Open main menu

Bani (1 Wide level land between hills; 2. Open, level veld) kureva nzvimbo yakatambarara isina miti iri pakaderera. Kana awanda anonzi mapani.

Bombo (grassy plain; treeless veld).