Gute romweya

Mashoko anoti gute romweya kana bumburu romweya riri kushandiswa pano kuturikira inonzi atmosphere kuEnglish zvichireva mweya watinofemba uyo wakatikomberedza. Shoko rokuti gute rinotaura chinhu chakakomberedza.

Gutebenyu (biosphere) apa kureva nharaunda yakakomba Pasirose inowanikwa zvinhu zvipenyu zvinosanganisira: vanhu, mhuka, miti, maruva, hove zvichingodaro.