Chihebheru (Chirungu: Hebrew) ndiwo mumwe we mitauro ye Chishemu (Chisemiti) uye mumwe wemitauro miviri yenyika muIsiraeri (kusanganisira Chiarabhu). Ndiwo mumwe wemitauro yekare pasi rose.

Isiraeri muChihebheru

Chihebheru chinowanzo nyorwa ne Keruro ye Chihebheru. Chinyorwa ichi chinonyanya kuve zvinzvanyira, nekuti zvinzvovera hazvinyorwe nekuda kwenzira yemutauro pachawo.

Chihebheru ndiwo mutauro unoshandiswa kunyora Torah uye mazhinji emamwe magwaro eChihebheru eBhaibheri. Ichi chikamu che Chihebheru pamwe nechidimbu chidiki cheChiaramu chinonzi "Tanakh" mutsika dze Ujudha (Chiyehudha) uye zviri muTestamende Yekare ye Bhaibheri reUkristu.

Mitauro yeSemaitiki

chinjirudza

Mutauro weChihebheru pamwe neChiarabhu, Chiaramu neChiamhari (Itopiya) mitauro inotorwa kubva kumamviro mamwechete eChishemu. Kune mitauro mizhinji yakabva kumavambo mamwechete neChisurya, Chifonisha, Chicharudhea zvichingodaro.

Mabhii eChihebheru

chinjirudza
Alef Bet / Vet Gimel Dalet He Waw Zayin Khet Tet Yod Kaf / Khaf
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ
ך
Lamed Mem Nun Samekh No Pe / Fe Tsadeh Qof Resh Shin / Sin Taw
To מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
ם ן ף ץ