Sena

Manyika language mabarwe
(Redirected from VaSena)

Chisena (kana Chibarwe; Sena, Barwe) mutauro weBantu unowanikwa kuMalawi neMozambique. Unozivikwa seChibarwe munyika yeZimbabwe kwaunotaurwa.

Mazwi Anotodza ShonaEdit

ChiSena chine mazwi anotodzana neShona akanyorwa pasi aya. Chisena chitaurwa kuMozambique chinosiyana nechinotaurwa kuMalawi pane mamwe mazwi; pano pashandiswa zviperengo zvinoshandiswa munyika mbiri idzi.

 • VaSena vanoti Mulungu (God) kureva Mwari.
 • VaSena vanoti Mbuya (Lord) kureva Ishe kana tenzi.
 • VaSena vanoti dziko (earth) kureva nyika.
 • VaSena vanoti kudzulu (heaven) kureva kudenga kana kuuzuru.
 • VaSena vanoti nyakulenga (creator; the one who created) kureva nyakusika. Kalenga izita remhuri.
 • VaSena vanoti munthu (person; man) kureva munhu.
 • VaSena vanoti tchetcha (sand) kureva jecha.
 • VaSena vanoti nyumba (house) kureva imba.
 • VaSena vanoti mbewu (seed) kureva mbeu.
 • VaSena vanoti kumwaza (to scatter) kureva kumwaya. Chimwaza izita remhuri.
 • VaSena vanoti nsiku (days) kureva misi kana mazuva.
 • VaSena vanoti mphepo (storm; wind) kureva dutu remhepo.
 • VaSena vanoti kupanga (to tell) kureva kuudza.
 • VaSena vanoti nyatwa kana tsoka (trouble; suffering) kureva nyatwa.
 • VaSena vanoti kuchita (to do) kureva kuita.
 • VaSena vanoti baba (father) kureva baba.
 • VaSena vanoti mano (teeth) kureva meno.
 • VaSena vanoti moto (fire) kureva moto.
 • VaSena vanoti mafuta (oil; perfume) kureva mafuta.
 • VaSena vanoti mikate (loaves of bread) kureva zvingwa.
 • VaSena vanoti nsisi (pity) kureva tsitsi.
 • VaSena vanoti nyabasa (servant) kureva mushandi.
 • VaSena vanoti chonzi kana conzi (storm) kureva dutu remhepo. Chonzi izita remhuri.
 • VaSena vanoti kukhuwa (to shout) kureva kukuwa.
 • VaSena vanoti ntenda (sick person) kureva mudenda kana murwere.
 • VaSena vanoti chiropa (blood) kureva ropa.
 • VaSena vanoti cidima (darkness) kureva rima.
 • Izwi rokuti basa (work) ndiro rimwe kuSena nekuShona.
 • VaSena vanoti vala' kana bvala (to wear) kureva kupfeka.
 • VaSena vanoti mphamvu kana mphambvu (power) kureva simba kana chisimba.
 • VaSena vanoti mzinda kana nzinda (town; city) kureva dhoroba.
 • VaSena vanoti mzimu kana nzimu (spirit) kureva mweya kana mudzimu.
 • VaSena vanoti mkazi kana nkazi (woman) kureva mukadzi.
 • VaSena vanoti m'bodzi (one) kureva mumwechete kana mubodzi.
 • VaSena vanoti mpfuma (wealth) kureva pfuma.
 • VaSena vanoti pfigu (fig) kureva guyu.
 • VaSena vanoti fika (arrive) kureva kusvika.
 • VaSena vanoti kutcherenga kana kucherenga (to become poor) kureva kuita murombo.
 • VaSena vanoti tsanzaya (to bless) kureva kuropafadza.
 • VaSena vanoti tsoka (a curse) kureva chituko.
 • VaSena vanoti tsogolo (to lead) kureva kutungamira.
 • VaSena vanoti shamwali kana xamwali (friend) kureva shamwari.
 • VaSena vanoti ashanu kana axanu (five) kureva vashanu.
 • VaSena vanoti dzanja (hand) kureva chanza.
 • VaSena vanoti kudjamuka (to be bitter) kureva kuvava.
 • VaSena vanoti djenje kana dzenje (hole) kureva buri.
 • VaSena vanoti nsembe kana ntsembe (sacrifice) kureva chipiriso. Muzembe izita remhuri.
 • VaSena vanoti pansi kana pantsi (downor earth) kureva pasi.
 • VaSena vanoti Tiyago kureva zita rokuti James.
 • VaSena vanoti Zuze kureva zita rinonzi Joseph.
 • VaSena vanoti Djuwau kureva zita rinonzi John.
 • VaSena vanoti ubale (brotherhood).
 • VaSena vanoti dzinza (tribe; clan) kureva dzinza.
 • VaSena vanoti msolo (head) kureva musoro.
 • VaSena vanoti moyo (life) kureva hupenyu.
 • VaSena vanoti ufumu kana umambo (kingdom) kureva humambo.
 • VaSena vanoti lalika (to announce) kureva kuudza. Mararike izita remhuri.
 • VaSena vanoti longa (to speak) kureva kutaura. Chilonga naChironga mazita emhuri.
 • VaSena vanoti anyakulima (farmer) kureva murimi.
 • VaSena vanoti mbuto (place) kureva nzvimbo.
 • VaSena vanoti taya (to lose) kureva kutaya kana kurasikirwa.
 • VaSena vanoti mlendo kana alendo (stranger; visitor) kureva mweni.
 • VaSena vanoti perezo (jail, prison) kureva jeri.
 • VaSena vanoti meza (table) kureva tafura.
 • VaSena vanoti chisa (territory, town, village) kureva dunhu kana guta.
 • VaSena vanoti mudzi (village) kureva musha.
 • VaSena vanoti mbava (thief) kureva mbavha.
 • VaSena vanoti bvunza kana vunza (to ask) kureva kubvunza.

Kurerutsa MutauroEdit

 • Mbatsanzaye ale analira (Matthew 5:4). Blessed are those who cry. Patsanza izita remhuri.
 • <na kuwangisa anthu (Matthew 4.23). and healing people. Chiwanga izita remhuri.

Mimwe MitauroEdit