• Kuchera (to accuse; to betray; to be prejudiced against and act accordingly).
  • Kuchera (to draw water from a stream or well) apa zvichireva kutora mvura kubva murukova nechirongo kana chimwe chibatiro.
  • Kuchera Muchero (gather fruit or vegetables; pluck off, as of a fruit or greens).
  • Kuchera (to dig a hole; to mine; to quarry).
  • Kuchera, sezita


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.