Open main menu
Kusvuura kunokakata kufanana nekukwatanura duct tape.

Kusvuura (strip off in English) zvinoreva kupatsanura zvinhu zviviri zvakanama kana kubatana kusvika zvave chimwe nechimwe kwacho chega. Kusvuura kunogona kuitika nenzira yokukakata zvinhu zviviri zvakatetepa sezviya zvinoitwa kana munhu achisvuura rwodzi kubva pagwati remuti. Kusvuura kunokwanisa kuitika nenzira yokupara kana kumara chinhu chakapendewa kana chakanamirwa bepa, sokuti munhu akatora banga anokwanisa kupara pendi yakapenda muchovha.

Ganda remunhu rinogona kusvuuka kana rakwesherana nechinhu chinomara kana chikukutu sepaya pokuti munhua apunzika achimhanya osviko kweshera ibvi padombo kana pahuswa. Ipapa ganda repabvi rinokwanisa kusvuuka. Panobviswa cellotape kuti tiname zvinhu tinoita yokukwatanura kana kuti kusvuura.