China (tsauranisa chirevo)

China, CHINA, kana china ishoko rinogona kuturikirwa misoro yenyaya iripazasi:


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.