Chihebheru

Chihebheru (Chirungu: Hebrew) ndiwo mumwe we mitauro ye Chishemu (Chisemiti) uye mumwe wemitauro miviri yenyika muIsiraeri (kusanganisira Chiarabhu). Ndiwo mumwe wemitauro yekare pasi rose.

Isiraeri muChihebheru

Chihebheru chinowanzo nyorwa nemavara echihebheru. Chinyorwa ichi chinonyanya kuve zvinzvanyira, nekuti mavhawero haanyorwe nekuda kwenzira yemutauro pachawo.

Chihebheru ndiwo mutauro unoshandiswa kunyora Torah uye mazhinji emamwe magwaro echiHebheru eBhaibheri. Ichi chikamu che chihebheru pamwe nechidimbu chidiki cheAramaiki chinonzi "Tanakh" mutsika dze Hujudha (Judaism) uye zviri muTestamende Yekare yeBhaibheri reChikristu.

Mitauro yeSemaitikiEdit

Mutauro weChihebheru pamwe neChiarabhu, Chiaramaiki neChiamhari (Itopiya) mitauro inotorwa kubva kumamviro mamwechete echisemaitiki. Kune mitauro mizhinji yakabva kumavambo mamwechete neChiasiriya, Chifonishiya, Chicharudhini zvichingodaro.

Mabhii eChihebheruEdit

Alef Bet / Vet Gimel Dalet He Waw Zayin Khet Tet Yod Kaf / Khaf
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ
ך
Lamed Mem Nun Samekh No Pe / Fe Tsadeh Qof Resh Shin / Sin Taw
To מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
ם ן ף ץ