Mwero wehunhu

(runangakatsva kubva kuZengeya (tsika))

Gwaro rino riri kuunganidza mashoko anotaura pamusoro pehunhu hwevanhu.

 • Barapara (superficial character).
 • Baradza, baradzi (disturber of the peace, antisocial person) zvichireva munhu anobvoronga pane rugare.
 • Biribidi kana mabiribidi (Trick. Deceit). Tsuro ina mabiribidi: a hare is full of tricks. Kune zita remhuri rinonzi Mhiribidi.
 • Busa (passive person) apa kureva munhu akapusa.
 • Chimbinyu (Short-tempered person) apa kureva munhu ane hasha dziri pedyo, anonzi jenamwa.
 • Chikuyo (moral depravity in women) zvichireva kushaya tsika muvakadzi.
 • Chinyai (slowly, softly, gradually, gently, stealthily) kuita zvinyoronyoro.
 • Chigebenga kana zvigebenga pakuwanda (violent person) apa kureva munhu anoda zvekurwa. Izwi iri rinotaurwa kuChiNdau - Psalm 17:4.
 • Chivhinyu (irascibility; easily provoked to anger; very irritable). Kune zita remhuri rokuti Mavhinyu.
 • Chikwede (compliant person) munhu anongotevedzera zvaari kuudzwa asina kudzikama pachitsungo chimwe. Kamukwede izita remhuri.
 • Chikwedeya (gadabout) zvichireva swerakuenda.
 • Chiramwa
 • Chinemo (1. vanity, 2. To wear smart clothes) apa kureva mandionekwe okuita zvinhu nechinangwa chokuonekwa zviri zvinhu zvisina rubatsiro kana chiguro kuvanhu.
 • Chitambo chemunhu (A fine or pretty person).
 • Dharakubhe (Adult person with no sense of self-respect or dignity).
 • Derenge kana maderenge (Lazy person who lives by the quarrels he picks).
 • Dzikiti (ideophone of being self-possessed).
 • Dzenga kana madzenga (1. Unconventional person (careless of speech, food clothing 2. Rough, tough type of person) apa kureva munhu ane tsika dzisingagamuchirike.


yunjenda

 • Gone kana vana gone pakuwanda (Trickster) apa kureva gube. Gone ana gone wakewo: there is always someone to outsmart the smart fellow.
 • Gumbire (liberal person ; one who attracts all).
 • Guvire kana makuvire (One who acts greedily, more or less as a joke) apa kukuvira zvichireva kudya zvamakaro kuchiitwa sekusetsa vanhu. Makuvire izita remhuri.
 • Gonyora (anti-social person) munhu ane tsika dzisingagamuchirike pavanhu.
 • Gonya kana makonya, (Insolence of one who relies on a powerful backer e.g of son of a chief). Maitiro acho anonzi mukonyo.
 • Goshi (Hardness, unyieldingness in bargaining). Kukosha. Une goshi: you are a hard bargainer.
 • Goronyera (Fraud; fraudulent person) apa kureva munhu ane tsika yekuba nehunyengeri anoita zvekukoronyera.
 • Guyakuya kana maguyakuya (Two-faced person) apa kureva gunyengu. Munhu akadai anonzi ane chiguyakuya.
 • Gororo
 • Gumba
 • Gwetairwa kana magwetairwa (Loafer) zvichireva munhu anokwetaira pamusha asina basa raari kuita.
 • Gube, rugube, kana chinyange (Smooth talker who deceives. 2. Confidence trickster) kureva munhu anonyngera nemashoko anofadza vanonzwa.
 • Gwenga (very wicked person) kureva munhu akaipa pamoyo nemabasa.
 • Maorera (Humble person (does not answer back).
 • Matatapure (1. Fault-finding person. 2. Provocative person) apa kureva muparanzvongo. Kutatapura.
 • Maunganidze (A benevolent person. One who is friendly to everyone.)
 • Mharapatsetsetse munhu anokanganisa runyararo kana kugarisana kwevanhu nekutaura makuhwa kana kuti netsika dzakaipa.
 • Makuvise (one who gathers or causes to gather) kureva munhu anounganidza kana anokonzera kuungana.
 • Mafararikwa kana mafariswa.
 • Mudano (Personal charm - of attracting people to a place - not magical).
 • Mhandakadzi (woman with a quarrelsome disposition) zvichireva mukadzi ane katsika kekuda kurwa kana kupopotedzana nevamwe.
 • Manhanha (Admirable genuineness). Munhu wamanhanha: a truly admirable person.
 • Mutunhiri (one who gives up parental responsibility for their children’s conduct).
 • Mhupu kana hambuko (Impulsivess, rash, hasty).
 • Mushazhi (humorous person).
 • Ndururani
 • Nhubu
 • Nhire (resolute character) apa kureva munhu ane tsika dzinganzi chandagwinyira.
 • Kunzenzeta kana kunengama (mincing - of the gait, speech, behavior, etc. - affectedly dainty, nice, or elegant). Kune zita remhuri rinonzi Munengami.
 • Pfutsi (a troublesome person; a persecutor; a quarrelsome person).


 • Rushinga, zivhinyu, zirudu (Restlessness, impatience) apa kureva kusagadzikana mupfungwa kana mumoyo - kazhinji kunoitika kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
 • Munhu akativa (reserved person).
 • Rutekairo (of a person, habit of moving about, itchy feet) apa kureva munhu ane rufambo asingadi kugara pasi, asi anogarofamba.
 • Ruchamiro (perseverance; earnestness).

Kurerutsa Mutauro

chinjirudza
 • Mukomana uyu imharapatsetsetse chaiyo nekuti anoita basa rekutevererana nevakadzi vevamwe.
 • Vakomana ava vanogara vachida kutaura ngezvekugumba vamwe: these boys always want to speak ill of others.
 • Chikuriri chine chimwe chikuriri chacho. Every power is subject to another power.
 • Gone ana gone wakewo. 'I-am-able' also has his master.