Mwero weHuwandu

(Redirected from Mhomho)

Chinyorwa chino chiri kuunganidza mashoko anotaura huwandu hwezvinhu kana vanhu.

BEdit

  • Besanwa, mabesanwa kana manyn'ore (Large crowd of intermingling people or animals).
  • Bvekechera, mabvekechera kana bvakachira (Large number of people or animals moving or not moving; moving, though not all in same direction; 2. Co-operative activity).

CEdit

  • Chiverengo (Sum; total; addition).
  • Changaradza (1. Large crowd; 2. Assembly of many people gathered in small groups) zvichireva dzama revanhu.
  • Chidumbu (Small group (of things).
  • Chimwandamwanda (1. Scattering - of animals or people, 2. Dissension). Huku dzinoita chimwandamwanda kana dzaona gondo: poultry scatter when they see a large bird of prey.

DEdit

  • Datu ( very small quantity) apa kureva huwandu hwezvishomanane. Zvichida izwi iri ringagona kushandiswa kuturikira inonzi micro kuEnglish?
  • Dutu (1. Large quantity; 2. Heap) apa kureva huwandu hwezvizhinji. Zvichida izwi iri ringagona kushandiswa kuturikira inonzi macro kuEnglish?
  • Dakanya kana matakanya (Harmfully excessive number or quantity of moving objects - e.g. of worms). Apa kureva zvine huwandu zvakakura zvokuti zvinogona kukuvadza.
  • Dekenyera revanhu: (vast multitude of people, generally spectators). Dekenyera ramasvosve: mass of ants.
  • Dekeshera, dekeshe kana rekeshe (Very large number of people or animals spread out over an area).
  • Ditima kana maditima kana bitipiti (Moving crowd).
  • Dititi kana madititi, guruutsi (Large moving crowd; 2. Assault on one person made by many together). Vakaenda riri dititi: a whole crowd of them went. Vakamuita dititi: they all attacked him together.
  • Dumbu (A large group - isolated).

FEdit

  • Ferendende (Very large number of living things).

GEdit

  • Gundizira, magundizira kana bitipiti (Moving crowd or herd).
  • Gurumwandira, magurumwandira, gurusvusvu kana guruutsi (1. Large moving crowd, 2. Large moving herd 3. Countless multitude of people) apa kureva vanhu vazhinji vari pamwe. Vamwe vatauri vanoti fakafaka.
  • Gumbi (a crowd; very many people) apa kureva vanhu vazhinji-zhinji.
  • Gunda (Closely packed moving crowd). Regai kuita gunda: do not walk all bunched together.
  • Gurudadi kana bongozozo (Large crowd) apa kureva dzama revanhu.
  • Gurundundu (Large number (people, cattle, either visible or thought of as large number).
  • Gutumukutu kana magutumukutu (Very large number or amount of things).
  • Guwende kana makuwende (Mass of people - not moving) apa kureva guungano revanhu vari panzvimbo imwe.
  • Gwekwesera kana magwekwesera (1. Moving line abreast. 2. Large number of moving animals e.g goats).
  • Gwerezera kana magwerezera (Slow moving crowd e.g. at funeral of chief).
  • Guungano, makuungano kana mhomho (Very large crowd) iri izwi rinobva pakuti kuungana.

KEdit

  • Kukuunga (Have a large number or amount) apa kureva kuwanda seguungano.
  • -kaira (to be insufficient; fall short).
  • kairira (fail to reach e.g. ladder or pole too short).
  • -kairirwa na- (to be short of; to lack).

MEdit

  • Manyakanya kana mazazanana (Large number of living things).
  • Mhomho (crowd, mob) zvinoreva chaunga chevanhu vazhinji. PaRufaro kwanga kune mhomho yavenhu vanga vauya kuzoteerera Oliver Mtukudzi.
  • Masvisviriri (Numerous gathering of people).
  • Mavonde (big gathering of people).
  • Nhuri (a pile; something heaped up) kureva murwi wechinhu chiri kurehwa; sokuti nhuri yehupfu.
  • Mbichana, mbichani, mbijana kana mbijani (Small amount or short distance). izwi iri rinotodzana neAfrikaans: inoti bietjie.

Huwandu paKufambaEdit

  • Kukundumuka kana kukundunuka (Go, all together). Apa zvichireva kudhimuka kana kundimuka.
  • Kukundunda kana kukundundudza (Move many together). apa kureva kugundumuka.
  • kundundu (ideophone of moving many together).

Kurerutsa NdimaEdit

  • Muti wakakuunga mashizha: the tree has many leaves.
  • Doro rinokuunga vanhu: beer collects people.
  • Vanhu vakakuungana parufu rwashe: a great multitude of people attended the funeral rites of the chief.
  • Gwekwekwe kana gwekwerere (Act of many hanging on to one object). Imbwa dzaita gwekwekwe panhoro: the dogs attacked the kudu all together.
  • Kutekeshera, kupatarika, (Go in different directions).

Mitauro yeBantuEdit

  • VaGiryama vanoti kinji kana unji (abundance) kureva uzhinji. VaDigo vanoti vinji (many, abundance) vachireva uzhinji kana zhinji.
  • VaChewa vanoti gulu kana magulu (crowd, company, herd of animals). Mamwe mazwi gulu kana magulu (clan, family, race).
  • VaYao vanoti mwanda (a great number, too many to be counted) kureva zvinhi zvakawandisa. VaKimanda vanoti kila ligono (every day) kureva mazuva ose.
  • VaZigula vanoti kutakanya (to throng; to be in great numbers) kureva matakanya.