Rwizi Mazowe

Rwizi Mazowe (Mazowe River) rwizi rwuri muZimbabwe neMozambique. Rwizi urwu runotangira kuMaodzanyemba kweHarare rwoyerera ruchienda kuMaodzanyemba. Mugore ra1920 dhamu reMazowe rakavakwa 40km kubva kuHarare kuti ripe mvura inodiridza Mazowe Citrus Estates.

Rwizi urwu runopfuura nekunze kweguta reGlendale; vagari veguta iri vanowana mvura yavo kubva muDhamu riri parwizi urwu. Kubva apa rukova urwu runoyerera rwananga kuMaodzanyemba kwakadziva kuMabvazuva rwuchinodarika nzira yeBindura-Madziva pahoko ye20km kubva muBindura.

Vagari veShamva vanowana mvura yekunwa kubva muna rwizi Mazowe; apa rwizi rwunoonekwa pamugwagwa weShamva-Madziwa Mine. Rwizi Mazowe rwunoramba rwananga kuMaodzanyemba kwakadziva kuMabvazuva rwuchinova chikamu chemuganhu weZimbabwe-Mozambique pedyo neMudzi. Rwave muMozambique runenge rwave rwizi Luenha rwuchinodira muna rwizi Zambezi.

Chikotero chaMazoweEdit

Nzizi dzinodira munaMazowe dzinosanganisira: Rwizi Mupfurudzi; Rwizi Kayirezi; Rwizi Nyadire, Rwizi Nyaguwe, Nyamuziwa.


Rwizi dzeAfrica
Rwizi Manyame | Rwizi Mazowe | Rwizi Munyati | Rwizi Nile | Rwizi Pungwe | Rwizi Save | Rwizi Zambezi