Chanza

(runangakatsva kubva kuRwanza)

Chanza (Nge. Hand) Chazha kana Chanja ndicho chikamu cheruwoko chatinobata nacho zvinhu chine minwe. Pahuwandu toti tsvanza, zvanza kana manja.

 • Chao (palm of hand).

Mazita eminwe

chinjirudza

Chara (thumb) ndiwo munwe mupfupi mukobvu unopfumbana nemimwe minwe yose. Kana munhu akabata mupinyi webadza, chara chinopoterera nedivi racho chega. Chara chinshandiswa kutswanya sekutaura kwetsumo inoti: Chara chimwe hachitswanyi inda.

 • Munongedzi kana kuti Mutendeki (index or pointing finger) ndicho chigunwe chinotevedzana nechara chinova ndicho chinoshandiswa kunongedza.
 • Mudapakati ndiwo munwe uri pakati pechanza wakareba kudarika mimwe minwe yose.
 • Kasiyanwa (pinky finger) ndiwo munwe mudukusa uri kune rimwe divi rakapesana nechara. Kukwenya munho nekasiyanwa kunotaurwa apo munhu anenge achiita tarisiro rokuti ave nerombo rakanaka pane chaakamirira kuti chiitike.
 • Kutsvanzadzira zvinoreva kutsvaka kwokufamba nako uchibata-bata nemawoko zvikurusei murima. Vamwe vanoti kubumbuzira kana kubamadzira??.
 • Rupi (the flat of the hand, the palm). Pakuwanda kwonzi ndupi. Kurova nendupi kurova mbama.
 • Kutsinza (to give something, to put something into the hand).
 • Kubamura (smack or hit hard with the palm of the hand).
 • Ridzai manja nemhururu. Apa kureva kuti womberai mawoko.
 • Kana munhu achishandisa tsvanza kubata-bata, achitsvaka kuti ofamba nepapi murima sezvinoita bofu anonzi ari kutsvanzadzira. Pahuwandu chanza kunenge kwonzi tsvanza.
 • Akanokorera hanzvadzi take rwanza rwumwe rwenzungu dzakakangwa ndokuisa mumbiya yaiva patafura. Apa rwanza rwenzungu kuchirehwa chanza chizere nenzungu - a handful of peanuts
 • Tsama, chitsama, dzama (a handful, a moderate amount) kureva zvinozara muchanza kana zvine mwero wepakati.
 • Kudzamura kana kutsamura (take a handful) kutora chanza chizere.

Mitauro yeBantu

chinjirudza