Kutsvoda

Kutsvodana

Kutsvoda (Kissing) chiratidzo cherudo chinoitwa nevanodanana vangava murume nemukadzi vakaroorana, mukomana nemusikana vanodanana, kana mubereki anotsvoda mwana wake.

Mutsika dzeZimbabwe kutsvodana hachisi chinhu chinonyanya kuitwa paruzhinji pane vanhu, zvinoonekwa sezvinonyadzisa kana zvisina hunhu.