Nguva

(Redirected from Chiko)

Nguva kana nhambo (Time)- iri izwi rinoreva kupimwa kunoitwa kutaramukana kwakaita zviitiko. Nguva inopimwa nezviyero zvinonzi: sekondi(s), mineti (min), awa (h). Musi umwe une maAwa makumi maviri nemana (24h). Awa rimwe rine makumi matanhatu emineti. Mineti imwe ine makumi matanhatu esekondi.


Kudzamara, dzamara, kudzimara, kudzingara - ishoko rinotaurwa kurevera chinhu chiri kuitwa iko zvino chichizomira kana kushanduka kana imwe nguva yasvika. Somuenzaniso - ticharima dhunduru rekumadokero kudzamara zuva ravira. Ticharamba tichifamba kudzamara tasvika pane misha.

 • Metsa (until) izwi reChiNdau rinofanana nokuti kudzimara. Sokuti metsa nhasi (until today) kusvika nhasi. Metsa auye (until he comes) kudzimara auye.
 • Ruth 1:19, Ndizvo vairi ava vakaenda metsa vaguma Bhetherehema: So the two of them went on until they came to Bethlehem. (kubva muBhaibheri reChiNdau )

Mwero wenguvaEdit

Kurerutsa MutauroEdit

 • Mati sekuru vachasvika nhamboi?
 • Mugarakare (Object that has lasted long, or will last long, or has been a long time in its present position).
 • Hunderere, hunyata, kana tsva-a (ideo of Growing dark at dusk). Kunze kwava kuti hunderere: dusk is falling.
 • Apo nyika ichindoripo mukuwo wokukusha nokukukura, kutonhora nokupisha, chirimo nechando, masikati nousiku azvizokoreri, Genesis 8:23 (kubva muBhaibheri reChiNdau).
 • Chinguri ndamuka handina kumbobuda panze.
 • Chiko ndakabarwa handisati ndamboona nzunza.
 • Chingo chandapinda handisati ndaonana naChiremba.

TsumoEdit

 • Zuva ravira radoka usiku hahuriri shiri. After sunset, it dawns (already); birds do not sing at night.
 • Pasi mupindu panopinduka. The world is liable to change, it changes.

Mitauro yeBantuEdit

 • Mang'anja vanoti ntawi (n. time) kureva nguva. Nyungwe vanoti nthawe (time) kureva nguva. Kagulu vanoti chigele (time).
 • Zigula neDigo vanoti chipindi (awhile, while, time, channel, episode; Period of time) kureva nhambwe yenguva. Yao vanoti katema (time, occasion, season, date).
 • Mang'anja vanoti bindikiza (n. to be permanent). VaShambala vanoti minga (n. time) kureva nguva. Kinande vanoti endambi (time) kureva nguva.
 • Makua vanoti okathi (n. time) kureva nguva. Ndebele vanoti isikathi. VaGanda vanoti mlundi (a time) kureva chinguva.
 • VaGanda vanoti milundi mingi (often) kureva nguva zhinji. VaZigula vanoti ntambo ino (this time). Mamwe mazwi: ntambo ntuhu (next time). Muda kana mwida (period).