Lunyoro rurimi runowanikwa munyika yeUganda uri mutauro weChiBantu unotodzana neRunyankole.

Mazwi Anotodza Shona

chinjirudza
 • VaNyoro vanoti bukuru (seniority, greatness).
 • VaNyoro vanoti bumbatiro (to gather under wings as hen).
 • VaNyoro vanoti buta (a bow) vachireva uta.
 • VaNyoro vanoti buraro (bridge).
 • VaNyoro vanoti okugambira (to tell, to say).
 • VaNyoro vanoti kufundikira (to cover), kureva kupfidigira.
 • VaNyoro vanoti ifuro (froth, foam), kureva furo.
 • VaNyoro vanoti ihwa (thorn), kureva muhwa kana munzwa.
 • VaNyoro vanoti katema (a small calabash, cup).
 • VaNyoro vanoti kajangwa (a cat). Kune zita remhuri rinonzi Jangwa.
 • VaNyoro vanoti kasuku (a parrot). Kune zita remhuri rinonzi Masuku.
 • VaNyoro vanoti kanwa (mouth).
 • VaNyoro vanoti kabanja (site of a house). Zvichida izwi iri rinotodzana nokuti chivanze kana banze.
 • VaNyoro vanoti kintu (a thing) zvichireva chinhu.
 • VaNyoro vanoti rino (a tooth) zvichireva zino.
 • VaNyoro vanoti riso (an eye) zvichireva ziso.
 • VaNyoro vanoti -lemera (to be heavy, to burden) zvichireva kuremera.
 • VaNyoro vanoti -rara (to spend the night, to dwell) zvichireva kurara.
 • VaNyoro vanoti rubambo (a wooden peg used for stretching a skin) zvichireva mbambo.
 • VaNyoro vanoti -lekera (to set free) zvichireva kuregera.
 • VaNyoro vanoti -linda (to wait for, to take care of) zvichireva kurinda.
 • VaNyoro vanoti rufu (death, disease) zvichireva rufu kana chirwere.
 • VaNyoro vanoti lulimi (tongue, language) zvichireva rurimi.
 • VaNyoro vanoti rukomera (a fort).
 • VaNyoro vanoti -rwara (to be or to become ill) zvichireva kurwara.
 • VaNyoro vanoti -rwaza (cause to become ill) zvichireva kurwarisa.
 • VaNyoro vanoti rusika (an outer wall).
 • VaNyoro vanoti makara (charcoal) zvichireva marasha.
 • VaNyoro vanoti mamba (the first sign of dawn) zvichireva mambakwedza.
 • VaNyoro vanoti marumi (mother's brother) zvichireva hanzvadzi yaAmai.
 • VaNyoro vanoti muijukuru (a descendant) zvichireva muzukuru.
 • VaNyoro vanoti mukura (a conduit or trench to carry off water) zvichireva mugero.
 • VaNyoro vanoti makaro (hardened meat) zvichireva chimukuyu.
 • VaNyoro vanoti munyanya (a brother or sister of opposite sex) zvichireva hanzvadzi.
 • VaNyoro vanoti mutumbi (a corpse) zvichireva mutumbi.
 • VaNyoro vanoti ngata (pad placed under load that is carried on the head ) zvichireva hata.
 • VaNyoro vanoti njiri (the gospel) zvichireva shoko raMwari. Kune zita rinonzi Chirimunjiri.
 • VaNyoro vanoti ngambo (a dialect).
 • VaNyoro vanoti ndyanga (a skin bag).
 • VaNyoro vanoti ndiro (a basket to hold food).
 • VaNyoro vanoti mwana (child) zvichireva mwana.
 • VaNyoro vanoti mulimo (work) zvichireva murimo.
 • VaNyoro vanoti mulingo (a kind, a species) zvichireva mhando.
 • VaNyoro vanoti mulema (a lame man) zvichireva chirema.
 • VaNyoro vanoti mulinzi (a guardian, a preserver) zvichireva murindi.
 • VaNyoro vanoti muntu (a person) zvichireva munhu.
 • VaNyoro vanoti mukono (an arm) zvichireva ruwoko.
 • VaNyoro vanoti ihuli (egg) zvichireva zai.
 • VaNyoro vanoti ekyoto (fireplace) zvichireva choto.
 • VaNyoro vanoti okubanza (first - use as verb) zvichireva chekutanga.
 • VaNyoro vanoti ekyoku banza (first) zvichireva kuva wekutanga.
 • VaNyoro vanoti ibere (breast) zvichireva zamu.
 • VaNyoro vanoti tura (take off a load from a person's head) zvichireva kutura.
 • VaNyoro vanoti -temba (to ascend).
 • VaNyoro vanoti -somora (to draw a sword) zvichireva kuzvomora kana kusvomhora munondo.
 • VaNyoro vanoti -sinduka (to be uprooted) zvichireva kudzinduka.
 • VaNyoro vanoti Tata (father) zvichireva baba.
 • VaNyoro vanoti -sasauka (to come to pieces) zvichireva kusasauka. Vanobva vati kusasanura (cause to come to pieces).
 • VaNyoro vanoti -sanga (to meet, to come upon) zvichireva kusangana.
 • VaNyoro vanoti -papira (to flap wings as a fowl).
 • VaNyoro vanoti nyamusana (midday, noon) zvichireva masikati-kati.

Mamwe Mazwi

chinjirudza
 • VaNyoro vanoti oruganda (family, tribe) zvichireva mhuri kana rudzi.
 • VaNyoro vanoti empale (trousers, breeches).
 • VaNyoro vanoti -sirimuka (to descend).
 • VaNyoro vanoti k (a) zvichireva c.
 • VaNyoro vanoti nono (finger-nails) zvichireva near dzepamunwe.
 • VaNyoro vanoti manzi (a brave man, bravery).
 • VaNyoro vanoti -manya kana -manyire (to know, understand) zvichireva kuziva kana kunzwisisa.
 • VaNyoro vanoti mani (strength, might).
 • VaNyoro vanoti Ruhanga (God) zvichireva Mwari.
 • VaNyoro vanoti mwanya (space, room, opportunity). Zvichida zvinoenderana nokuti mukana.

[1].

 1. https://archive.org/details/anelementarylun00maddgoog/page/n104