Muchidzidzo chezvipenyu, ndebvu (beard in English) zvinoreva vhudzi rinokura: pamutsipa; pachirebvu nepamatama emurume anenge ayaruka. Ndebvu dzinokurawo pazasi pemhuno pamuromo wepamusoro. KuChiNdau vanoti mupungu kana murebvu.

Ndebvu

Ndebvu dzinotanga kubuda panguva yokubva zera (puberty) dzichisundwa nechidenhi chinonzi "dihyrotestosterone" chinogadzirwa zvichibva pa "testosterone".

Chinamato chemapostori muZimbabwe chinotenda kuchengeta ndebvu dzisina kugerwa, dzinowonekwa sechishongo pavarume. Chinamato chemaJudah chine vamwe vanochengetawo ndebvu dzisina kugerwa. MuChechi yaJesu Kristu yeVatendi vaMazuva Ekupedzisira (Chechi yeMormon), ndebvu dzairambidzwa kare uye nhengo dzose dzechirume dzaisungirwa kuveura ndebvu dzavo.

Munyika dzeEast Asia (kunyanya Japan, China neSouth Korea), ndebvu ine hukama husina kunaka hwemagariro evanhu sezvo ichibatanidzwa nehusimbe kana husimbe, saka inowanzoveurwa nevarume.

Munzvimbo dzehushangazhi vamwe vanowona ndebvu sedzisina kutsvinda saka vanokurudzira kugera ndebvu.

Kurerutsa Mutauro

chinjirudza
  • Chikukumira (Stubble on un-shaved chin or cheek) kureva ndebvu dzave kubuda pachirebvu kana matama mushure mekugerwa.
  • Nhasi wamhanza kugusa: you shaved badly today.
  • Sekero (moustache) kureva ndebvu dzekumusoro.
  • Kugusa kana kuveura (to shave).

Mamwe Mazwi

chinjirudza

Mazwi eBantu

chinjirudza