Mazita eChishona

Mazita eChiShona ari pachinyorwa chino mazita ari kushandiswa mazuva ano semazita ekupiwa - first names. Mazita eChiShona akawanda nokuti mamwe mazita anopiwa zvichienderana nokuti vabereki kana mhuri iri padanho rakadii muupenyu. Sokuti mhuri yabva mukufirwa inokwanisa kupa mwana azvarwa panguva iyoyo zita rokuti Munyaradzi kana kuti Tanyaradzwa.

Pachikamu chino hapana kunyorwa mazita emhuri - surnames. Mazita ari pano akanyorwa zvichitevedza marongerwo ezviperengo zvemavara nemashoko kana mabhii (alphabet).

ChinangwaEdit

Chinangwa chechinyorwa chino ndiko: kudada nerudzi rwedu; chimiro chedu; nekwatinobva, kuita manyawi nemutauro wedu; kutenda nekurumbidza Mwari kuburikudza nemazita edu; tiine tariro yokuti ramangwana redu rinodadisa.

Vamwe vedu vechitema vari kune dzimwe nyika vanopa vana vavo mazita emutauro wavo; ndicho chishuwo chiri pano kuti tipfumbidze nokupemberera rurimi rwedu rwatakapiwa naiye musiki.

Tarisiro ndeyekuti mazita ari pachinyorwa chino achapfuuura 500; pari zvino mazita aripano anodarika 400.

Mazaita AnodikanwaEdit

AEdit

Zita Chirevo mu Chishona Zitamusere re Chingezi
Ach-
Achadiwa munhu achadiwa kana kufarirwa nevamwe Acha (he will/she will)

-diwa (be leloved)

Achadiwanashe

Achadiwanaishe

munhu achadiwa na Ishe (Nyadenga; Mwari)
Achapa munhu achapa vamwe
Achapaishe munhu achapa Ishe; achaita zvinhu muzita ra Ishe
Achanaka munhu achakura achinaka kana kuva munhu akatendeka
Achena
Acheneswa
Acheneswanashe

Acheneswanaishe

munhu achacheneswa na Ishe;
Achiripo
Achiko
Achiriko
Achipo
Achengetwa
Achengetwanashe

Achengetwanaishe

Ab-
Abhuramu zita iri rakabva kuChihebheru pazita rekuti Abram kana Avram.
AbhurahamaBawehama/Bavehama Zita iri rakabva kuChihebheru futi, rinoreva kuti "baba we hama"

kana kuti "baba we madhidhizha (nations)"

Ad
Ada
Adaishe
Adiwa
Adaniwa; Adanwa
Adaniwanashe

Adaniwanaishe

Adanwanashe

Adanwanaishe

Adhamu zita iri rinobvawo futi kuChihebheru pazita rekuti Adam.
Adzoka
Adzokera
Adzokanashe

Adzokanaishe

Adzokanaye
Ae-
Aenda
Aendanaye
Aendanashe

Aendanaishe

Aendeswa
Aendeswanashe

Aendeswanaishe

Aedza
Aedzwa
Af-
Afara
Afarira
Afaranashe

Afaranaishe

Afariraishe
Afungwanashe

Afungwanaishe

Afungwa
Afadzwanashe

Afadzwanaishe

Afadzwa
Afungira
Ag
Agadzwa
Agadziwa
Agadzwanashe

Agadzwanaishe

Agadziwanashe

Agadziwanaishe

Agere
Agerenaye
Agerenashe

Agerenaishe

Agona
Agonerwa
Ai-
Aida
Aidiwa
Aita
Aj-
Ajaira
Ajaidzwa
Ajeka
Ajekeswa
Ajekeswanashe

Ajekeswanaishe

Ak-
Ake
Ako
Akudzwanashe

Akudzwanaishe

Akanaka
Akashinga
Akaunzwa
Akaunzwanashe

Akaunzwanaishe

Akwira
Akashuwa
Akashuwira
Akashuwirwa
Akakosha
Akakura
Akosha
Akoshei

Akosheyi

Akosheswa
Akwana
Akwidzwa
Akwidzwanashe

Akwidzwanaishe

Akunda
Akundananshe

Akundanaishe

Akura
Akuranashe

Akuranaishe

Am-
Amara
Amira
Amiranashe

Amiranaishe

Amirira
Amiswa
Amiswanashe

Amiswanaishe

Amosi zita iri rinobva kuChihebheru pazita rekuti Amos.
Amuda
Amudaishe
Amukudza
Amukudzaishe
Amuona
Amuonaishe
Amupa
Amuziva
Amuzivaishe
An-
Anaka
Anazvo
Anaye
Anashe
Anaishe
Anayo
Anakiswa
Anakiswanashe

Anakiswanaishe

Anani
Aneni
Anemutsa
Anewe
Anemi
Anesu
Anesuishe
Anerudo
Anemoyo
Anei

Aneyi

Anenjere
Anengoni
Anetsitsi
Anofara
Anoshuwa
Anodanwa
Anopa
Anoona
Anoziva
Anomuziva
Anomuda
Anomudaishe
Anovimba
Anovimbanashe

Anovimbanaishe

Anokosha
Anoshamisa
Anouya
Anouyanashe

Anouyanaishe

Anotenda
Anotendanashe

Anotendanaishe

Anotida
Anotidaishe
Anopenya
Anonzwa
Anoshanda
Anovimba
Anozama
Anodanwa
Anodanwanashe

Anodanwanaishe

Anovimbanaye
Anoshamiswa
Anonyara
Anunura
Anunurwa
Anunurwanashe
Andida
Andiranga
Angwara
Anyara
Ao-
Aona
Aonaishe
Ap-
Apera
Apedza
Apeta
Apihwa
Apihwanashe

Apihwanaishe

Aparudo
Apamoyo
Apindira
Apika
Apihwamoyo
Ar-
Aripo
Ariko
Aripedyo
Ariega
Arieganashe
Arikoishe
Aripoishe
Aripi
Aripamoyo
Arimumoyo
Aratidzwanashe

Aratidzwanaishe

Aramba
Arangarira
Arasa
Arani zita iri rinobva kuChingezi pazita rekuti Allan.
Aratidzwa
Arimo
Aronga
Arongera
Aronganashe

Aronganaishe

Aroni zita iri rakabvazve kuChihebheru pazita rekuti Aaron.
As-
Asara
Asaranaye
Ashinga
Asika
Asaranashe

Asaranaishe

Ashanda
Ashinganashe

Ashinganaishe

Ashamisa
Asvika
Asvitswa
Asvitswanashe

Asvitswanaishe

Asvikanashe

Asvikanaishe

Asvikanaye
Asvikanayo
Asvikanavo
At-
Atarira
Atanga
Atinaye
Atora
Atorwa
Atorwanashe

Atorwanaishe

Atida
Atidaishe
Atenda
Atidzokera
Atidzosa
Atipa
Atikudza
Atisvitsa
Atisvitsaishe
Atiwandisa
Atiwakisa
Atishingisa
Atiwakira
Atiwaka
Atidadisa
Atidadisaishe
Atishingisa
Atiwedzera
Atikudzaishe
Au-
Auya
Auyanashe

Auyanaishe

Auyanewe
Auyanemoyo
Auyenaye
Audzwa
Aw-
Awaka
Awakanaye
Awakanazvo
Awakanavo
Awakisa
Awakanashe

Awakanaishe

Awandisa
Awedzerwa
Awedzera
Ay-
Ayeuka
Ayeutsa
Az-
Aziva
Azivaishe
Aziviswa

BEdit

Zita Chirevo mu Chishona Vambo rezita / tsananguro
B-
Baka
Bakai
Bakira
Bakirai
Bakiro
Bakiso
Bakiswai
Bakiswa
Badza
Banga
Batanai
Bata
Batai
Batamoyo touch the heart
Batamwoyo touch the soul
Batsirai
Batsiro
Batsiriro
Bastiranai
Batiro
Batiriro
Batirai
Berekai
Betserai
Birira
Biria
Bonderai
Budiro
Budiriro
Budai
Burai
Bh-
Bhahari zita iri rinobva pashoko reChishona rakabva kuChiarabhu nekuda

kweChiswahiri, pashoko rekuti Bahar, iroshoko rekuti Bhahari rinoshandiswa kupatsanura Gungwa (ocean) ne Bhahari (sea).

Bhenjamini izita rakabva kuChihebheru pazita rekuti Benjamin.
Bhenadheti zita rinobva pazita rekuti Benadate
BV-
Bvumai
Bvumiso
Bvumiriro
Bvumiro
Bvumirano
Bvumira
Bvumiranai

CHEdit

Zita Chirevo mu Chishona Tsananguro
Cha-
Chaye
Chacho
Chakosha
Chada
Chaona

Chawona

Chako
Chayo
Chamirai
Chadiwanashe

Chadiwanaishe

Chakaneta
Chauyanashe

Chauyanaishe

Chaenda
Chaendanashe

Chaendanaishe

Chakudzwanashe
Chanatsanashe

Chanatsanaishe

Chatora
Chauya
Chaedza
Chamira
Chadiwa
Chamunorwa
Chandapihwa
Chakaonei
Chakajeka
Chawapihwa
Chanetanei
Chakanaka
Chafara
Chaedzwa
Chazuro
Chafadzaishe
Chafarisa
Chamunorwa
Chaneta
Chazama
Chaishe
Chasiya
Chaendanaye
Chakakosha
Chawana
Chanaka
Chatonga
Chamuka
Chawanda
Chanatswa
Che-
Chero
Chemi
Chenai
Cheneso
Chemoyo
Chekwedu
Chengetai
Cheneswai
Chenjerai
Chenjero
Chezuro
Chengoni
Chenzira
Chekwavo
Chenero
Chemedzai
Chi-
Chipo
Chido
Chipiri
Chiende
Chioniso
Chisvitse
Chitsidzo
Chiratidzo
Chinaye
Chinei
Chinochi
Chinoziva
Chiyo
Chioniso
Chiromba
Chinyenye
Chiendere
Chipochashe
Chidochashe
Chikomborero
Chiendese
Chiendesenashe

Chiendesenaishe

Chidzokere
Chichemedzo
Chimidzo
Chiedza
Chiedzachashe
China
Chruva
Chiripo
Chinayo
Chidiwo
Chinashe
Chidzokese
Chidzidzo
Chishumiro
Chishuwo
Chikudzo
Chikundo
Chinako
Chiriko
Chizivo
Chiziyo
Chiremera
Chimiriro
Chisvikire
Chivimbiso
Chivaraidzo
Chishumirei
Chipochako
Chidochako
Chidamoyo
Chiziviso
Chioniso
Chioneko
Chishumirei
Chitendeko
Chinoonei
Chipochake
Chidochake
Chivimbiso
Chinaishe
Chipihwo
Chiramwiwa
Chitendei
Chineni
Chiendese
Chiedzachake
Chifaro
Chitendo
Chizivise
Chijeko
Chiwandiso
Chinyaradzo
Chikudzo
Chikuru
Chikudze
Chikudzei
Chivaraidzo
Cho-
Chokosha
Choita
Chodii
Choona

Chowona

Choitasei
Choedza
Chofadzwa
Chu-

DEdit

Zita Chirevo mu Chishona Vambo rezita / tsananguro
Da-
Da
Dana
Danai
Dhanieri zita iri rinobva kuzita reChihebheru rekuti Daniel.
Dadiro
Dadiso
Dadiswa
Dadiswai
Dadira
Daira
Dairaishe
Dadai
Dairai
Dambudzo
Dananai
Dakado
Danamoyo
Dadisai
Danira
Danaishe
Dhaka
Dzatenda
Dzako
D
Dendere
Deedzo
Deedzai
Deedzana
Deedzanai
Denga
Dengarashe
Dzvetera
Di-
Dira
Dirira
Dimburai
Diva
Dimbudzo
Dziva
Dzidzo
Dzidziso
Dzivaidzo
Dzidzai
Dzinaishe

Dzinashe

Dzingai
Dzikiso
Dzaikamai
Do-
Dova
Dota
Domborashe
Doka
Donha
Donhwe
Dombo
Donhodzo
Dovarashe

Dovaraishe

Dhonza
Dhonzwa
Dhonzera
Dzotenda
Dzorero
Dzokero
Dzokanashe

Dzokanaishe

Dzorera
Dzorerai
Dzokesai
Dzokesa
Dzosa
Du-
Dutu
Dudzai
Dhuma
Dhumira
Dhumai

EEdit

Zita Chirevo mu Chishona Vambo rezita / tsananguro
E-
Edzai
Edzo
Edzesai
Edu
Ega
Emoyo
Ekwavo
Ekutanga
Ei
Endai
Enzo
Enderai
Enzaniko
Enzaniso
Endanashe

Endanaishe

Endanaye
Enzano
Eruzivo
Eriza
Eriya
Erujeko
Erukudzo
Erudo
Eruva
Esimba
Ese
Ezuro
Ezvedu
Ezvake
Ezvikuru

FEdit

Zita Chirevo mu Chishona Vambo rezita / tsananguro
Fa-
Fara
Farai
Faro
Fadzo
Fana
Fadzai
Farisa
Farisai
Fanana
Farirai
Fariraishe
Fadzisanai
Fambaimunashe
Fambainashe
Fananashe
Faranashe
Fananaishe
Faranaishe
Fadzi
Fariro
Fariso
Fadzaishe
Fanananaishe
Faranaye
Faraimunashe
Fe-
Fe-
Fi-
Fi-
Fo-
Fo-
Fu-
Fungai
Fundai
Fungisai
Funganai
Fungiriro
Fungiso
Fundikai
Fundika
Fungiswai
Fungisanai
Fundiro
Fundiso
Fungirira

GEdit

Zita Chirevo mu Chishona Vambo rezita / tsananguro
Ga-
Gaya
Gara
Garai
Gamba
Gadzira
Gadziro
Garikai
Gadzai
Garira
Gamuchirai
Gamuchiro
Gamuchidzo
Gariswai
Gamuchidzai
Gamuchiso
Gwanyanywa
Gwatiringa
Ge-
Ge-
Gi-
Gwisai
Gwinyai
Go-
Gomo
Gore
Gondai
Gonai
Gomba
Govero
Gonekai
Gorerino
Gorerashe
Goreriya
Gorerake
Gonesai
Gona
Goniso
Goneswai
Gu-
Gumi
Guma
Gumo
Gumai
Gumiro
Gumiso
Gumbo
Gumira
Gumisai
Gunyumbu
Gumiguru

HEdit

Zita Chirevo mu Chishona Tsananguro
Ha-
Hama
Hamandishe
Hamadzashe
Hamayaro
Hamayadzo
Hana
Hanayashe
Hanayako
Hanayavo
Hanayaro
Hamufare

Hamufari

Hamunyari
Haruname

Harunami

Haruperi
Hazvinei
Hachina
Haruchipo
Haruchiko
Hazviperi
Haruzivishe
Hatitye

Hatityi

Hakurotwe
Hanayacho
Hatendi
Hazvina
Haruna
Haude

Haudi

Hatinei
Harinei
Hatisina
Hatidei
Hamunei
Hamuchinei
Hawudei
Harife

Harifi

Haridei
Hachiperi
Hachinazvo
Haunei
Hakuna
Hakunei
Harutizivirufu
Huruperirudo
Hariende
Hatiende

Hatiendi

Haridinaye
Haunyari
Harioni

Harione

Hwanaka
Hwaiyashe
Hwamanda
Hwaidzashe
He-
Hweva
Hwevera
Hi-
Hwinyai kuhwihwinya; kubwibwinya
Ho-
Hondowe

Hondohwe

Hondo
Hondoyashe
Honai
Hu-
Hupenyu
Humiro senge umiro; kumira
Humiso senge umiso; kumisa
Humiriro
Huyai
Huyautende
Hunaki senge unaki; kunaka
Hunako senge unako; kunaka
Huyanashe

Huyanaishe

Humoyo
Huoneso
Hudo senge udo "inclinication"; kuda
Huchenjeri
Hunaye
Hunemi
Hunayo
Hunei
Huzivi
Hudohwashe
Hudiwo senge udiwo; kudiwa
Hunashe senge unashe; kuvanashe
Hunake senge unake; kunaka
Hukundo senge ukundo; kukunda
Huzivo senge uzivo; kuziva
Huziyo senge uziyo; kuziya
Huriko
Huripo
Hupi senge upi; kupa
Huoniko senge uoniko; kuonika
Hutendi senge utendi; kutenda
Hupo senge upo; kupa
Hupihwo

Hupiwo

senge upihwo; upiwo; kupihwa
Hufaro senge ufaro; kufara
Hujeko senge ujekol kujeka
Huponisi senge uponisi; kuponisa
Hukudzo senge ukudzo; kukudza
Hukoshi senge ukoshi; kukosha
Hubako senge ubako; kubaka
Hubakiro senge ubakiro; senge kubakira
Hubakiso ubakiso; senge kubakisa

IEdit

Zita Chirevo mu Chishona Vambo rezita / tsananguro
I
Idai
Idaishe
Idzai
Inzwirashe
Irikidzai
Isheanesu
Itai
Itaitione
Ikoko
Itai
Ipa
Ipai
Ipaishe
Inzwai
Inzwaishe
Isheanopa
Izwi
Isai
Isiso
Isisa
Irikidzo
Irikidza
Itisa
Itiso
Itiro
Izwirako
Izwirangu
Izwirashe
Izwiriya
Izwirake
Ina
Izwiracho
Izwirenyu
Izwiredu
Irwa
Irwai
Igwa
Igwai
Iriko
Izvozvi
Ikozvino
Inashe
Ione
Inake
Inei
Isimba
Ineinaye
Inazvo
Inewe
Ineni
Izuva
Idei
Inzwei
Idaimoyo
Inodaishe
Inoda
Ingoni
Injere
Inesu
Izana
Iripo
Iriko
Inatwo
Icharwa
Inoi
Imirire
Ichauya
Iende
Iriega
Izame
Inani
Iripo
Inemoyo
Ipaimoyo
Ipairudo

JEdit

Zita Chirevo mu Chishona Vambo rezita / tsananguro
Ja-
Jaya
Jaira
Jaidzai
Jairo
Jaidzo
Jairisa
Jaidzana
Jaidziswa
Jambwa
Jaidzisa
Jairira
Jairiro
Je-
Jecha
Jena
Jekesai
Jekerera
Jekera
Jeko
Jekero
Jeka
Jenaguru
Jekeso
Jo-
Jokoso

KEdit

Zita Chirevo mu Chishona Tsananguro
Ka-
Karakadzai
Karikoga
Kaita
Karwiyo
Kashiri
Kanyai
Kanyiso
Kanaka
Kanashe

Kanaishe

Kanaye
Kanayo
Kanacho
Kadiwa
Karuva
Karuvakashe
Katenda
Kanotenda
Kanouya
Kachauya
Karikuno
Karekano
Kare
Karudo
Kamoyo
Kajeka
Kanehana
Kanemoyo
Kanofara
Kaedzwa
Kazuro
Kafadzwa
Kafarei
Kanesimba
Kaneta
Kazama
Kandai
Kasiya
Kaendanaye
Kakosha
Kawana
Kaendanashe
Karimo
Kandira
Kandirai
Kanzira
Kambeu
Karikega
Kanoziva
Kaiziva
Kanovimba
Kaona
Kaonaishe
Kaonarudo
Kaonamoyo
Kaonasimba
Kawona
Kaenda
Kwaedza
Kwanai
Kwanaya
Kwaniso
Ke-
Ketai
Kengoni
Ki-
Kwirirai
Ko-
Koshai
Komborerai
Komborerwai
Ku-
Kuda
Kudakwashe
Kudzai
Kudzanai
Kudzwai
Kudzwanashe
Kumbirai
Kundai
Kurai
Kurirai
Kurauone
Kushinga
Kuziva
Kuzivakwashe
Kutsirai
Kupukai
Kundiso
Kudaishe
Kunaye
Kunashe
Kunaya
Kuziya
Kudakwavo
Kuchinei
Kunei
Kumbiraishe
Kuonaishe
Kusikwanashe
Kundira
Kundisai
Kundiswanashe
Kufaranashe

MEdit

Zita Chirevo mu Chishona Tsananguro
Ma-
Maidei
Maita
Makagona
Makagonaishe
Makanaka
Makanakaishe
Makandipa
Makandipaishe
Makanyara
Makundano
Makuwerere
Makura
Mamutse
Manatsa
Mandibhuya
Mandigona
Mandivamba
Manikai
Maona
Maonaishe
Maruva
Maruvaashe
Masekeni
Matinunura
Masimba
Matipa
Matipaishe
Mauya
Mauyaishe
Mazvita
Mazvitaishe
Marisa
Matendo
Maida
Magwati
Matidaishe
Mandidaishe
Mandida
Maenda
Maendanashe

Maendanaishe

Mandiedza
Matiedza
Mauyanashe
Mauyanaye
Matizama
Manyika
Mangwanani
Makuseni
Mazano
Mawanda
Matiwandisa
Matiwandisaishe
Mafaro
Mafadzo
Makai
Maisa
Maisei
Matidadisa
Madadisa
Mateu

Mateo

Maseu

Maseo

Makomborero
Matiropafadza
Maropafadzo
Manaka
Majaya
Makatendeka
Mabuwa
Matizorodza
Chanatsanashe

Chanatsanaishe

Matora
Madiwa
Madiwanashe
Mapihwanashe
Mapihwa
Makajeka
Manetei
Mafara
Makosheswa
Mawana
Makosha
Matonga
Manatswa
Matiyeuka
Matiyeutsa
Me-
Mera
Merai
Mwenje
Mwedzi
Mi-
Mira
Mirai
Misai
Mbiri
Miriraishe
Miriro
Miso
Misa
Mirainashe
Mhinduro
Mhizha
Misha
Misiswa
Misiso
Miswanashe
Miswai
Miranaye
Miranayo
Miramurudo
Mo-
Moyo ''heart'
Moyowashe
Mayowayo
Mwoyo 'soul'
Moyowani
Mwoyowayo it's soul'
Mwoyowashe soul of God
Mwoyowevhu soul of the earth, soul of the soil
Mwoyowetu our soul
Mwoyochena clean soul, white soul
Moyochena clean heart, white heart
Mu-
Muchabaiwa
Muchaneta
Muchadura
Muchengeti
Muchengetwa
Muchineripi
Mudiwa
Mufaro
Mugove
Mugoni
Mukai
Mukudzeishe
Munacho
Muneni
Muneniishe
Munatse
Munonzwaishe
Munorweyi
Munopaishe
Munyaradzi
Mutanga
Mutangi
Muringani
Musundire
Musodzi
Mutsa
Mutsawashe
Mutumwa
Mufudzi
Murudo
Munodei
Muhana
Mumwoyo in the soul
Mumoyo in the heart
Mufare
Mufarise
Munopa
Mufadzi
Mufadzo
Mukudzei

Mukudzeyi

Mukai

Mukayi

Mutswai
Munashe
Munaye
Munayo
Munazvo
Musatye
Munotyei
Muzivi
Munodada
Mudadi
Mununuri
Muchena
Muchenesi
Mungoni
Munei
Muneinazvo

Muneyinazvo

Mutendi
Munako
Muzorodzi
Mutapa
Muoni

Muwoni

Muonisi

NEdit

Zita Chirevo mu Chishona Tsananguro
Na-
Naka
Nakai

Nakayi

Nana
Namatai
Natsai

Natsayi

Natswai

Natswayi

Ndaisva
Ndaizivei
Ndakaitei
Ngaatendendwe
Ngwarai

Ngwarayi

Nyadzai
Nyaradzo
Nyaradzai
Nyarai
Nyararai
Nyamangwanda
Nyaradzai
Nyasha
Nyashadzashe
Nyakare
Nyamusi
Nakira
Nakiro
Nakisa
Nakiso
Nakiswai
Nakisa
Nakisai

Nakisayi

Naya
Naiwai

Naiwayi

Nayiwai

Nayiwayi

Nanhasi
Nhasi
Ndafara
Ndaona
Ndangariro
Naye
Natsa
Nhamo
Nhamodzashe
Nyashayake
Nyashadzake
Nyadzai

Nyadzayi

Nyarai

Nyarayi

Nhaka
Nangidzai
Nangidzira
Nangidzo
Nharo
Nzwanai

Nzwanayi

Namato
Nama
Namiso
Namiko
Namisai
Namisiso
Namisiko
Namiswai

Namiswayi

Ndafadzwa
Ngwariro
Ndanaka
Naishe
Naishewedu
Ndadzoka
Njapa very old shona
Ndanatsei
Ndanatswa
Nyarudo
Nyangirai
Ne-
Nenyasha
Netsai
Nyengeterai
Nyeredzi

Nyenyedzi

Nyenye
Nerunako
Nerudo
Nemoyo
Njere
Njeredzashe
Njeredzanhasi
Nyengeterai
Nyengetero
Netseko
Netsekai

Netsekayi

Netsesa
Netseso
Nyevero
Nevhu
Nhema
Nyemwerai
Nyemwero
Nehana with conscience
Nemwoyo with soul
Nerukudzo
Nenyasha
Nengoni
Nemutsa with mercy
Nerutendo with gratitude
Neunako

Nehunako

with beauty
Nerupo with generosity
Neupo

Nehupo

with generosity
Ni-
Nzwisisai
Nwisiso
Nzirayashe
Nziyo
Nziyodzashe
Ngirozi
Nyika
Nyikayashe
Nyikaino
Ndiripo
Ndiriko
Ndione
Ndiuye
Ndiye
Ndira 'january'
Ndifare
Nhiriri
Njiva
No-
Ndombo
Ndomupei

Ndomupeyi

Ngoni
Ngonidzashe
Nokutenda
Nomutsa
Nonokai

Nonokayi

Norukudzo
Norutendo
Noushe
Ndoda
Ndouya
Nongedzo
Nhodzera
Nzou
Ndoro
Nhoro
Ndotenda
Norudo
Norukudo
Nu-
Nunudzai

Nunudzayi

Nunurai

Nunurayi

Nguvayashe
Nguva
Nunuro

OEdit

Zita Chirevo mu Chishona Vambo rezita / tsananguro
O-
Onai
Ongai
Omesai
Omai
Onana
Onaishe
Onanai
Omerai
Omerera
Omberai
Oneswai
Onisa
Omero
Ongorai
Ongororai
Oneso
Onisa

PEdit

Zita Tsananguro
Pa
Paidamoyo
 • Panodamoyo
kureva kuti panodiwa ne moyo ("where the heart longs to be or is")
Paidamwoyo
 • Panodamwoyo
kureva kuti panodiwa ne mwoyo, ("where the soul longs to be or is")
Pamhidzai
 • Pamhidzo
 • Pamhidziso
 • Pamhidziko
 • Pamhidzwao
 • Pamhidzwa
Panashe
 • Panaishe
Panganayi, Panganai
 • Panganiso
 • Panganiko
Paradzayi, Paradzai
 • Paradziso
 • Paradzo
Pawandiwana
Paandiwana
Panewe
Paneni
Panaye
Panani
Panavo
 • Panawo
Panerudo
Panemoyo
Panemwoyo
Pahana
Panechido
Paneyi
 • Panei
Pauri
Pairi
Pavari, Pawari
Pano
Parudo
Pamoyo
Pamwoyo
Panguro
Panejere
Paurosi
Pako
Pake
Pasina
Pamberi
Paidaishe
Panaka
Parinobva
Paunobva
Patiri
Patiritose
Pe-
Pedzisai
 • Pedziso
 • Pedzisiso
Pemberai. Pemberayi
Pepukai, Pepukayi
Pemberai, Pemberayi
Penyai
Penya
Penyiso
Penyeso
Pedzai
 • Pedziso
Pedyo
Pera
Perai
Pi-
Piwai, Pihwai
Pikirai, Pikirayi
Pikai, Pikayi
Pika
Pindurai, Pindurayi
Pindirai, Pindirayi
Pisa
Pisai
Pisawi
Pindiro
Pindiriro
Po-
Poshi
Porunobva
Pomerai, Pomerayi
Pondai
Pu-
Pfuma
Pfungwa
Puwai
Pupurai, Pupurayi

REdit

Zita Chirevo mu Chishona Tsananguro
Ra-
Ranganai
 • Ranganayi
Rangarira
Rangarirai
Rangariro
Raramai
 • Raramayi
Ratidzai
Ratidzo
Raviro
Rambai
 • Rambayi
Rambidzo
Rasikai
Rwatipedza
Ranaka
Ramuka
Ramutswa
Ratenda
Raedza
Rafara
Rauya
Raya
Rayira
 • Raira
Raura
 • Rawura
Rawana
Razama
Raenda
Rasiya
Raendanaye
Rakosha
Raendanashe
Raramo
Raramiso
Rangi
Rairai
 • Rayirai
 • Rayirayi
Ravimba
Raona
 • Rawona
Raonaishe
Raonarudo
Raonamoyo
Rakasimba
Ratidzwai
Ranje
Re-
Regai
 • Regayi
Revai
Reveso
Remekedzo
Remekedzai
 • Remekedzayi
Rerudo
Ri-
Rindai
 • Rindayi
Rindirai
 • Rindirayi
Ringisai
Riva
Ringaniso
Ringanisai
Rwiyo
Rwiyorwashe
Rwiyorwavo
Rwiso
Rwisanai
Rwizi
Ro-
Ropafadzo
Ropafadzai
Rorunako
Rohunako
 • Rounako
Roto
Ru-
Ruva
Ruwa
Ruvarashe
Rufaro
Rudo
Rudorwashe
Runako
Runeni
Rudado
Rudairo
 • Rudaviro
Rugare
Rujeko
Rukudzo
Rumbidzo
Rumbidzai
Rumbidzaishe
Rumbidzwai
Runakorwashe
Runatso
Runesu
Rungano
Rungamirai
Runyararo
Ruregerero
Rusununguko
Rutendo
Ruramai
Ruvheneko
Rudorwashe
Ruvimbo
Ruvingo
Ruzivo
Ruwadzano

SEdit

Sarudzai, Sekai, Sekesai, Shamiso, Sharayi, Sheunesu, Shinga, Shingai, Shingirai, Shingirirai, Shingisai, Shorai, Shorwayi, Simukayi, Sesedzai, Shumirai, Shungu, Shupikai, Shuvai, Simba, Simbai, Simbarashe, Simbisai, Simbiso, Sungano, Svodai, Simbaneuta, Simbaramwari, Safira/Safiri,

TEdit

Tabatsirwa, Tadiwa, Tadiwanashe, Tafara, Tafadzwa, Tafirenyika ,Taguma, Takawira, Takunda, Takundamunashe, Takudzwa, Takudzwanashe, Takura, Takwana, Tamayi, Tambudzai, Tamburiro, Tamirira, Tamiriraishe, Tamuka, Tanaka, Tanatswa, Tanatswanashe, Tanga, Tangai, Tangawamira, Tangawarima, Tanonoka, Tanyaradzwa, Taombera, Taona, Taonanyasha, Tapfuma, Tapfumanei, Tapedza, Tapera, Tapiwa, Tapiwanashe, Tarangana, Taringa, Taringakunashe, Tariro, Tariroyashe, Tarisai, Tarubereka, Taruvinga, Taruwona, Tarwireyi, Tasara, Tashinga, Tatenda, Tatendaishe, Taurai, Tauya, Tavamanya, Tavarwisa, Taurawa, Tauya, Tavaziva, Tawana, Tawananyasha, Tawanda, Tawedzerwa, Tavengwa, Tavonga,Tayambuka, Tazvida, Tazviona, Tazvishaya, Tendai, Tendekayi, Tendero, Tendesayi, Tendo, Teurayi, Teverai, Teveraishe, Tichafa, Tichakunda, Tichaona, Tichakura, Tichatonga, Timukudze, Tinashe, Tinaye, Tinetariro, Tinevimbo, Tinomudaishe, Tinotenda, Tineyi, Tinei,Tionei, Tiringeyi, Tiringeishe, Tirivafi, Tirivavi, Tirivanhu, Tirivashe, Tizirai, Tobaiwa, Todini, Tofara, Tafara, Tomuvonga, Toendepi, Tofirei, Togarepi, Tonderai, Tongai, Tongesai, Toreveyi, Tose, Tovadini, Tsitsi, Tsungai, Tsungirirai, Tumai ,Tungamirai, Tutsirai, Tazviwana, Tazvivinga, Takuramunashe, Tambaoga, Tinovonga

UEdit

Zita Chirevo mu Chishona Vambo rezita / tsananguro
U-
Uchirai
Upenyu
Ushe

VEdit

Zita Chirevo mu Chishona Vambo rezita / tsananguro
V-
Vandirai
Vandaudzai
Varaidzo
Vengai
Voniso
Vongai
Vimbai
Vimbainashe
Virimai
Vurunganai
Vh-
Vheneka
Vheneko
Vhenekai

WEdit

Wa We Wi Wo Wu
Waishe Wamirira Wedzera
Wananai

Wananayi

Waendera Wedzerai

Wedzerayi

Wiriranai

Wriranayi

Wongai

Wongayi

Wadzanai

Wadzanayi

Wanetsei

Wanetseyi

Wechido
Waka Wakanda Wedzero
Wakai

Wakayi

Wandatora Wehunako

Weunako

Wakanaka Watumwa Wechipiwo
Wandai

Wandayi

Watumwanashe

Watumwanaishe

Wake Wazviziva Werunako
Wakara Wadzano
Wataranaye Watinoda
Wataranashe Wakanashe
Wako Wakaishe
Wangu Wanaka
Wakakosha Wadada
Wakosha Wamudana
Wakoshei

Wakosheyi

Wagaranashe

Wagaranaishe

Wapihwanashe

Wapihwanaishe

Wanavo

Wanawo

Wamira Wagaranaye
Washinga Wadanwanaishe
Wachena Waenda
Wachengetwa Wandida
Waseka Wasiya
Wanatswa Wanakisa
Wazoziva Washinga
Wasara Wakunda
Wauya Wafara
Wauyanashe

Wauyanaishe

Wafarisa

YEdit

Ya- Ye- Yi- Yo- Yu-
Yananiso Yake Yatora Yeuka Yesimba Yokosha
Yananai

Yananayi

Yavo

Yawo

Yaonaishe

Yawonaishe

Yeukai

Yeukayi

Yepamoyo Yohunako

Younako

Yanaka Yakanda Yawana Yeuko Yerufaro Yoita
Yazivei

Yaziveyi

Yaidei

Yaideyi

Yaona

Yawona

Yevedzai

Yevedzayi

Yehunako

Yeunako

Yofara
Yatonga Yakunda Yanakiswa Yevedza Yechidzidzo Yokosheswa
Yatenda Yatendeka Yauyanashe Yemurai Yei Yochena
Yaziva Yapihwa Yamuka Yemura Yengoni Yovimba
Yapihwei

Yapihweyi

Yauyanashe

Yauyanaishe

Yaendanashe

Yaendanaishe

Yedzai

Yedzayi

Yerunako

Yeunako

Yoona
Yazivisa Yajeka Yashinga Yerera Yemoyo Yotida
Yapiwei

Yapiweyi

Yanaiwa

Yanayiwa

Yatada Yerai

Yerayi

Yehuwandu

Yeuwandu

Yapihwa

Yapiwa

Yashe

Yaishe

Yawada Yeruva

Yeruwa

Yerufaro

Yeufaro

Yaipa Yandakapa Yafara Yenzira Yerujeko
Yawanda Yasvika Yaani Yemufaro Yerutendo
Yanaya Yauya Yapa Yerudo Yeutsamoyo
Yandaona Yawandisa Yatipa Yese
Yaenda Yazama Yandada Yedu
Yaendeswa Yaita Yekwedu
Yatida Yakuda
Yamuda Yakajeka

ZEdit

Mazita anotanga naZ-
Za- Ze- Zi- Zo- Zu-
Zana Zera Ziva Zororo Zuva
Zama Zerarayo Zira
Zamanashe

Zamanaishe

Zezai

Zezayi

Zivai

Zivayi

Zorodzai

Zorodzayi

Zuvarashe

Zuvaraishe

Zara Zendaya Zivengwa
Zarira Zeza Ziya
Zamai

Zamayi

Zivanai

Zivanayi

Zondai

Zondayi

Zaranyika
Zadzisai

Zadzisayi

Zadzai

Zadzayi

Zha Zhe Zhi Zho Zhu
Zhezha Zhizha
Zhira
Zhirayashe

Zhirayishe

Zva- Zve- Zvi- Zvo- Zvu-
Zvasvitswa Zverudo Zvikomborero Zvokosha
Zvako Zvenyika Zviunze Zvopano
Zvake Zvese Zviriko Zvose
Zvangu Zvei Zviripo Zvosara
Zvachose Zvedu Zvishamiso Zvofara
Zvasara Zvekare Zvinengoni Zvounako
Zvakunda Zvengoni Zvipozvashe
Zvaunzwa Zvemoyo Zvita
Zvakosha Zvenyasha Zvinozvi
Zvaita Zvipo
Zvanyadza Zvipozvashe
Zvapera Zvinei
Zvazuro Zvinodaishe
Zvashe

Zvaishe

Zviedzei

Zviedzeyi

Zvanaka Zvidozvashe
Zvakanaka Zvinashe
Zvawanda Zvinaye
Zvauyanashe

Zvauyanaishe

Zvioniso

Zviwoniso

Zvasvika Zvikudzo
Zvauya Zviratidzo
Zvaitika Zvinodaiye
Zvaringana Zviedzo
Zvataida Zvichanzii
Zvidzai

Zvidzayi

Zvino

Zvisingagonekwenevanhumwarianogona, Zuda