ChiNdau

(Redirected from VaNdau)

Chindau (Mamwe mazita: Ndau kana Ndzawu) mutauro unotaurwa kumabvazuva kwenyika yeZimbabwe nevanhu vanonziVandau kana Mandau, uye mumatunhu eMozambique. Nzvimbo dzinotaurwa Chindau dzinosanganisira Chipinge, Chimanimani zvichingodaro. Ndau mutauro wedzinza reVashona, uye sezvinoita mitauro yechiNguni mitauro yechiShona inonzwisisika kuvamwe vemarudzi eDzinza rechiShona senge: Bazezuru, Samanyika, Makaranga uye Makorekore.

Pamusoro pezvo, Vandau kana Mandau vanotora 3% yehuwandu hweVashona.

Mandau
Mutauro Chindau
Vatuari 2.4 mazanazana (2000-2006)
Mutauronyina Shanga

Danda

Mhuri yemutauro Bantu
  • Shona
  • S15 (Ndau)
Nzvimbo Zimbabwe, Mozambiki
Muenzaniso weChindauEdit

Baba edu ari mudenga, ngariremeredzwe zina renyu. UMambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwa munyika kudai ngomudenga. Tipei nege kurya kwedu kwatinotama nyamashi. Tirekererei ndaa dzedu kudai tisu takarekerera avo vane ndaa kwetiri. Usatipinza mukuedzwa, asi tinunure kuno uwo wakashata.


M A S H O K O

akafohla = akatizira

kuxapa = kuridza tsamwa

kuqambaya = kurara

Chitendero muChindauEdit

Muenzaniso uri pasi unotaridza musiyanpo uripi pakutaurwa kweChindau neChi ezuru.

Baba edu ari mudenga, ngariremeredzwe zina renyu
UMambo hwenyu ngahuuye
Kuda kwenyu ngakuitwa munyika kudai ngomudenga
Tipei nege kurya kwedu kwatinotama nyamashi
Tirekererei ndaa dzedu kudai tisu takarekerera avo vane ndaa kwetiri
Usatipinza mukuedzwa, asi tinunure kuno uwo wakashata.

Munamato uyu uchitaurwa neChizezuru unoti:

Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudziwe.
UMambo hwenyu ngahusvike. Kuda kwenyu ngakuitwe, pasi sokudenga.
Tipei nhasi kudya kwedu kwezuva.
Tiregererei zvatinokutadzirai sekuregerera kwatinoita vakatitadzira.
Musatipinze mukuedzwa, asi mutinunure mune zvakaipa.

Mitauro yeBantuEdit