Rukangarahwe

Rukangarahwe kana tsangarahwe (shallow gravely soil with perfect drainage).

NhoroondoChinjirudza

Munhoroondo yeZimbabwe, vanhu vatema vakabviswa kumaruwa aiva nevhu rakaworera, vakagariswa kurukangarahwe. Izvi zvairwadza zvikuru pakuti nyika yakanga vapambwa, apa ivhu rine huchi nemukaka wenyika richirimirwa vapambevhu.

Mitauro yeAfrikaChinjirudza