Chisa (Chingezi: steel; Chishongrish: stiri) ialoi inogadzirwa neutare ine huwandu hwushoma-shoma hwechigumi we kabhoni kuti ivandudze simba rayo uye itsemure mukweso we zvichienzaniswa nemamwe marudzi eutare. Dzimwe nhangande dzinogona kunge dziripo kana kuwedzerwa. Chisa nyakwesan'ura (kureva stainless steel) dzinokwesa kun'ura ne rututsiro dzinodinga 11% yehuwandu hwe rhangi (kana kromi). Nechikonzero chekusimba kwe rukakatano rukuru rwayo uye kudhura kwakaderera, chisa inoshandiswa muzviwakwa, hwaraunda, maturusi, ngarava, zvitima, hambautare, mishina, zvombo zvemagetsi, zvombo zvehondo ne zvitundumuseremusere. Utare ndiwo musimboti we chisa. Zvichienderana nehujoto, inogona kutora mafomu maviri egokomara (mafomu emalotlopi): body-centred cubic uye face-centred cubic. Kudyidzana kwemalotlopi eutare nenhangande dzehualoi, kunyanya kabhoni, zvinopa chisa ne kuisa utare murhenji dzadzo dze miriki dzakasiyananika.

muenzaniso we chisa

Chisa ne utare dzinowanzo sanganiswa nekuda kwekuti chisa inogadzirwa ichishandiswa ne utare, mamwe mazita anoratidza kuti utare ne chisa dzinopesaniswa ndiDare. Dare chikamu chikuru che utare.

Mazwi ashandiswa chinjirudza

 • Aloi kana haloi (Alloy), shoko iri riri kubva paChingezi.
 • Chigumi (tenth)
 • Kuvandudza (to renew, improve)
 • Kun'ura (corrosion)
 • Rututsiro (oxidation; redox)
 • Nyakwesan'ura kana isingan'ura (that which resists corrosion)
 • Chisa nyakwesan'ura kana Chisa isingan'ura (stainless steel)
 • Rukwesan'ura kana Ukwesan'ura (the state of being stainless)
 • Rhangi (chromium) rakatorwa kubva kuChibantu kunoshandiswa rangi kureva ruvara. Inogona kunzi zve kromi kubva paChingezi kekwarakabva.
 • Maturusi (tools)
 • zvishandiswa zvamagetsi (electric appliances)
 • Rhenji (range)
 • Miriki (property; properties) shoko iri rakatorwa kubva kuChiswahiri kana reChishona richizivikwa ngariiswe.
 • rukakatano (tensile)

Mamwe mapejie ekutarisa: chinjirudza