Mbugwe

(Redirected from VaMbugwe)

Mbugwe mutauro weChiBantu unowanikwa kuTanzania.

 • VaMbugwe vanoti keru kana njere (white) kureva huchena.
 • VaMbugwe vanoti mwaula mweeru (white necklace).
 • VaMbugwe vanoti njiru (black) kureva hutema.
 • VaMbugwe vanoti ufinyanga (to mould) kureva kusvinyanga.
 • VaMbugwe vanoti lala (v. sleep) kureva kurara.
 • VaMbugwe vanoti tema (cut) kureva kutema.
 • VaMbugwe vanoti rema (cultivate) kureva kurima.
 • VaMbugwe vanoti seka (laugh) kureva kuseka.
 • VaMbugwe vanoti lolwa (married) kureva kuroorwa.
 • VaMbugwe vanoti mwenyi (visitor) kureva mweni.
 • VaMbugwe vanoti mbula (rain) kureva kunaya kwemvura.
 • Izwi rokuti mwana (child) rakafanana kuMbugwe neShona.
 • VaMbugwe vanoti wuna (break) kureva kuvhuna.
 • Izwi rokuti muti (tree) rakafanana kuMbugwe neShona.
 • VaMbugwe vanoti mburi (goat) kureva mbudzi.
 • Izwi rokuti mwene (self) rakafanana kuMbugwe neShona.
 • VaMbugwe vanoti mwaula (necklace) kureva chuma chemuhuro.
 • VaMbugwe vanoti chakura (food) kureva chokudya.
 • VaMbugwe vanoti mudidi (small) kureva mudiki.
 • VaMbugwe vanoti masambe (greens) kureva miriwo.
 • VaMbugwe vanoti meremo (work) kureva murimo.
 • VaMbugwe vanoti njow (elephant) kureva nzou.
 • Izwi rokuti moto (fire) rakafanana kuMbugwe neShona.
 • VaMbugwe vanoti mofulo (river) kureva rwizi.
 • VaMbugwe vanoti ng'ombe (cow) kureva mombe.
 • VaMbugwe vanoti tofe (mud) kureva matope.
 • VaMbugwe vanoti movere (body) kureva muviri.
 • VaMbugwe vanoti jimo (other) kureva zvimwe.
 • VaMbugwe vanoti molome (husband) kureva murume.
 • VaMbugwe vanoti chambo (bait) kureva chambo.
 • VaMbugwe vanoti ganda (n. bark) kureva gwati.
 • Izwi rokuti nyama (meat) rakafanana kuMbugwe neShona.

NhambaEdit

 • Imwe (one) vanoti mo.
 • Mbiri (two) vanoti vere.
 • Nhatu (three) kana tatu vanoti tatu.
 • Ina (four) vanoti nne.
 • Shanu (five) vanoti sano.
 • Tanhatu kana nhanhatu (six) vanoti tanhatu kana sita.
 • Nomwe (seven) vanoti mfunkáte.
 • Sere (eight) vanoti nana.
 • Pfumbamwe (nine) vanoti kenda.
 • Gumi (ten) vanoti ikumi kana merongo..