Mwero weHuwandu

(runangakatsva kubva kuGurusvusvu)

Chinyorwa chino chiri kuunganidza mashoko anotaura huwandu hwezvinhu kana vanhu.

 • Besanwa, mabesanwa kana manyn'ore (Large crowd of intermingling people or animals).
 • Bvekechera, mabvekechera kana bvakachira (Large number of people or animals moving or not moving; moving, though not all in same direction; 2. Co-operative activity).
 • Chiverengo (Sum; total; addition) tarisai futi uzari (wholeness)
 • Changaradza (1. Large crowd; 2. Assembly of many people gathered in small groups) zvichireva dzama revanhu.
 • Chidumbu (Small group (of things).
 • Chimwandamwanda (1. Scattering - of animals or people, 2. Dissension). Huku dzinoita chimwandamwanda kana dzaona gondo: poultry scatter when they see a large bird of prey.
 • Datu ( very small quantity) apa kureva huwandu hwezvishomanane. Zvichida izwi iri ringagona kushandiswa kuturikira inonzi micro kuEnglish?
 • Dutu (1. Large quantity; 2. Heap) apa kureva huwandu hwezvizhinji. Zvichida izwi iri ringagona kushandiswa kuturikira inonzi macro kuEnglish?
 • Dakanya kana matakanya (Harmfully excessive number or quantity of moving objects - e.g. of worms). Apa kureva zvine huwandu zvakakura zvokuti zvinogona kukuvadza.
 • Dekenyera revanhu: (vast multitude of people, generally spectators). Dekenyera ramasvosve: mass of ants.
 • Dekeshera, dekeshe kana rekeshe (Very large number of people or animals spread out over an area).
 • Ditima kana maditima kana bitipiti (Moving crowd).
 • Dititi kana madititi, guruutsi (Large moving crowd; 2. Assault on one person made by many together). Vakaenda riri dititi: a whole crowd of them went. Vakamuita dititi: they all attacked him together.
 • Dumbu (A large group - isolated).
 • Ferendende (Very large number of living things).
 • Gundizira, magundizira kana bitipiti (Moving crowd or herd).
 • Gurumwandira, magurumwandira, gurusvusvu kana guruutsi (1. Large moving crowd, 2. Large moving herd 3. Countless multitude of people) apa kureva vanhu vazhinji vari pamwe. Vamwe vatauri vanoti fakafaka.
 • Gumbi (a crowd; very many people) apa kureva vanhu vazhinji-zhinji.
 • Gunda (Closely packed moving crowd). Regai kuita gunda: do not walk all bunched together.
 • Gurudadi kana bongozozo (Large crowd) apa kureva dzama revanhu.
 • Gurundundu (Large number (people, cattle, either visible or thought of as large number).
 • Gutumukutu kana magutumukutu (Very large number or amount of things).
 • Guwende kana makuwende (Mass of people - not moving) apa kureva guungano revanhu vari panzvimbo imwe.
 • Gwekwesera kana magwekwesera (1. Moving line abreast. 2. Large number of moving animals e.g goats). Mubi inoti sera (v. Move).
 • Gwerezera kana magwerezera (Slow moving crowd e.g. at funeral of chief).
 • Guungano, makuungano kana mhomho (Very large crowd) iri izwi rinobva pakuti kuungana.
 • Kukuunga (Have a large number or amount) apa kureva kuwanda seguungano.
 • -kaira (to be insufficient; fall short).
 • kairira (fail to reach e.g. ladder or pole too short).
 • -kairirwa na- (to be short of; to lack).
 • Manyakanya kana mazazanana (Large number of living things).
 • Mhomho (crowd, mob) zvinoreva chaunga chevanhu vazhinji. PaRufaro kwanga kune mhomho yavenhu vanga vauya kuzoteerera Oliver Mtukudzi.
 • Masvisviriri (Numerous gathering of people).
 • Mavonde (big gathering of people).
 • Nhuri (a pile; something heaped up) kureva murwi wechinhu chiri kurehwa; sokuti nhuri yehupfu.
 • Mbichana, mbichani, mbijana kana mbijani (Small amount or short distance). izwi iri rinotodzana neAfrikaans: inoti bietjie.

Huwandu paKufamba

chinjirudza
 • Kukundumuka kana kukundunuka (Go, all together). Apa zvichireva kudhimuka kana kundimuka.
 • Kukundunda kana kukundundudza (Move many together). apa kureva kugundumuka.
 • kundundu (ideophone of moving many together).

Kurerutsa Ndima

chinjirudza
 • Muti wakakuunga mashizha: the tree has many leaves.
 • Doro rinokuunga vanhu: beer collects people.
 • Vanhu vakakuungana parufu rwashe: a great multitude of people attended the funeral rites of the chief.
 • Gwekwekwe kana gwekwerere (Act of many hanging on to one object). Imbwa dzaita gwekwekwe panhoro: the dogs attacked the kudu all together.
 • Kutekeshera, kupatarika, (Go in different directions).

Mitauro yeBantu

chinjirudza
 • VaGiryama vanoti kinji kana unji (abundance) kureva uzhinji. VaDigo vanoti vinji (many, abundance) vachireva uzhinji kana zhinji.
 • VaChewa vanoti gulu kana magulu (crowd, company, herd of animals). Mamwe mazwi gulu kana magulu (clan, family, race).
 • VaYao vanoti mwanda (a great number, too many to be counted) kureva zvinhi zvakawandisa. VaKimanda vanoti kila ligono (every day) kureva mazuva ose.
 • VaZigula vanoti kutakanya (to throng; to be in great numbers) kureva matakanya. Herero inoti takavara (be abundant, numerous, common, copious).