Kujekesa Kushanda

(runangakatsva kubva kuKubizuka)

Chinyorwa chino chiri kunganidza mwazwi anoreva kushanda.


 • Kubata basa ; Kushuma; Kusevenza, Mubato.
 • Bakanyira kana mabakanyira (Co-operative activity).
 • Kubindikita (1. Give all one's attention to an occupation, 2. focus on one thing). Anobindikita kurima: he has no thought for anything except his farm work.
 • Chiradza (Strong person or beast). Ichi ndicho chiradza chekuchera - that one is the strongest at digging.
 • Kushumira. VaVenda vanoti shuma (v. work) vachireva kushanda.
 • Mushumo (labour)
 • Mushumiri (labourer).
 • Murimo (work, function). Chinhu ichi chine murimoyi?
 • Bishi (busy, whole-hearted activity). Pane bishi hapadanwi anonzwa.
 • midinu, resva kana sikata (ideophone of many carrying out an action together). Vadzimai vakati midinu kutsime: the women all went to fetch water from the well.
 • Kumidinudza (Cause several people to carry out their several tasks).
 • Kuminaidza (Cause to work hard). Kuminaika kana kuminaira (Work energetically). Kuminara (Move energetically). Anominara pabasa: he works hard.
 • Kuruvira, kuruva kana kuruvira zvokudya (to work for one's keep or for food) kushandira nechinangwa chokuzopiwa chokudya semuripo webasa rakabatwa. Muruviri munhu anoshanda seizvi.
 • Mushando (work, job, occupation).
 • Mapwe (Quickness in work). Tinoda kuona ana mapwe: we want to see who will get the most done.
 • Kubinduka kureva kushanda zvisina zororo.
 • Kudzaranisa kana kuzazambura (work much and well; be able; to do many things)) kureva kushanda basa zhinji uye kurishanda nemazvo
 • Kuchama (concentrate, toil) zvinoreva kutsunga uchishanda nesimba. Anochamira kurima chibage.
 • Chihuyane, chihuyani kana chihuyana (gentle action)
 • Chihunyaneni, (very gentle action)
 • Chinono (Slowness of action) sokuti - Hamba ine chinono.
 • Kukondana kana gondano (Shifting of responsibility (passing the buck), when no one has been named expressly as being responsible).
 • Madzakatambwa (1. Badly done work. Unprofitable discussion). vamwe vanoti madzanambwanana.
 • Mudzinzwa kana mutsvawetsambo (Inexperienced person, new to the work in hand). zvinotaura munhu achiri mutsva pabasa riripo.
 • Kuminyaudza, kuminyauka (Cause to be energetic. 2. Encourage 3. Cause to lift heavy object) - apa kureva kugwinyisa kana kupa simba rekubata basa. (Minyau idea of being energetic or lift heavy object).
 • Kugwinya (to be energetic, to be strong, to put forth all of one's strength).
 • Dindikwa kana matindikwa (Uncompleted work, journey, legal case) apa kureva chirongwa chakasiyirwa pakati - kunonzi kutindika. Wacho anoshanda seizvi onzi matindike. Maitiro acho anonzi kutindika kana kutindidza. Matindike izita remhuri.
 • Kudzengedza kana kudzivaidza (Interrupt or disturb person at work).
 • Gwinyiro kana magwinyiro (1. Ambition 2. goal of). Gwinyiro rake kuva mutyairi wechitima: his ambition is to be an engine driver.
 • Govere (good workman).
 • Njinga (hard working man).

Kujekesa Bishi

chinjirudza
 • Mubishi kana mubisha (lndustrious person) munhu anoshanda zvakanyanya - iri shoko ringashanda kuturikira inonzi operator kuEnglish.
 • Mubishingo (Scene of great activity with many people all busy). apa kureva pacho pari kushandwa basa zvakanyanya. Iri shoko ringashanda kuturikira inonzi operating site or opera kuEnglish.
 • Kubishinga kana kubisha (working diligently) Vari kubishinga mabasa kurima. Amai vanobishikoshandira mhuri yavo: a mother works diligently for the family.
 • Mubisho (1. Hard work, 2. Diligence, 3. Utility) iri shoko ringashandiswa kuturikira inonzi operations kuEnglish. Hurumende yeZimbabwe yakaita Mubisho weMurambatsvina mugore 2005; mubisho uyu waiva nemakakatanwa waive pakuda kuziva chinzero chazvakaitirwa uye kucherechedza matambudziko aiveko ekuti vanhu vakapazirwa dzimba nematumba avaigara.
 • Kubirisha (Work energertically) ndiko kubishinga.
 • Mushashatu (one who is quick at work).
 • Baya (unconvenial task; misfortune e.g. continual ill health). Basa rekupwanya matombo nenyundo rinobaya.
 • Musharo wevashandi (worker's wages) apa kureva muhoro kana mubhadharo unopiwa vashandi maringe nebasa ravakabata.

Kurerutsa Mutauro

chinjirudza
 • Akatiminaidza nhando ndokuramba nohwahwa hwedu hwatakabatira: he made us work unnecessarily hard and then would not give us the beer we worked for.
 • Varume navakadzi vakaswerominaidzana nebasa rokusakura: the men and women busied themselves the whole day weeding in the lands.

Mitauro yeBantu

chinjirudza
 • VaHerero vanoti otyiungura (work; operation) kureva basa. VaHerero vanoti ungura kana tyita (work; do, act) kureva kushanda basa.
 • BaKalanga vanoti shingi (worker; an employee; a labourer) kureva mushandi. BaKalanga vanoti shingidzana (cooperate; work together) kureva kushanda pamwe.
 • BaKalanga vanoti shingo (work; employment) kureva basa.
 • VaHaya vanoti omulimo (work) vachireva basa. VaHaya vanoti okukora kana kukola (to work) vachireva kushanda.
 • VaLenje,VaBwisi neVaNyoro vanoti mulimo (labour, work, job, occupation, employment). VaLozi vanoti -sebeza (v.t. to work, to do, to labour) vachireva kusevenza.
 • VaLungu vanoti ukuoomba (to work) kureva kushanda. VaNyakyusa vanoti bomba (work, do) vachireva kushanda kana kuita.
 • Mang'anja vanoti kuomba (to work material) vachireva kushanda nezvinobatwa. VaTonga vanoti balumi ba beleka (men they work) vachireva varume ava vanoshanda.