Dor kana Bongo mutauro weAfrika unowanikwa kuSouth Sudan.

Mazwi Anotodza Bantu chinjirudza

 • Dor vanoti aga (v. build, cut) kureva kuvaka.
 • Dor vanoti ala (v. grow up) kureva kukura. Fananidzai nokuti kuyaruka?
 • Dor vanoti baba (n. elder - used when talking to an elder. From Arabic) kureva munhu mukuru.
 • Dor vanoti fïmbïr kana pïmbïr (mod. round). Mamwe mazwi: fïmbïr kana pïmbïr (adj. round). Fananidzai nokuti mupimbiri kana bimbiri?
 • Dor vanoti gimbara (n. remains) kureva musaridzwa. Mamwe mazwi: mbara (n. remaining, balance). Fananidzai nokuti chimbara?
 • Dor vanoti gbiti (n. shield) kureva nhoo. Fananidzai nokuti madzviti?
 • Dor vanoti kanga (n. ostrich) kureva mhou. Fananidzai nokuti rukangarahwe? (soil with rock at the surface).
 • Dor vanoti riti (n. razor) kureva rheza. Fananidzai nokuti nariti?
 • Dor vanoti tile (adj. flooding) kureva kufashama.
 • Dor vanoti waꞌnga (n. poison) kureva hwanga.

Mamwe Mazwi chinjirudza

 • Dor vanoti afaa (mod. dull, blunt) kureva kugomara.
 • Dor vanoti agboko (v. be old) kureva kuchembera.
 • Dor vanoti alele (v. slice) kureva kucheka mbadzi.
 • Dor vanoti amayi (v. come, become) kureva kuuya. Fananidzai nokuti hambayi?
 • Dor vanoti ambi (v. leave, travel 2. escape, 3. fade) kureva kubva, kufamba, kutiza kana kubhuruvara.
 • Dor vanoti batuu (n. father-in-law) kureva tezvara.
 • Dor vanoti bira (n. beauty) kureva runako. Mamwe mazwi: jekee (mod. good).
 • Dor vanoti biyaa (n. news) kureva nhau. Mamwe mazwi: ïrï (mod. rich).
 • Dor vanoti ꞌbaya (n. feast) kureva [[]].
 • Dor vanoti ꞌbikirimuta (pers. captain) kureva kapteni. Fananidzai nokuti Chirimuta?
 • Dor vanoti ꞌburu kana ɓʊ́rʊ́ (n. life) kureva hupenyu. Mamwe mazwi: ꞌburu (v. alive) kuva mupenyu.
 • Dor vanoti ꞌbürë kana ɓùrè (n. dust) kureva huruva.
 • Dor vanoti cabat (n. shoe, sandal. From Arabic) kureva shangu.
 • Dor vanoti cïkï (mod. far) kureva kure. Mamwe mazwi: jaꞌda (n. middle).
 • Dor vanoti danga (prep. next to, beside) kureva padivi pe.
 • Dor vanoti dongara (n. 1. distance, 2. prep. between). Mamwe mazwi: dongaraa (adv. between it) kureva pakati pe.
 • Dor vanoti duku kana d̪ʊ́kʊ́ (n. ant hill) kureva churu.
 • Dor vanoti gibaanga (n. animal, insect) kureva mhuka. gi wavo pamberi pamazwi anenge anofana na chi weShona.
 • Dor vanoti giji kana ji (n. arm, hand, small hand) kureva ruwoko.
 • Dor vanoti goli kana gɔ̀lɪ̀ (n. wealth, riches). Mamwe mazwi: goli (adj. rich) kureva mupfumi. Fananidzai nokuti Egoli?
 • Dor vanoti gburu (mod. genuine, original) kureva chokwadi.
 • Dor vanoti hii (n. soil, land, earth) kureva pasi. Mamwe mazwi: hiꞌbala (n. orphan) kureva nherera.
 • Dor vanoti kïlö (n. parrot, bird type) kureva paroti.
 • Dor vanoti kuhu (n. seed, tribe) kureva mbeu kana rudzi.
 • Dor vanoti kuta (n. filter, sieve) kureva sefa.
 • Dor vanoti külü (n. breast, heart, middle) kureva zamu, moyo kana pakati.
 • Dor vanoti kütü (n. shelter 2. tent). Mamwe mazwi: kütü (n. handle).
 • Dor vanoti lawu (n. clothing item). Mamwe mazwi: längärä (n. bed) kureva mubhedha.
 • Dor vanoti Luma (n. God) kureva Mwari. Mamwe mazwi: lündü (n. brother) kureva mukoma kana munin'ina.
 • Dor vanoti kukunya kana makunya (mod. bad) kureva chakaipa. Mamwe mazwi: mbira (n. net).
 • Dor vanoti mëndë (n. thinness) kureva hukobvu. Mamwe mazwi: mbëlï (n. wing).
 • Dor vanoti mbiloo (adv. long) kureva refu. Mamwe mazwi: mbili (n. ear) kureva nzeve.
 • Dor vanoti njïï (n. leaf, foliage) kureva shizha. Mamwe mazwi: njïï (mod. green).
 • Dor vanoti njolo (n. frog, toad) kureva datya. Mamwe mazwi: nyere (n. lord, chief).
 • Dor vanoti nyaꞌda (n. smile, welcome) kureva kunyemwerera.
 • Dor vanoti runga (n. rural area for farming) kureva maruwa. Mamwe mazwi: ruꞌnga (n. twin).

Manhamba chinjirudza

 • Dor vanoti kötü (num. one) kureva hwani. Mamwe mazwi: ngori kana dongori (num. two) kureva mbiri.
 • Dor vanoti muta (num. three) kureva nhatu. Mamwe mazwi: hëwü (n. four) kureva ina. Ko mahewu anovira sure kwemazuva mangani?.
 • Dor vanoti müyï (num. five) kureva shanu. Mamwe mazwi: müyï dökötü (num. six) kureva tanhatu.
 • Dor vanoti müyï dongori (n. seven) kureva nomwe. Mamwe mazwi: müyï döhëwü (num. nine) kureva pfumbamwe.

Duramazwi rinowanikwa paWebonary.