Husiku (Night in English) inguva yokunge zuva ranyura kunze kwava nerima. Kana kusina makore nyenyedzi dzinoonekwa nguva iyoyi uye mwedzi unokwanisa kuonekwa zvakare.

Seal Point Lighthouse-002.jpg

Kurerutsa MutauroChinjirudza

  • Nyaya inonzi husiku huviri inotaurwa nhoroondo yemusi uyo zuva rakadzikatidzwa nemwedzi kwakava nerima zuva richiri pakurova nhongonya.
  • Tichavatako masiku maviri: We shall sleep there two nights.
  • Kusvipirwa (to be benighted; still on a task or journey after dusk) zvinoreva kudokerwa nezuva uchiri kushanda kana kuti uri parwendo.

TsumoChinjirudza

  • Zuva rina meso, deko rine nzeve.
  • Chiverevere ndechousiku chamasikati vazhinji vangouya. Secret is that which occurs at night; for that which occurs by day people will come.

Mitauro yeBantuChinjirudza