Mukoto (worn path; narrow path between buildings) inzira yetsoka.

  • Tarisai mazwi eHerero ari pasi ayo.
  • Zvichida izwi rokuti mukoto rinokwanisa kuturikira vara rinonzi meso- rinotaurwa kuEnglish mumazwi anotevera: mesocephalic, mesoamerica, mesotherapy, mesothelioma.
  • Chivakashure chokuti meso- chinoreva a combining form meaning middle, used in the formation of compound words.
  • Ko tikati Mesopotamia iturikirwe kunzi Mukotowenzizi kana Mukotonzizi?

Mazwi eBantu

chinjirudza
  • Herero inoti omoukoto, moukoto kana pokati (n. internal, inward).
  • Herero inoti oukoto (interior). Mamwe mazwi: oukoto m'ondyuo (inside the house).
  • VaHerero vanoti oukoto m'omutima (inside the heart). Mamwe mazwi: oukoto (n. depth).
  • Lugwere inoti kukotika (to insert, fit into, slot in) zvichida vanoreva kupinza.