Harahwa (kureva old man; older aged man) kana harabwa, uye futi mutana zvinoreva murume achembera tingati asaruka zvokuva nemakore ari murumana rwemakumi masere (70) zvichikwira. Maonero anosiyana pakuti harahwa ndiani.

Mamwe Mazwi chinjirudza

Tsumo chinjirudza

 • Kwava kusakara kwedoo kuita serisakambodyiwa nyama. It is the wear and tear of a hide that makes it (appear) as if it had never encased meat. It is the aging of a fishing trap as if meat was never consumed from it. Duwo, is fishing trap usually thrown into a river. When it wears out it rusts and the plastic covering it becomes tattered.
 • Bvupa jena rakabva munyama. A white bone stems from meat.
 • Chinokwegura chinokotama, musoro wegudo chave chinokoro. What gets old gradually bends, the head of a baboon is a scoop.
 • Kukwegura kunotanga meso mukarirano. Old age begins by 'passing the buck' with the eyes.
 • Ishungu dzomutana waswera padare kuramba nemhandire seane meno.

Mitauro yeBantu chinjirudza

 • BaKalanga vanoti buhwola (position of seniority; adulthood) vachireva husharukwa hwemunhu. BaKalanga vanoti hola (elder, grown-up, senior) vachireva munhu musharukwa.
 • VaGwere vanoti mukaire (old person) rinoreva munhu achembera; kana vawanda voti bakaire. KuChishona tinoti mukare kana vakare uureva vang vakararama munguva dzekare.
 • VaYao vanoti kola umi (live, live happily; be healthy, to be well) vachireva kurarama kana kuva mutano.
 • VaYao vanoti -a kola (ancient. with class prefix) vachireva mutana. fananidzai nokuti pfunda hora kana tsvimborume hora?
 • VaSwahili vanoti mkale kana wakale (ancestor, forebear, ancient).
 • VaWabo vanoti mwanakalaba (old person) rinotodzana nokuti kalaba (old person) zvichireva harahwa.