Kutarangana

Kutarangana (to be spread out, spaced, at a distance from each other) kureva zvnhu zviri kure nekure.

Mazwi eBantuEdit

Fananidzai mazwi ari pasi ayo nezwi rokuti runhare (telephone).