Rwodzi (Bast fibre) zvinoreva tambo inosvuurwa kubva pagwati rinokwaturwa kubva pamuti inoti munhondo, mupfuti kana musasa. Nokumwe kutaura rwodzi rwunonzi gavi. Rwodzi rwunoshandiswa mabasa akawanda anosanganisira: kusunga huni, kusunga mbariro pakupfirira matenda emba, kuvaka matanga emombe kana huku, kuruka tyava nenhava, nemamwe mabasa anoda kusunganidza zvinhu.


 • Kusvuura gavi zvinoreva kubvisa gavi kubva pagwati remuti. Gavi rinosvuurwa nokurinamura kubva pagwati ndokuchizo rikakata kubva pagavi racho.
 • Kuponora (to remove bark from a tree by beating) zvinoreva kubvisa gwati pamuti nenzira yekupurira pasi.
 • Chikumo (for stripping bark). Zvichida izwi iri rinotodzana nezita rokuti Chigumo?
 • Gwande (section of bark).
 • Gashu kana rukashu (rope made using four strands of bast fibre) itambo yakarukwa nemhande ina dzemakavi.
 • Bondeka kana mapondeka pakuwanda (Piece of branch or stem of tree cut with its bark on for purpose of extracting bark fibre). Vamwe vanoti nzeta.
 • Kubondeka (Soak bondeka as preparation for extracting fibre).
 • Makwaya (braod piece of bark used for mat).
 • munza (band attached to clothe).
 • Rundaza (band for head or waist). Zvichida ndipo panobva zita rokuti Mandaza?
 • Rundanyara (band of wire).
 • Rundanyara (band of beads for forehead) kana rusore.

Kurerutsa MutauroEdit

 • Mbariro dzinosungwa nemajereveza amakavi: purlins are tied with strips of bark fibre.
 • Chitseketo (Instrument for stripping bark off trees).

TsumoEdit

 • Nzara makavi inosvuurwa. Hunger is like fibre; it can be removed.
 • Kungwara kukosha ngoyi. To be wise is to prepare strings (for a woven bag).

Mitauro yeBantuEdit