Mesopotamia raiva dunhu rinorehwa munhoroondo raibatanidza nzvimbo dziri kuMavirira kweAsia dzakachingana neNzizi Tigris neEuphrates - kana tocherechedza nyika dzamazuvano tinenge tichibata chikamu chikuru cheIraq, Kuwait, rupande rwekumusoro kweSaudi Arabia, nerupande rwekuMabvazuva eSyria neTurkey, nye nyika iri pamudzivo weTurkey neSyria uye mudzivo weIran neIraq.

Kuipwa kwezita chinjirudza

Zita rokuti Mesopotamia rakaumbwa nezvikamu zviviri zvinoti meso (kureva pakati) uye potamos (kureva rwizi). Saka Mesopotamia zvinobva zvoreva nzvimbo iri pagati peNzizi.

  • Tarisai mazwi eHerero ari pasi ayo.
  • Zvichida izwi rokuti mukoto rinokwanisa kuturikira vara rinonzi meso- rinotaurwa kuEnglish mumazwi anotevera: mesocephalic, mesoamerica, mesotherapy, mesothelioma.
  • Chivakashure chokuti meso- chinoreva a combining form meaning “middle,” used in the formation of compound words.
  • Ko tikati Mesopotamia iturikirwe kunzi Mukotowenzizi kana Mukotonzizi?

Mitauro yeBantu chinjirudza

  • VaHerero vanoti omoukoto, moukoto kana pokati (n. internal, inward).
  • VaHerero vanoti oukoto (interior).
  • VaSwahili vanoti kingama (be between, be in the way; cut across, intersect).
  • Vatauri veUmbundu vanoti ohopa (land between two streams that unite).
  • Mururimi rweKikongo vanoti jingidila (to surround animals in a hunt).