Chichewa (kana ChiNyanja) rurimi rwunotaurwa munyika dzinoti: Malawi; Zambia, Mozambique neZimbabwe. Mutauro uyu wakapararira munyika dzeSADC nokuda kwevanhu vakatamira munyika idzi vachitsvaga mabasa, vari vashandi vakabva kuMalawi neZambia.

Mazwi Anotodzana neShonaEdit

Chichewa chine mazwi mazhinji anotodzana neChiShona nemamwe akafanana zvachose.

 • Izwi rokuti fanana (to resemble; to be similar) ndiro rimwe kuChiChewa neShona.
 • Izwi rokuti gombe (edge of a river or lake) ndiro rimwe kuChichewa neShona.
 • Izwi rokuti imbvi (white hair) rinotaurwa mururimi rweChewa richireva imvi.
 • VaChewa vanoti bambo (father, master, sir), kureva baba kana tenzi.
 • VaChewa vanoti mpini (handle of hoe or axe), kureva mupini.
 • VaChewa vanoti chimbudzi (pit latrine), kureva chimbuzi.
 • Mbali (brother or sister - same sex; same sex sibling).
 • VaChewa vanoti bere (breast), kureva zamu.
 • VaChewa vanoti bereka (to bear; to have a child; to carry baby on back), kureva kubereka.
 • VaChewa vanoti boola (to pierce; drill a hole through), kureva kuboora.
 • VaChewa vanoti bvuma (to give consent; give assent; take up a chorus), kureva kubvuma.
 • VaChewa vanoti bvunda kana vunda (rotten), kureva kuwunda.
 • VaChewa vanoti bvundula (stir up), kureva kubvundura kana kubvondora.
 • VaChewa vanoti bwato (boat), kureva bwato.
 • VaChewa vanoti chala (toe, finger), kureva chigunwe.
 • VaChewa vanoti taya (to lose, throw away), kureva kutaya kana kurasa. Kutayika (to e lost; lose one's way).
 • VaChewa vanoti tate kana atate (father), kureva baba.
 • VaChewa vanoti chaulere (freely given; gift), kureva chouerere.
 • VaChewa vanoti chembere (old woman; a married woman with children), kureva chembere.
 • VaChewa vanoti chidindo (stamp, seal or date stamp), kureva chidhindo.
 • VaChewa vanoti chibayo (pneumonia; pleurisy), kureva mabayo.
 • VaChewa vanoti chilombo (a dangerous animal; a wild animal), kureva chirombo.
 • VaChewa vanoti chilimwe (the dry season), kureva chirimo.
 • VaChewa vanoti diso kana maso (eye; eyes), kureva ziso.
 • VaChewa vanoti dondo (thick bush), kureva dondo.
 • VaChewa vanoti duwa kana maluwa (flower), kureva ruva.
 • VaChewa vanoti dya (to eat), kureva kudya.
 • VaChewa vanoti dzala (to be full), kureva kuzara.
 • VaChewa vanoti dziko (country or territory of a chief), kureva nyika yaShe.
 • Izwi rokuti chalalo rinoreva nyika sekuti nyika yeZimbabwe.
 • VaChewa vanoti dzimbiri (rust; green mould on copper etc), kureva ngura.
 • VaChewa vanoti dziwe (pool on a river), kureva dziva.
 • VaChewa vanoti dzuro (yesterday), kureva nezuro.
 • VaChewa vanoti dzino (tooth), kureva zino.
 • VaChewa vanoti dzuwa (sun), kureva zuva.
 • VaChewa vanoti kufika (to arrive; to reach), kureva kusvika. Kufikira (until) ndiko kuti kusvikira.
 • VaChewa vanoti fulatira (to turn back on), kureva kufuratira.
 • VaChewa vanoti fula (to forge as a blacksmith), kureva kupfura semhizha.
 • VaChewa vanoti fupi (short; near), kureva pfupi.
 • VaChewa vanoti futsa (to parboil vegetables, then dry them in the sun for future use), kureva kufusha.
 • VaChewa vanoti guwa (a shelf made of clay in the house), kureva huva kana chikuva.
 • VaChewa vanoti linganika (to be equal), kureva kuenzana.

Mamwe MazwiEdit

 • VaChewa vanoti chikwati (wedding), kureva muchato. Zvichida zita rokuti Mukwati rinotodzana nezwi iri?
 • VaChewa vanoti chimanga (maize or corn), kureva chibage.
 • VaChewa vanoti chimbala (cold left-over sadza), kureva munya kana muradzwa.
 • VaChewa vanoti basi (that's all; it's enough), kureva kuti zvakwana.
 • VaChewa vanoti chepa (to be too few, to be diminished; little). Kuchepetsa (cause to be small or diminished).
 • VaChewa vanoti chikondi (love), kureva rudo.
 • VaChewa vanoti fisi (hyena), kureva bere.
 • VaChewa vanoti fota (wither as flowers or leaves), kureva kuwuna.
 • VaChewa vanoti fotokoza (explain), kureva kutsanangura.
 • VaChewa vanoti fuko (people), kureva vanhu.
 • VaChewa vanoti gowero (boys's house or dormitory), kureva gota.
 • VaChewa vanoti gwero (a source, beginning of a river or stream), kureva panotangira rwizi.
 • VaChewa vanoti gwira (to grasp; to hold; to catch). Gwira nchito - to work.
 • VaChewa vanoti Mlezi kana Leza (God), kureva Mwari.

Mabviro eruzivoEdit

[1]

[2]

 1. https://archive.org/stream/anenglishnyanja00lawsgoog#page/n16
 2. https://books.google.ca/books?id=h8ExAQAAMAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false