Antarctica

Antarctica iri kuchamembe kwezviwumbe pachimiro chayo South Pole. Antarctica yakada kuenzana zvinopetwa kaviri pakura kweziwumbe reAustralia.

Antarctica

Antarctica inzvimbo inotonhoresa uye yakomesa inemhepo yakanyanyisa pazviwumbe uye vanoiona segwenga nokuti kunonaya mvura shoma 200 mm chete gore roga roga.