Cinsenga kana Nsenga rurimi runotaurwa kuZambia.

 • Izwi rokuti mwana (child) ndiro rimwe kuNsenga neShona.
 • VaNsenga vanoti litanga (pumpkin) kureva nhanga.
 • VaNsenga vanoti manzi (water) kureva mvura.
 • VaNsenga vanoti manja (hands) kureva zvanza.
 • VaNsenga vanoti ushungu (venom) kureva huturu.
 • VaNsenga vanoti cimbwi (hyena) kureva bere.
 • VaNsenga vanoti ci'valo (door) kureva gonhi.
 • VaNsenga vanoti nyula (cloth) kureva jira.
 • VaNsenga vanoti njoka (snake) kureva nyoka.
 • VaNsenga vanoti chikumo (finger) kureva chigunwe.
 • VaNsenga vanoti munzi (village) kureva musha.
 • VaNsenga vanoti mkondo (spear) kureva pfumo.
 • VaNsenga vanoti mfuleni (river) kureva rwizi.
 • VaNsenga vanoti munthu (person) kureva munhu.
 • VaNsenga vanoti mago (hornets) kureva mago.
 • VaNsenga vanoti pa (give) kureva kupa.
 • VaNsenga vanoti lemba (write) kureva kunyora.
 • VaNsenga vanoti gwaza (stab) kureva kubaya nebanga.
 • VaNsenga vanoti mphasha (clothes) kureva mbatya.
 • VaNsenga vanoti imbwa (dog) kureva imbwa.
 • VaNsenga vanoti mpu'nga (rice) kureva mupunga.
 • Nsenga vanoti tata (father) kureva baba.
 • Nsenga vanoti mpala (n. an unmarried man), murume asina kuroora.

[1]

 1. http://arrow.latrobe.edu.au:8080/vital/access/manager/Repository/latrobe:34424;jsessionid=1F4928F2565C3C80F06AEE8221637696?f0=sm_subject%3A%22Nsenga+language+Grammar.%22