Mitauro yeBantu chinjirudza

  • VaMaconde vanoti chipala (smithy, place where forge is located). Zvichida izwi iri rinotodzana nezita rinonzi Chipara.
  • Chuabo vanoti cipala (n. blacksmith's tools) vachireva zvombo zvemhizha. VaMakua vanoti ichipara (Mould).
  • Chewa neYao vanoti chipala (blacksmith's forge). Nyaneka vanoti otyipala (n. face) kureva chiso.
  • Herero inoti otyipara (front; forehead). Umbundu inoti ocipala kana ocikumo (forehead).


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.