Chewa

(Redirected from VaChewa)

Chichewa kana ChiNyanja rurimi rwunotaurwa munyika dzinoti: Malawi; Zambia, Mozambique neZimbabwe. Mutauro uyu wakapararira munyika dzeSADC nokuda kwevanhu vakatamira munyika idzi vachitsvaga mabasa, vari vashandi vakabva kuMalawi neZambia.

Mazwi Anotodzana neShonaEdit

Chichewa chine mazwi mazhinji anotodzana neChiShona nemamwe akafanana zvachose.

 • Izwi rokuti fanana (to resemble; to be similar) ndiro rimwe kuChiChewa neShona.
 • Izwi rokuti gombe (edge of a river or lake) ndiro rimwe kuChichewa neShona.
 • Izwi rokuti imbvi (white hair) rinotaurwa mururimi rweChewa richireva imvi.
 • Vatauri veChewa vanoti bambo (father, master, sir), kureva baba kana tenzi.
 • Vatauri veChewa vanoti mpini (handle of hoe or axe), kureva mupini.
 • Vatauri veChewa vanoti chimbudzi (pit latrine), kureva chimbuzi.
 • Mbali (brother or sister - same sex; same sex sibling).
 • Vatauri veChewa vanoti bere (breast), kureva zamu.
 • Vatauri veChewa vanoti bereka (to bear; to have a child; to carry baby on back), kureva kubereka.
 • Vatauri veChewa vanoti boola (to pierce; drill a hole through), kureva kuboora.
 • Vatauri veChewa vanoti bvuma (to give consent; give assent; take up a chorus), kureva kubvuma.
 • Vatauri veChewa vanoti bvunda kana vunda (rotten), kureva kuwunda.
 • Vatauri veChewa vanoti bvundula (stir up), kureva kubvundura kana kubvondora.
 • Vatauri veChewa vanoti bwato (boat), kureva bwato.
 • Vatauri veChewa vanoti chala (toe, finger), kureva chigunwe.
 • Vatauri veChewa vanoti taya (to lose, throw away), kureva kutaya kana kurasa. Kutayika (to e lost; lose one's way).
 • Vatauri veChewa vanoti tate kana atate (father), kureva baba.
 • Vatauri veChewa vanoti chaulere (freely given; gift), kureva chouerere.
 • Vatauri veChewa vanoti chembere (old woman; a married woman with children), kureva chembere.
 • Vatauri veChewa vanoti chidindo (stamp, seal or date stamp), kureva chidhindo.
 • Vatauri veChewa vanoti chibayo (pneumonia; pleurisy), kureva mabayo.
 • Vatauri veChewa vanoti chilombo (a dangerous animal; a wild animal), kureva chirombo.
 • Vatauri veChewa vanoti chilimwe (the dry season), kureva chirimo.
 • Vatauri veChewa vanoti diso kana maso (eye; eyes), kureva ziso.
 • Vatauri veChewa vanoti dondo (thick bush), kureva dondo.
 • Vatauri veChewa vanoti duwa kana maluwa (flower), kureva ruva.
 • Vatauri veChewa vanoti dya (to eat), kureva kudya.
 • Vatauri veChewa vanoti dzala (to be full), kureva kuzara.
 • Vatauri veChewa vanoti dziko (country or territory of a chief), kureva nyika yaShe.
 • Izwi rokuti chalalo rinoreva nyika sekuti nyika yeZimbabwe.
 • Vatauri veChewa vanoti dzimbiri (rust; green mould on copper etc), kureva ngura.
 • Vatauri veChewa vanoti dziwe (pool on a river), kureva dziva.
 • Vatauri veChewa vanoti dzuro (yesterday), kureva nezuro.
 • Vatauri veChewa vanoti dzino (tooth), kureva zino.
 • Vatauri veChewa vanoti dzuwa (sun), kureva zuva.
 • Vatauri veChewa vanoti kufika (to arrive; to reach), kureva kusvika. Kufikira (until) ndiko kuti kusvikira.
 • Vatauri veChewa vanoti fulatira (to turn back on), kureva kufuratira.
 • Vatauri veChewa vanoti fula (to forge as a blacksmith), kureva kupfura semhizha.
 • Vatauri veChewa vanoti fupi (short; near), kureva pfupi.
 • Vatauri veChewa vanoti futsa (to parboil vegetables, then dry them in the sun for future use), kureva kufusha.
 • Vatauri veChewa vanoti guwa (a shelf made of clay in the house), kureva huva kana chikuva.
 • Vatauri veChewa vanoti linganika (to be equal), kureva kuenzana.

Mamwe MazwiEdit

 • Vatauri veChewa vanoti chikwati (wedding), kureva muchato. Zvichida zita rokuti Mukwati rinotodzana nezwi iri?
 • Vatauri veChewa vanoti chimanga (maize or corn), kureva chibage.
 • Vatauri veChewa vanoti chimbala (cold left-over sadza), kureva munya kana muradzwa.
 • Vatauri veChewa vanoti basi (that's all; it's enough), kureva kuti zvakwana.
 • Vatauri veChewa vanoti chepa (to be too few, to be diminished; little). Kuchepetsa (cause to be small or diminished).
 • Vatauri veChewa vanoti chikondi (love), kureva rudo.
 • Vatauri veChewa vanoti fisi (hyena), kureva bere.
 • Vatauri veChewa vanoti fota (wither as flowers or leaves), kureva kuwuna.
 • Vatauri veChewa vanoti fotokoza (explain), kureva kutsanangura.
 • Vatauri veChewa vanoti fuko (people), kureva vanhu.
 • Vatauri veChewa vanoti gowero (boys's house or dormitory), kureva gota.
 • Vatauri veChewa vanoti gwero (a source, beginning of a river or stream), kureva panotangira rwizi.
 • Vatauri veChewa vanoti gwira (to grasp; to hold; to catch). Gwira nchito - to work.
 • Vatauri veChewa vanoti Mlezi kana Leza (God), kureva Mwari.

[1]

[2]

 1. https://archive.org/stream/anenglishnyanja00lawsgoog#page/n16
 2. https://books.google.ca/books?id=h8ExAQAAMAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false