Open main menu

Wikipedia β

Nhetembo dzemadzinza

Detembo mazwi akanyorwa kana anotaurwa anobudisa dingindira ranyanduri, achishandisa mutauro wakapfuma unosanganisa, tsumo, madimikira, mizvambarara, minzvengure nezvimwewo. Mutupo umwe noumwe une detembo rawo.

NENGA -VATOMBE