Kunamata Mwari

Shoko rokuti kunamata rinotaura mabasa ose anoitwa nevanhu nechinangwa chekuyanana naMwari kana kufadza musiki.

Mamwe MazwiEdit

  • Kunyengetera kana kudetembura (beseech; plead) zvinoreva kukumbirisa nomoyo unorevesa kuna Mwari.
  • Kutetedzera kana kutetezera (to pray).
  • Kushimanda ishoko rinoshandiswa zvikuru nevanhu vechidiki vanopinda Kereke dzinotenda kuna Mweya Mutsvene uye dzichitaura nendimi dzaMweya Mutsvene. Shoko iri rinoreva kunamata, zvikurusei kunamata nendimi. Shoko iri rinoshandiswa kunyanya nevechidiki asi rave kupinda pakutaurwa nemafundisi zvakare.
  • Kupota (to offer supplication; to implore, plead).
  • Kuirikidza (to give glory to; to honour; to commend).

Kurerutsa MutauroEdit

Mitauro yeBantuEdit