Muchidzidzo chezvipenyu, ndebvu (beard in English) zvinoreva vhudzi rinokura: pamutsipa; pachirebvu nepamatama emurume anenge ayaruka. Ndebvu dzinokurawo pazasi pemhuno pamuromo wepamusoro. KuChiNdau vanoti mupungu kana murebvu.

Ndebvu

Ndebvu dzinotanga kubuda panguva yokubva zera (puberty) dzichisundwa nechidenhi chinonzi "dihyrotestosterone" chinogadzirwa zvichibva pa "testosterone".

Chinamato chemapostori muZimbabwe chinotenda kuchengeta ndebvu dzisina kugerwa, dzinowonekwa sechishongo pavarume. Chinamato chemaJudah chine vamwe vanochengetawo ndebvu dzisina kugerwa.

Munzvimbo dzehushangazhi vamwe vanowona ndebvu sedzisina kutsvinda saka vanokurudzira kugera ndebvu.

Kurerutsa MutauroEdit

  • Chikukumira (Stubble on un-shaved chin or cheek) kureva ndebvu dzave kubuda pachirebvu kana matama mushure mekugerwa.
  • Nhasi wamhanza kugusa: you shaved badly today.
  • Sekero (moustache) kureva ndebvu dzekumusoro.
  • Kugusa kana kuveura (to shave).

Mamwe MazwiEdit

Mazwi eBantuEdit