara ehuroro.
Ruvara Enzano Khodhi Chingezi
Huroro #FFFF00 Yellow[12]
Ndarama; Goridhe #FFD700 Gold
Chenero #FFFFBF pale/cream yellow
tomborwiyo #FFEFF00 canary yellow
furakisi #FEDB79 flaxen yellow
ashikari #FAF0BE blonde Chiarabhu -> ashqur
haridhari #E1AD01 mustard (yellow) name origin in Chihebheru/Chiarabhu -> hardal; khardal
shora #FFBF00 amber
safuroni #F4C430 saffron yellow
puwa #DFFF00 chartreuse/greenish-yellow[13]
ibve-ibve #FFFF00 brigth yellow[14]

Mhando dzeruvara rwehuroro.

Mavara maMbiseEdit

 
Nangazira ye mavara embise

Mavara mambise anovanzo onekwa pavanhu vaneganda tema.

Ruvara Enzano Kodhi yemuvara Chirungu vambo rezita
Mbise #422A14 Brown
Chichiri; tsvikiri #2A0001 Mahogany senge mahogany tree, 'muchichiri'[15]
Chokoreti #7B3F00 Chocolate
Chokoreti tema #2C1503 Dark chocolate
Kofi #6F4E37 Coffee
Karamero #C68E17 Caramel
Ndarira #CD7F32 Bronze
umbero #826644 umber
taupe #483C32 taupe
hezonati #AE9F80 hazelnut
fwoni #E5AA70 fawn
Mbisana, shava #C4A484 light brown mbise chena (-na)
vunde; unde #D2B48C tan bvunde (sorghum)
bheiji; bhezhi #F5F5DC beige
khakhi #C3B091 khaki
sepiya #704214 sepia

Ruvara Mbise.

Mavara maRanjisiEdit

 
Mavara maRanjisi.

Shoko rekuti Ranjisi raisavapo muChishona nekuti vanhu vaidana zvese mavara tsvuku nemarinjisi kuti tsvuku (dzvuku) nekuda kwekuti akati fananei, uye anovanikwa panguva imwechete.

Tafura yemavara maranjisi
Ruvara Enzano Kodhi yemuvara Chirungu
Ranjisi #FFA500 Orange
Nachisi #F28500 Tangerine
Shora #FFBF00 Amber

Zvisikwa zvineruvara rweranjisi.

Mavara maTsvukuEdit

 
Mavara matsvuku

Mavara matsvuku mavara akutsvukira seropa.

Tafura yemuvara tsvuku
Ruvara Enzano Kodhi yemuvara Chirungu Tsananguro
suso; sutso; tsutso #FF2400 Scarlet 'brilliant, bright, shining' red

seruvara rwe mashizha mumwaka waMatsutso

Tsvuku; dzvuku #FF0000 Red
Nundu; Shava; Java #800000 Maroon
Tsvukupanga #990000 Crimson "desirable red"
Ranje #E34234 Vermilion Ruvara ruri pakati petsvuku neranjisi
Rhubhi #E0115F Ruby
Abhuruni #A52A2A Auburn; abron[16] inosanganisa mbise ne tsvuku
Wayini, Mbiringa #722F37 Wine red; merlot wine or vinous (vine); (za)mbiringa[17]
Bheriga; Bhegendi #800020 Burgundy; bhergh[18] tsvuku yakasvibira
chichiri; tsvikiri #C04000 mahogany senge mahogany tree, 'muchichiri'[15]
seresha #DE3163 cerise/cherry kubva kuna cereja cherry muChiputukezi
sangiriya #92000A sangria
svundu #A81C07 rufous izwi rinobva kuruvara runotaurwa neMakaranga[19]

Zvinhu zvineruvara tsvuku.

 
Nangazira ye mavara ma Kiwani

Mavara maKiwaniEdit

 
Nangazira ye mavara maKiwani

Mavara maKiwani anogadzirwa nekusanganisa ruvara tsvuku neruvara chena.

Tafura yemuvara tsvukuchena
Ruvara Enzano Kodhi yemuvara Chirungu Chirevo
Kiwani #FC0FC0 Pink
kiwanipanga - #FF69B4 Hot pink 'desired pink'
seresha #DE3163 Cerise/cherry red-pink
varidha / rhozi #F59FB7 Rose

Zvinhu zvineruvara rwetsvukuchena.

Mavara maHuteEdit

 
Nangazira ye mavara ma Hute.
 
Nangazira ye mavara maHute.

Mavara mahute mavara matsvuki nekuti aripadhuze nekiwani netsvuku, uye mavara anogadzirwa nekusanganisa mavara maUngu nematsvuku.

Tafura yemuvara hute
Ruvara Enzano Kodhi yemuvara Chirungu Chirevo/vambo rezita
Hute #A32CC4 Purple
majenda #A1045A Magenta tsvuku ne hute
Fufu; Fuvana; nana #710193 Violet kubva kuzita re violet trees mufufu, mupfuvavana[20][21]

Chipvufanana; Mufufu; Munyapunyapu; Munyazvirombo; Mutangeni

Farata; nukira;

bangwa; ndemengwe

#E39FF6 Lavender kubva kuzita re lavender croton

Gunukira; Mubangwa; Mufandemengwe; Mufarata[22]

Bhoni #9867C5 Iris iris reziso rinonzi bhoni/mboni [23]

yakapihwa zita nekuda kwe pattern ye ruva ne ziso

Siringa #B65FCF Lilac zita uye ruvara rwe maruva e persian lilac tree, Musiringa[24]
Punje; jumba; shari #9966CC Amethyst dzinde rine maruva anowanikwa mu purple, amethyst ne lavender, [25]

kamupunje; mujumba; mushari

Mabvute eHute

ruvara/bvute enzano khodhi chingezi chirevo chezita
Jumba #DA70D6 orchid; "amythest orchid" mhando ye ruvara rwe amethyst,

Tarisai pamusoro mu "chirevo/vambo rezita"

Shari amethyst futi
nukira #E0B0FF mauve lavender, tarisai pamusoro futi
ndemengwe; mengwe lavender futi

Zvinhu zvineruvara hute.

Mavara maPfumbuEdit

Tarisai futi peji re Mavara ePfumbu

 
Nangazira ye,avara maPfumbu

Ruvara pfumbu runowanzo onekwa panguva yekunaya makore paanoshanduka kuita pfumbu.

Tafura yemuvara pfumbu
Ruvara Enzano Kodhi yemuvara Chirungu
Pfumbu #808080 Grey
Pfumbutema #A9A9A9 Dark grey
Darejena; sirivha #C0C0C0 Silver
Pfumbu-ungu #6699CC Grey blue
Rasha #36454F Charcoal

Zvinhu zveruvara pfumbu.

Mavara MachenaEdit

 
Ruvara chena

Mavara machena ndiwo mavara ane chiedza chinokwanisa kuoneka, uye mavara akajeka. Mavara ese anosanganiswa neruvara chena anoreuruka kudarika vara rwavo rekutanga.

Tafura yemavara machena
Ruvara Enzano Kodhi yemuvara Chirungu
Chena

Jena

#FFFFFF White
Jenero #FFFDD0 Cream

Mhuka chena.

Tsananguro yemavaraEdit

Ruvara Enzano Kodhi yemuvara Chirungu Tsananguro
Tematema (?) #0A0A0A Jet black
Nhema / tema #000000 Black
vunzvi #483C41 Pitch black Rinobva kumashoko ekuti: Nhema neTema.
Pfumbu / Pfupfu #808080 Grey
Rasha #36454F Charcoal Rinoreva kuti charcoal kana coal muChirungu.
Pfumbu ungu #6699CC Grey blue Rinosikwa nekubatanidza mavara maviri pfumbu ne ungu.
Sirivha, darejena #C0C0C0 Silver Rakabva kushoko reChirungu rekuti silver
Mbise #422A14 Brown
Shava, mahogeni #2A0001 Mahogany Ruvara ruri brownish-red
Chokoreti #7B3F00 Chocolate Rakabva kuChirungu chocolate
Chokoreti tema #2C1503 Dark chocolate Rinoreva chokoreti yakasvibira kudarika mbise
Kofi #6F4E37 Coffee Rinobva kushoko reChirungu coffee
Karamero (?) #C68E17 Caramel Rinobva futi kushoko reChirungu caramel
Mbise chena, shava #B5651D Light brown
Ndarira #CD7F32 Bronze
Tsvukutsvuku (?) #FF2400 Scarlet red Richireva ruvara tsvuku rakajekesa
Tsvuku / dzvuku #FF0000 Red
Nundu, java #800000 Maroon
? #990000 Crimson Hapasati paane shoko rekuti crimson muChishona
Rhanje (?) #E34234 Vermillion Rhanje rinobva kuRanjisi, nekuti Vermillion ine ruvara ruri

pakati petsvuku neranjisi.

Rhubhi ? #E0115F Ruby Ishoko rinobva kuChirungu ruby
? #A1045A Magenta Hapasati paane shoko rekuti magenta
Ririki (?) #B65FCF Lilac Hapana shoko
? #E39FF6 Lavender Hapana shoko
? #9867C5 Iris Hapana shoko
Hute #A32CC4 Purple Shoko rinobva kumuchero uneruvara raida kudanwa,

uye rinogona kunzi tsvubvu.

Vhiore, fuvana #710193 Violet Rinonbva kuChirungu violet, kubva paruva reChishona
Emishesi (?)

Amishesi (?)

#9966CC Amethyst Rinobva kuChirungu amethyst, Chishona hachina Th lan st
Ungu nhema #000080 Navy Ungwa rinobva kushoko rekuti gungwa (sea / of the sea).

Ruvara rwegungwa ("the colour of the sea")

Ungu tema zvinongoreva kuti ungu yakasvibira

? #120A8F Ultramarine
Ungu / bhuruu #0000FF Blue Ungu rinobva kugungwa (sea) uye rinobva kumuraraungu

(rainbow), Bhuruu rakabva kuChirungu Blue

Etsi (?) #3137FD Electric blue Hapasati paane shoko
Ndungu (?) / Indigo #3F00FF Indigo Shoko rakatorwa kuChirungu
Safira / Safiri #0F52BA Sapphire
ungu ye denga #87CEEB Sky blue Ishoko reinoreva kuti "of the sky", kana "colour of the sky"
seyani #00FFFF Cyan Ishoko rinobva kuChirungu cyan
Terukosi #40E0D0 Turqoise Ishoko rinobva futi kuChirungu Turqoise
Tiro #008080 Teal Rinobva kuChirungu teal
Zerere #008000 Green
?, yezha? #228B22 Forest green Rinoreva kuti "of the leaves", kana "colour of the leaves"
Emurodhi #00573D Emerald green Rinobva kuChirungu emerald
Raimu (?) #00FF00 Lime Rinobva wo kuChirungu lime, richireva zerere yakajeka
Yeruva? #DFFF00 Chartreuse Ishoko rinoreva kuti "of the flower", richireva ruvara

rwe yellow-green kana chartreuse

Orivhi #98BF64 Olive Rinobva kuChirungu Olive
Huroro #FFFF00 Yellow
? #FFFCBB Light yellow Senge Jenero (cream), asi i-cream-yellow, a light yellow
Ndarama / goridhe #FFFD700 Gold
Shora #FFBF00 Amber Rinoreva ruvara ruri huroro neranjisi (shining yellow orange)
Rhanjisi #FFA500 Orange
Nachisi #F28500 Tangerine
Serise #DE3163 Cerise Rinobva kushoko reChirungu cerise
? #FF69B4 Hot pink Richireva kutsvukirira
Kiwani #FC0FC0 Pink Rinobva kuChuma chekiwani (pink / rose coloured beads)
varhidhi #F59FB7 Rose Rinobva kuChirungu rose
Jenero / Kirimu #FFFDD0 Cream
Chena / Jena #FFFFFF White

Mavara echinyakareEdit

 
Muraraungu.

Muchiverenga zivai kuti munguva yechinyakare Vatorwa vasati vasvika kuUmambo hweMashona kuti vatengeranise machira, ndarama madhayamondi nezvimwe.[26] Uye mavara ekutanga aionekwa muzvisikwa zvakaita se:

 • Miti
 • Pasi
 • Denga
 • Mvura
 • Mhuka
 • Vanhu (ganda, vhudzi, mazino, ropa, mukati memaoko kana pasi petsoka).

Mamwe mavara aionekwa mudenga muchimiro cheMuraraungu, kana ruvara rwedenga panguva yekuvira kwezuva.

Pakazotanga kutsinhanakana kugovanisana kweMashona neVatorwa machira nezvishongo ndopakazouuya mavara mamwe akasiyana siyana. Kugovanisana kwatanga munguva yeMapungubwe ikaenderera munguva yeHukuru hweDzimbadzamambwe (Great Zimbabwe), ikabva yawanda munguva yeHumambo hwaMutapa (Mutapa empire).

Machira emavara akasiynaEdit

Zvinhu zvakawanikwa pamatongo eGZ[27]Edit


Zvakadaro, mavara akawanda nezvinhu zvakawanda zveChishona zvinitumidzwa nekuda kwechirevo kanachifananidzo chechinhu chacho. Enzano; Ranjisi ne hute ese mavara ari maviri akatumidzwa kuteera michero ane mavara aida kudanwa. Asi, rangarirai kuti mamwe mazita ezvinhu akabva kuChirungu nekuda kwekuti akanga asimo muChishona, kana nekuda kwekuti vanhu vakatanga kudzikisira mutauro wavo wachikudza Chirungu uyezvo mashoko akarasika. Enzano; Vhiore kana Rubhi mashoko akatorwa kuChirungu.

Mamwe mashoko asimo muChishona anotorwa kumimwe mitauro yechiBantu, kunyanya chiNdebele nemimwe mitauro iri muZimbabwe. Enzano; Goridhe (Ndarama) ishoko rakabva kumutauro wechiNguni.

Mavara edenga.Edit

Matumidzo emavaraEdit

 • Shava, (deep reddish-brown)
 • java, mushava (light brown). Domboshava, javavhu, javangwe, gadzijava.
 • Tema, dema, nhema, svipa, svipu, sviba kana dzvipa (Black)
 • Hute (Purple)
 • Tsvubvu (black-purple fruit)
 • Nundu (Maroon)
 • Nachisi (deep orange coloured fruit, a tangerine)
 • Chuma cheKiwani (pink/rose coloured beads).
 • Shora, Mbise (amber, brown).
 • Hutsaratsa (check).
 • Mbarakate (Small patch of colour on an animal or object).
 • Gungwa (ocean, sea, a deep blue coloured body of water)
 • Denga (light blue coloured atmosphere)
 • Rangi (chrome; chroma; colour, sky, shade, purple, blue, first)

Mamwe mashokoEdit

 • Deko renzviru (Dark brown (lit: shell of fruit of Wild Medlar). Ano utema hwedeko renzviru: he is dark brown in colour.
 • Chisambi (Red check pattern).
 • Manjenjenje Brilliance (loudness) of colours; 2. Bright flames).

Mashoko aya anotaurwa kuKalanga:

 • Panguka (become discolored; fade as of a flower or some color).
 • Pangula (cause to become discolored).

Mavara muChiBantuEdit

Mimwe mitauro yeZimbabweEdit

Chindevere | IsiNdebele

MuChindevere shoko rekuti muvara kana ruvara rinonzi umbala. Zvinozivikwa kuti muvara kana ruvara muChishona zvinoreva ruvara rimwe asi kana awanda anonzi mavara. MuChindebele mavara anonzi imibala.

Mazita e mavara muChindebele anodeedzwa sezvakanyorwa pazasi.

 • Mnyama = Nhema
 • Mhlophe = Chena
 • Nsundu / Umdaka = Mbise
 • Kubomvu = Tsvuku
 • Lithanga = Huroro
 • Kuluhlaza = Zerere (inogona kuva Ungu futi)
 • Khaki = Kaki
 • Lithuli / Okuintwala / Okuyimpunga = grey
 • Okiyisibhakabhaka = Radenga / Deungu (sky blue)
 • Okulizulu (Bulu) = Ungu (Bhuruu) [28]


Chivhenda | Tshivenda

Chivhenda, mumwe mutauro unotaurwa muNyika yeZimbabwe. MuChivenda shoko rekuti muvara rinonzi muvhala. Mazita e mavara muChivenda akanyorwa pazasi.

 • Mutswu = Black
 • Mutshena = Chena
 • Museṱha = Pfumbu
 • Lutombo = Ungu
 • Mudala = Zerere
 • Ṱaḓa = Huroro
 • Swiri = Ranjisi
 • Mutswuku = tsvuku
 • Meruni = Nundu
 • Buraweni = Mbise
 • Pinki = Kiwani [29]

Chitswana | Setswana

Chitswana kana Setswana mumwe mutauro pa mitauro 16 inotaurwa muNyika yeZimbabwe. Shoko rekuti mavara muChitswana rinonzi Mabala. Mazita e mavara muChitswana akanyorwa pazasi.

 • Bontsho = Nhema
 • Bosweu = chena
 • Botuba = pfumbu
 • Bothokwa/ Borokwa= mbise
 • Botala jwa loapi = Ungu
 • Seloale / Phepole = Hute
 • Bohibitswana / Pinki = Kiwani
 • Bohibidu = tsvuku
 • Namuni = Ranjisi
 • Lephutsi/ Bosetlha / Serolwana = Huroro
 • Botala jwa matlhare = Zerere

Chixhosa | IsiXhosaEdit

Mavara muChixhosa anonzi Imibala.

 • Mnyama = nhema
 • Mhlophe = chena
 • Bomvu = tsvuku
 • Lubhelu / mthubi = huroror
 • Luhlaza = ungu, zerere
 • Ntsundu = mbise
 • Bomvana / Pinki = Kiwani
 • Orenji = Ranjisi
 • Ngwevu = Pfumbu
 • Mfusa = Hute
 • Tyheli = Shora
 • Bomvu-gwanqa = Java (auburn; kwete shava (mahoganny))
 • Nocwambu = Jenero
 • Ngqombela = ? (Chirungu: Crimson)

Chitonga | ChiTongaEdit

Chitonga semimwe 16 mituaro inotaurwa muNyika yeZimbabwe. Mavara muChitonga zvinoreva kuti musyobo.

 • Tete / Nyanzabili = zerere
 • Mukuba = Ranjisi
 • Uusiya = nhema
 • Uusalala = tsvuku
 • Uutaba = chena

Chitsonga | XitsongaEdit

Muhlovo ishoko remaTsonga rekudeedza iro shoko rinozivikwa neMashona se muvara.

 • Basa = chena
 • Nkuma = pfumbu
 • Ntima = nhema
 • Ribungwa = mbise
 • Rihlaza = Zerere
 • Tshwuka = tsvuku
 • Wasi = Ungu
 • Xitshopana = huroro [30]

Chichewa | NyanyaEdit

Mu Chichewa shoko rekuti Mitundi zvinoreva kuti Mavara.

 • Kuda = Black
 • Yera = chena
 • Wofiira = tsvuku
 • Kamtambo = ungu
 • Chikasu = huroro
 • Abiriwiri = zerere
 • Ndimwi = ranjisi

Mimwe Mitauro yeChiBantuEdit

Mitauro ye dzimwe nyika

 • Nyungwe vanoti mtundu (colour) kureva ruvara. Mamwe mazwi: -svipirira (n. green) kureva kusvipirira.
 • VaNgala neVaBwisi vanoti langi kana ba langi pakuwanda (colour).
 • VaYao vanoti lusamba (green coloured).
 • VaLomwe vanoti ekore (n. colour).
 • Chewa vanoti lunga (purple).
 • VaMambwe vanoti cifungo (violet-coloured).
 • Fwe vanoti mu-bara (colour, spot, stripe).
 • Takwane vanoti musawo (n. colour) kureva muvara.
 • VaZigula vanoti rangi kana marangi (1. colour, 2. paint, 3. coloured inks).
 • Zigula vanoti nili (n. blue).
 • VaTonga vanoti tete kana nyanzabili (v. green) kureva zerere.
 • Venda vanoti vhudala (n. green).
 • Lozi vanoti butala kana tala (n. greenness. green colour).
 • VaGwere vanoti kitaka (dark brown colour).

Mabviro eruzivo:Edit

 1. enwiki: colour
 2. Gary Westfahl (2005). The Greenwood Encyclopedia of Science Fiction and Fantasy: Themes, Works, and Wonders. Greenwood Publishing Group. pp. 142–143. ISBN 978-0-313-32951-7.
 3. Di Piazza, Francesca (2005). Zimbabwe in Pictures. Twenty-First Century Books. pp. 69–. ISBN 9780822523994.
 4. enwiki: Colours and symbolisms Flag of Zimbabwe
 5. Bruce MacEvoy. "Do 'Primary' Colors Exist?" (imaginary or imperfect primaries section Archived 2008-07-17 at the Wayback Machine). Handprint. Accessed 10 August 2007.
 6. Vashona, 8 Gumiguru 2019, "shades"
 7. 7.0 7.1 enwiki: Shades of blue
 8. 'A vocabulary of the dialects of Mashonaland in the new orthography' Peji 31. Yakatariswa: 24 Chikumi 2021
 9. enwiki: 1.2 Iridescent electric blue Electric blue (colour)
 10. enwiki: Shades of green
 11. enwiki: Jade
 12. Vashona, Chikumi 17 2017, "Huroro" Yakatariswa: 2020-2021
 13. Vashona, Chikumi 17 2017, "puwa" Yakatariswa: 2020-2021
 14. shona twitter
 15. 15.0 15.1 Vashona, 23 Ndira 2019, "muchichiri" Yakatariswa: Chikunguru 2021
 16. enwikitionary "auburn"
 17. Vashona, 5 Kukadzi 2020, "Muzambiringa" Yakatariswa: Chikumi 2021
 18. etymonline.com, "burgundy (n.)" Yakatariswa: 18 Nyamavhuvhu 2021
 19. shona twitter
 20. Vashona, 24 Ndira 2019, "mufufu" Yakatariswa: Nyamavhuvhu 2021
 21. Zimbabweflora, Securidaca longepedunculata Fresen. Violet trees. Yakatariswa: Nyamavhuvhu 2021
 22. l"Lavender croton" Yakatariswa: 18 Nyamavhuvhu 2021
 23. Vashona, 11 Gumiguru 2019, "iris" Yakatariswa: Nyamavhuvhu 2021
 24. Vashona, 30 Chikunguru 2015,hPersian lilac tree" Yakatariswa: 18 Nyamavhuvhu 2021ttps://vashona.com/en/dictionary/en/Persian%20lilac%20tree
 25. Vashona, 27 Mbudzi 2019, hkamupunje"ttps://vashona.com/en/dictionary/sn/kamupunje Yakatariswa: Nyamavhuvhu 2021
 26. Ann Hills, 8 August 1988, Great Zimbabwe trading history
 27. Chirikure S., Moultrie T., Bandama F., Dandara C. & Manyaga M., June 2017, What was the population of Great Zimbabwe (CE1000-1800)?
 28. Davies, Ian & Davies, Christine & Corbett, Greville. (1994). 'The basic colour terms of Ndebele'Journal of African Journal Cultural Studies. 7. 36-48. 10.1080/09544169408717774.
 29. smlwardafterall, n.d., 'Colours',Intro to Tshivenda, Memrise Level 11
 30. Xitsonga.org, d.a, 'colours',dictionary.