tarisai futi bhaibheri

Peji rinori ndere mazita e muBhaibheri sezvaanozivikwa muChihebheru, Chiamhari kana Chigiriki.

Mazita anozivikwa

chinjirudza

Mazita eChirume

chinjirudza

Mazita eChikadzi

chinjirudza

Mazita e muBhaibheri mu risti

chinjirudza

Mazita e muBhaibheri anotanga na A

Mazita e muBhaibheri anotanga na B

Mazita e muBhaibheri anotanga na Ch

Mazita e muBhaibheri anotanga na D

Mazita e muBhaibheri anotanga na E

Mazita e muBhaibheri anotanga na F

Mazita e muBhaibheri anotanga na G

Mazita e muBhaibheri anotanga na H

Mazita e muBhaibheri anotanga na I

Mazita e muBhaibheri anotanga na J

Mazita e muBhaibheri anotanga na K

Chishona hachina L saka mazwi uye mazita ane L anoshandurwa achinyorwa na R.

Mazita e muBhaibheri anotanga na M

Mazita e muBhaibheri anotanga na N

Mazita e muBhaibheri anotanga na O

Mazita e muBhaibheri anotanga na P

Chishina hachina Q futi.

Mazita e muBhaibheri anotanga na R

Mazita e muBhaibheri anotanga na S

Mazita e muBhaibheri anotanga na T

Mazita e muBhaibheri anotanga na U

Mazita e muBhaibheri anotanga na V

Mazita e muBhaibheri anotanga na W

Chishona hachina X futi.

Mazita e muBhaibheri anotanga na Y

Mazita e muBhaibheri anotanga na Z

Mazita echishona anotodza bhaibheri

chinjirudza

zekariya = isheakaraka, ishearangarira, isheayeuka

amosi = Murandawashe

isheakaringa