Chirara

  • Chirara (Uncultivated or fallow patch in lands).
  • Chirara (Old grass from previous season; grown dry, still standing) apa kureva murara kana ndara.
  • Chirara (Sleeping place of baboons) apa kureva chiro.


Nota disambigua.svg
Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.