Kupanga zvinoreva sezviri pazasi:

Zviito chinjirudza

 • Kudokwaira (kupanga) (crave, desire, to long for) zvichireva kudokwaira, kuvinga, chidaka-daka, kudonyongoka.
 • kudomba (kupanga) (desire food) kuva nenhomba.
 • kushuvirira (long for, yearn) kushuva kana kushuvira, kudakarira, chidokwa-dokwa.
 • kuchiva (lust, desire) kuvinga, kuva nemwoyo kushuvira.
 • Kupanga (to order, to command) apa zvichireva kuraira zvokuita kana zvakafanirwa kuitwa. Izwi iri rinotaurwa nemutowo uyu kuChiNdau.
 • Kupanga Mazano (form a plan; advise, to counsel) apa zvichireva kupa mazano nechinangwa chokuti basa riripo rirongeke zvakanaka.
 • kudinga - kana kuvinga, kureva kuda chinhu nekuti haukwanisi kurarama kana kurarama zvinogutsikana kana usinacho.

Mazita chinjirudza

Mitauro ye Chibanthu chinjirudza

 • VaChewa, VaYao VaGanda neVaLenje vanoti kupanga (build; to make do; fabricate, create, to devise, to set up; to pile; to assemble) kureva kuvaka kana kuwumba.
 • VaGwere neVaLugungu vanoti kupanga (v. arrange, organise, align, queue or line up; put such that in a certain order or arrangement).
 • VaLenje neVaHerero vanoti panga (make, used of constructive work of any kind, construct, put together, build, contrive, Join, fix, stick, fasten together).
 • VaZigula vanoti kupanga (v. divide; distribute; separate; arrange in order; plan; planning).
 • VaSwahili vanoti panga (1. put in order, line up, set up, arrange; 2. fig., liter.: compose, write (a book, poem). 3. form, conclude. 3. classify, organize).
 • VaSwahili vanoti jipanga (put one- self in position, straighten oneself up). Mamwe Mazwi: pangilia (set up in rows/lines, set out e.g. plants).


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.