Mhanda zvinoreva zvirizasiyo.

Zviumbwa chinjirudza

Mazita chinjirudza

Zvimwe chinjirudza

  • Mhanda - imhando yemurgwisano futi.


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.