Rwizi rwe Honde (kana Rwizi Honde) irwizi rwuri muMatundumadzi eMabvirazuva eZimbabwe (nge. Eastern Highlands) anoenderera achipinda nemuMupata we Honde. Rinoyerera kubva kuGomo re Inyangani kumicheto yemadokero eMupata we Honde kwarinobatanidzana nemikoto mikuru yakatiwandei: nzizi dzinosanganisa Mupenga, Buu, Mtarazi ne Ngarura. Rinotapukisa mamvura ayo muRwizi rwe Pungwe, rigere riri muMazambuko, iro richizorasira wo muGungwa re India.

Mapopomo eMtarazi, makurusa muZimbabwe anosvika mamita mazananomwe 762m anoyerera kupind muHonde kuchamhembwe kwe Gaha re Pungwe kumupata we Rwizi rwe Honde kunze kwe Rimuka re Dhidhizha re Nyanga. Zvikamu zve Honde zviri kuchamhembeni kwe Nyanga zvinosimbisa kukura kwe zvimero, ndiro ringanzi jokoto reZimbabwe. Pamusoro pezvo, kumudziko wechekuchamhembe, rwizi rwe Honde rwunopa mvura inoshandiswa kudiridza zvimero zvenharaunda munzvimbo inogona kuva yakaoma rwizirwo rusipo.

Rwizi rwe Honde rwunovumba chikamu chemuganhu we Mazambuko-Zimbabwe pamberi pekuyerera murwizi rwe Pungwe iro rinozoyerera richitapudza muGungwa re India paBheira.

Nzizi dze Zimbabwe

Rwizi rwe BubiRwizi ChiredziRwizi rwe GwayiRwizi rwe HondeRwizi rwe InkankeziRwizi rwe InzizaRwizi rwe InyankuniRwizi rwe Kwe KweRwizi rwe RimupopoRwizi rwe LuenhaRwizi ManyameRwizi MazoweRwizi rwe MachaveziRwizi ManyameRwizi rwe MucheleleRwizi rwe MuchekeRwizi MunyatiRwizi MupfureRwizi rwe MushaweRwizi rwe MutirikweRwizi rwe MweneziRwizi rwe MweweRwizi rwe MtetengweRwizi rwe MzingwaneRwizi rwe NcemaRwizi rwe Ngezi (Masvingo)Rwizi rwe Ngezi (Midlands)Rwizi rwe NgondomaRwizi PungweRwizi rwe RundeRwizi SaveRwizi rwe SebakweRwizi rwe SengwaRwizi rwe ShanganiRwizi rwe ShasheRwizi rwe SiwazeRwizi rwe TokwaneRwizi rwe TokweRwizi rwe ThuliRwizi rwe UmchabeziRwizi Zambezi