Chisa (Chingezi: steel; Chishongrish: stiri) ialoi inogadzirwa neutare ine huwandu hwushoma-shoma hwechigumi we kabhoni kuti ivandudze simba rayo uye itsemure mukweso we zvichienzaniswa nemamwe marudzi eutare. Dzimwe nhangande dzinogona kunge dziripo kana kuwedzerwa. Chisa nyakwesan'ura (stainless steel) dzinokwesa kun'ura ne rututsiro dzinodinga 11% yehuwandu hwe rhangi (kana kromi). Nekuda kwekusimba kwe tensile yayo huru uye kudhura kwakaderera, chisa inoshandiswa muzviwakwa, hwaraunda, maturusi, ngarava, zvitima, hambautare, mishina, maaplayenzi emagetsi, zvombo ne Zvitundumuseremusere. Utare ndiyo musimboti we chisa. Zvichienderana nehujoto, inogona kutora mafomu maviri egokomara (mafomu euhalotropu): body-centred cubic uye face-centred cubic. Kudyidzana kwemahalotropu eutare nenhangande deualoyi (alloying elements), kunyanya kabhoni, zvinopa chisa ne kuisa utare murhenji dzadzo dze miriki dziriyuniki.

muenzaniso we chisa

Chisa ne utare dzinowanzo sanganiswa nekuda kwekuti chisa inogadzirwa ichishandiswa ne utare, mamwe mazita anoratidza kuti utare ne chisa dzinopesaniswa ndiDare. Dare chikamu chikuru che utare (large piece of iron; iron artifacts).

Mazwi ashandiswaEdit

 • Aloi kana haloi (Alloy), shoko iri riri kubva paChingezi.
 • Chigumi (tenth)
 • Kuvandudza (to renew, improve)
 • Kun'ura (corrosion)
 • Rututsiro (oxidation; redox)
 • Nyakwesan'ura kana isingan'ura (that which resists corrosion)
 • Chisa nyakwesan'ura kana Chisa isingan'ura (stainless steel)
 • Rukwesan'ura kana Ukwesan'ura (the state of being stainless)
 • Rhangi (chromium) rakatorwa kubva kuChibantu kunoshandiswa rangi kureva ruvara. Inogona kunzi zve kromi kubva paChingezi kekwarakabva.
 • Maturusi (tools)
 • Maaplayenzi emagetsi (electric appliances)
 • Rhenji (range)
 • Miriki (property; properties) shoko iri rakatorwa kubva kuChiswahiri kana reChishona richizivikwa ngariiswe.

Mamwe mapejie ekutarisa:Edit