Rukangarahwe kana tsangarahwe (shallow gravely soil with perfect drainage).

Nhoroondo chinjirudza

Munhoroondo yeZimbabwe, vanhu vatema vakabviswa kumaruwa aiva nevhu rakaworera, vakagariswa kurukangarahwe. Izvi zvairwadza zvikuru pakuti nyika yakanga vapambwa, apa ivhu rine huchi nemukaka wenyika richirimirwa vapambevhu.

Mitauro yeAfrika chinjirudza