<< Chikunguru >>
Svo Mvh Chp Cht Chn Chs Mg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Chikunguru 31 (kana Chishona chizere: musi wemakumimatatu-nerimwe muMwedzi waChikunguru) musi wegore wemazanamairi-neguminembiri (kana musi wechimazanamairi-neguminetatu pagore remucharikwa) muKarenda ya Gregori; pasara mazuva zananemakumimashanu-netatu kusvika pakupera kwegore.