tarisai futi C uye Chishona

Bhii ra Ch
Mabhi eChiratini(sezvaanoshandiswa muChishona)
Aa Bb Bh Cc Ch Dd
Dh Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Rh Ss Tt Uu Vv Vh
Ww Xx Yy Zz

CH i bhii reChishona rinoshandiswa kunyora 'C' wechirungu nekuti muchishona 'C' pacharo harishandiswe risina 'h', nekuti mumitauro zhinji yekuChamhembe cheAfurika, C pacharo ibhii rekudzvanya. Chishona mutauro uri fonetiki (Phonetic) saka mabhii anosikwa zviichienderana neruzha rwarunoita.

Mashandisirwo are CHEdit

Mu Chichayina C anoshandiswa kutsigira 'ts' muChishona.

  • Coci ndi tsotsi