Baba vaBaba chinjirudza

Shoko rokuti sekuru rinoreva murume anova baba vababa vako.

The word sekuru (uncle) means many things in the Shona language.

  • 1. Your mother or dad's father
  • 2. Your mother's brother
  • 3. Your paternal grandmother's brother and his sons.

Baba vaMai chinjirudza

Baba vamai vanodavidzwa kuti sekuru.

Hanzvadzi yaMai chinjirudza

Sekuru ishoko rinoshandiswazve kureva hanzvadzi, kana kuti hanzvadzi, yaAmai vakakubereka.

Mwana weHanzvadzi yaMai chinjirudza

Sekuru ishoko rinorevazve mwana wasekuru, hanzvadzi, kana kuti hanzvadzi, yamai vako.

Mutogwa Sekuru chinjirudza

Sekuru - pamutauro mutorwa mutana anokwanisa kunzi sekuru, nyangwe pasina hukama.

Mitauro yeBantu chinjirudza