Anker- Die Andacht des Grossvaters 1893.jpg

Baba vaBabaEdit

Shoko rokuti sekuru rinoreva murume anova baba vababa vako.

The word sekuru (uncle) means many things in the Shona language.

  • 1. Your mother or dad's father
  • 2. Your mother's brother
  • 3. Your paternal grandmother's brother and his sons.

Baba vaMaiEdit

Baba vamai vanodavidzwa kuti sekuru.

Hanzvadzi yaMaiEdit

Sekuru ishoko rinoshandiswazve kureva hanzvadzi, kana kuti hanzvadzi, yaAmai vakakubereka.

Mwana weHanzvadzi yaMaiEdit

Sekuru ishoko rinorevazve mwana wasekuru, hanzvadzi, kana kuti hanzvadzi, yamai vako.

Mutogwa SekuruEdit

Sekuru - pamutauro mutorwa mutana anokwanisa kunzi sekuru, nyangwe pasina hukama.

Mitauro yeBantuEdit