Mazita eChishona

Mazita eChishona ari pachinyorwa chino mazita ari kushandiswa mazuva ano semazita ekupiwa. Mazita eChishona akawanda nokuti mamwe mazita anopiwa zvichienderana nokuti vabereki kana mhuri iri padanho rakadii muupenyu. Sokuti mhuri yabva mukufirwa inokwanisa kupa mwana azvarwa panguva iyoyo zita rokuti Munyaradzi kana kuti Tanyaradzwa.

Pachikamu chino hapana kunyorwa mazita emhuri. Mazita ari pano akanyorwa zvichitevedza marongerwo ezviperengo zvemavara nemashoko kana bumbiro re mabhi.

ChinangwaEdit

Chinangwa chechinyorwa chino ndiko: kudada nerudzi rwedu; chimiro chedu; nekwatinobva, kuita manyawi nemutauro wedu; kutenda nekurumbidza Mwari kuburikudza nemazita edu; tiine tariro yokuti ramangwana redu rinodadisa.

Vamwe vedu vechitema vari kune dzimwe nyika vanopa vana vavo mazita emutauro wavo; ndicho chishuwo chiri pano kuti tipfumbidze nokupemberera rurimi rwedu rwatakapiwa naiye musiki.

Tarisiro ndeyekuti mazita ari pachinyorwa chino achapfuuura 500; pari zvino mazita aripano anodarika 400.

Mazaita AnodikanwaEdit

AEdit

Mazita Chirevo mu Chishona Mazita Chirevo mu Chishona Mazita
Ach-
Achadiwa munhu achadiwa/farirwa AchadiwanasheAchadiwanaishe AcheneswanaisheAcheneswanashe
Achamuparudo
Achapa munhu achapa vamwe Achanaka
 • munhu achakura achinaka
 • akatendeka
Achipo
Achapaishe
 • munhu achapa Ishe
 • achaita zvinhu muzita raIshe
Achena Achiko
Acheneswa
 • Kureva munhu acheneswa;
 • munhu achave mutsvene
Achengetwanaishe munhu achacheneswa na Ishe; Achengetwanashe
Achiripo Achengetwa
Ab-
Abhuramu kubva pana "Abram" Abarahama
 • kureva "baba wehama
 • muzvari wemadhidhizha
Abhurahama kubva pana "Abraham"
Ad
Ada Adaishe Adiwa
Adiwa Adwanaishe

Adiwanashe

Adaniwanaishe

Adaniwanashe

Adhamu kubva pana "Adam" Adzoka Adzokera
Adzokanaye Adzokanaishe
Ae-
Aenda Aendanaishe

Aendanashe

Aendeswa
Aendanaye Aedza
Aendeswanashe

Aendeswanaishe

Af-
Afara Afarira Afaranashe
Afadzwa Afarirei Afaranaishe
Afungwa Afungiwa Apinima
Afungaishe Apinimidza Apinimidzaishe
Afadzaishe Apinimidzwa
Ag
Agadzwa Agadzwanashe

Agadzwanaishe

Agadzikwa
Agadziwa Agerepo
Agere Agerepamoyo Agereko
Agerenaye Agerenashe

Agerenaishe

Agona
Agonerwa Agonei Agonanei
Agonda Agondeka
Ai-
Aida Aidei Aita
Aidiwa Aiziva
Aj-
Ajaira Ajaidzwa Ajeka
Ajekeswanashe

Ajekeswanaishe

Ajekesa Ajekeswa
Ak-
Akudzwa Akudzwanashe

Akudzwanaishe

Akakosha
Akanaka Akosheswa
Akashinga Akaunzwanashe

Akaunzwanaishe

Akosha
Akaunzwa Akoshesa
Akwira Ashuwira

Akashuvira

Akura
Akashuva

Akashuwa

Akudzwa
Akashuvirwa

Ashuwirwa

Akoshasani
Akakondeka
Akoshei

Akosheyi

Akundanashe

Akundanaishe

Akundei

Akundeyi

Akosheswa Akoshasani Akunda
Akura Akuranashe

Akuranaishe

Akasvinuka
Akagondeka
Am-
Amira Amiranaishe

Amiranashe

Amuda
Amirira Amudaishe
Amiswa Amiswanaishe

Amiswanashe

Amukudza
Amosi kubva pana Amos. Amudei

Amudeyi

Amukudzaishe Amudana Amupa
Amuona Amuziva Amupaishe
Amuonaishe Amuzivaishe Amugonda
Amugondaishe
An-
Anaka Anakiswa Anogonda
Anazvo Anaye Anogondanaye
Anashe Anayemuriro Anani
Akanaka Aneni
Anemutsa

Anemusa

Anenimuriro Anemi
Anewe Anesu
Anesuishe Anemoyo Anerudo
Anei

Aneyi

Anengoni Anenjere
Anetsitsi Anerugare
Anofara Anofarei Anowona

Anovona Anoona

Anoshuwa

Anoshuva

Anodanwa
Anopa
Anomuziva Anomuda Anoziva
Anomudaishe Anovimba Anouya

Anovuya Anowuya

Anovimbanashe

Anovimbanaishe

Anokosha
Anoshamisa
Anouyanashe

Anouyanaishe

Anotendaishe Anotenda
Anotida Anotidaishe
Anopenya Anobwinya Anohwinya
Anonzwa Anozama Anonyara
Anodanwa Anodanwanashe

Anodanwanaishe

Andida
Anovimbanaye Andipazvose
Anunura Andirangarira Anezvose
Anunurwa Andirayaishe Anyara
Anunurwanashe

Anunurwanaishe

Angwara
Ao-
Aona Aonaishe Aonei
Aonga Aongaishe
Ap-
Apera Apiwa

Apihwa

Apamoyo
Apedza Aparudo
Apihwanashe

Apihwanaishe

Apiwamoyo Apika
Apiwarudo Apindira
Ar-
Aripo Ariko Aripi
Aripedyo Ariega Aripiishe
Arikoishe Aripoishe Arikuno
Aripamoyo Arimumoyo Arangarira
Aratidzwanashe

Aratidzwanaishe

Aramba Arikana
Araya Aramwira
Arani kubva pana Allan/Alan Aratidzwa Aruona
Arimo Aronga Aruonarudo
Arongera Aronganashe

Aronganaishe

Arupiwarugare
Aroni kubva pana Aaron, Arron Arukushosa
Arumirirarudo
As-
Asara Ashinga Ashamisa
Asaranaye Asika Asvika
Asaranashe

Asaranaishe

Ashinganaishe

Ashinganashe

Asika
Asikeiishe
Asvitswa Asvitswanashe

Asvitswanaishe

Aseka
Asvikanaishe

Asvikanashe

Asimuka
Asvikanaye Asimudzwa
At-
Atarira Atanga Atiranga
Atinaye Atora Atirangaishe
Atorwa Atirangarira Atiraya
Atida Atenda Atirayaishe
Atidaishe Atidzosa Atiropafadza
Atipa Atipaishe Atikomborera
Atikudza Atikudzaishe Atisvinutsa
Atisvitsa Atisvitsishe Atipamusa

Atipamutsa

Atiwandisa Atishingisa
Atiwakira

Ativakira

Atiziva Atipikira
Atidadisa Atipiyanisa
Atidadisaishe Atishingisa Atigondesa
Atiwedzera Atikudzaishe Ationesa

Atiovonesa Atiowonesa

Atova kureva 'he/she is soothed' Atoveswa kureva 'he/she has been soothed'
Atizarurira
Au-
Auya Auyanewe Audzwa
Auyanashe

Auyanaishe

Auyanemoyo Audzwei
Auyanaye Auyanei

Auyaneyi

Auyanerudo Auyanemuriro
Aw-
Awaka

Avaka

Awakanaye

Avakanaye

Awapei

Awapeyi

Awakei

Avakaei

Awakanashe

Awakanaishe

Awanei

Awaneyi

Awandisa Awana Awapa
Awedzerwa Awona Awonga
Awedzera Awuya Awonei

Awoneyi

Awoneswa Awongaishe
Awaratidza Awaranga Awarairidza
Ay-
Ayeuka Ayeutsa Ayemura
Ayeutsisahana
Az-
Aziva

Aziya

Azivisa Azivei

Aziveyi

Azuruka
Azivaishe Aziviswa

BEdit

Zita Chirevo mu Chishona Zita Mazita
Ba-/Bha-/Bwa-/Bva-
Baka Bakai Bakira
Bakiro Bakiso Bakiswai

Bakiswayi

Badza Batai
Banga Bandwe Batanai

Batanyi

Batamoyo

Batamwoyo

Batsirai

Betserai

Batiro
Batsiro Batsiranai

Betseranai

Batiriro
Batsiriro Batirai

Batirayi

Biria

Biriya

Batiro Berekai

Berekayi

Batiriro Burayi

Burai

Budiriro
Bh-
Bhahari zita iri rinobva pashoko reChishona rakabva kuChiarabhu nekuda

kweChiswahiri, pashoko rekuti Bahar, iroshoko rekuti Bhahari

rinoshandiswa kupatsanura Gungwa (ocean) ne Bhahari (sea).

Bhenjamini tarisai futi Venjamini, Venjamene Verudyirwamene Bhuyai

Bhuyayi

Bhenadheti zita rinobva pazita rekuti Benadate Bhumi sekutodza mhuka ine zita rimwe - wolf Bhuyano
Bhaharirezvido Bhaharirechido Bhuyirano
BV-
Bvumai Bvumiso Bvumirano
Bvumiriro Bvumiro Bvumirai

Bvumirayi

Bvumira Bvumiranai

CEdit

Zita Chirevo mu Chishona Zita Mazita
Cha-/Chwa-
Chaona; Chawona Chayenda; Chaenda Chauya; Chawuya
Chavona Chakosha Chavuya
Chakoshei Chakakosha Chakakoshei

Chakakosheyi

Chamira Chamisa
Chadiwanashe

Chadiwanaishe

Chimirira
Chakaneta Chakudzwa
Chauyanashe

Chauyanaishe

Chaendanaishe

Chaendanashe

Chakudzwanashe

Chakudzwanaishe

Chatora Chatorwa Chatonga
Chaedza Chamunorwa Chaminuka
Chandapiwa

Chandapihwa

Chakaonei

Chakaoneyi

Chakaona

Chakawona

Chakajeka Chaonga

Chawonga

Chavonga

Chakavona
Chawapihwa Chafara
Chanetanei Chafadzwa
Chakanaka Chanaka Chafarisa
Chaedzwa Chafadzaishe Chazama
Chaneta Chaishe Chamuka
Chasiya Chaendanaye Chapuku kureva sinuu
Chakakosha Chawana Chawanda
Chao Chanatswa
Che-
Chenai Cheneso Chemoyo
Chekwedu Chakata Cheuzuru
Chengetai

Chengetayi

Cheneswai Chengoni
Chenjero Cherudo
Chenjerai

Chenjerayi

Chenjere Chemusa

Chemutsa

Chezuro
Chenzira Chemedzai

Chemedzayi

Cherunako
Chenzero Chenjereso
Chi-
Chipo Chipochashe Chipochavo
Chido Chidochashe Chidochavo
Chipiri Chiendo Chiendese
Chioniso

Chiwoniso Chivoniso

Chitsidzo China
Chiratidzo Chinei

Chineyi

Chinaye
Chishanu Chitatu Chimotsi
Chinochi Chiwando kubva pa "kuwanda" Chikondi kubva pashoko rokuti kugonda, kukonda
Chinoziva Chikondiso Chigondi
Chiyo Chigondiso Chitendo
Chiwedzero kubva pa "Kuwedzera" Chiwedzerwa
Chinyenye Chinga kubva pa "jinga" Chidhumo
Chiendere Chizuru Chiuru kubva panumeri "chiuru/churu"
Chienderero Chimiriro Chiviri
Chikomborero Chimoyo Chiyiri
Chiendese Chiringe Chiiri
Chiendesenashe

Chiendesenaishe

Chipiko Chipikiso
Chiedzo

Chiyedzo

Chiruva
Chidzokere Chimuriro
Chichemedzo Chigumi kubva pana "gumi" Chimoto
Chimidzo Chigumo kubva pana "kuguma" Chinako
Chiedza Chimuko kubva pana "kumuka" Chiripo

Chiriyo

Chiedzachashe Chiedzachake
Chidiwo Chinashe

Chinaishe

Chidzidzo
Chipihwo Chishumiro
Chishumiro Chishuwo

Chishuvo

Chikudzo
Chikundo Chiripo
Chinako Chiriko Chizivo

Chiriyo

Chiremera Chisimira
Chisvikire Chivimbiso Chivaraidzo
Chishumirei

Chishumireyi

Chidamoyo Chioneko
Chiziviso Chitendeko
Chinoonei

Chinovonei Chinowonei

Chiramwiwa Chineni
Chitendei

Chitendeyi

Chifaro
Chitendo
Chizivise Chijeko Chijekeso
Chinyaradzo Chikudzo Chikudzochashe
Chikuru Chikudze Chikudzei

Chikudzeyi

Chivaraidzo Chiweza
Chiweshe Chiwera Chirongo
Chirahwe Chiyo Chiyochashe
Chirau

Chirawu

Chiwaru Chiwanza
Chiwaya Chiwandika
Chiwashira Chiwara Chivuya kubva pa "zvivuya"
Chikoshi Chikoshiso Chidakariso
Cho-
Chokosha Choita Chodii
Choona

Chowona

Choitasei

Choitaseyi

Choedza
Chofadzwa
Chokwadi
Chu-
Chuma Chumachashe Chumacherudo
Churu Chumi

DEdit

Zita Tsananguro Mazita Mazita
Da-/Dha-/Dza-/Dzwa-/Dzva-
Dana Danai Dananai kubva pana "kudanana"
Dhanieri kubva pana Daniel Dhanyeri kubva pana Daniel zve Dadiro kubva pana "kudada"
Dadiso Dadisai Dadika
Dadiswa Dadiswai

Dadiswayi

Dadirai

Dadirayi

Dadai

Dadyi

Dakaro kubva pana "kudakara" Dairai

Dairayi

kubva pana "kudaira"
Dairaishe Dakarai

Dakarayi

Dadai Dakariso
Dairai

Dayirayi

Dakarirai

Dakarirayi

Dambudzo
Danaishe
Dakado Danira Dzatenda
Danamoyo Dhaka
De-
Dendere Dendero Deedzo
Deedzai

Deedzayi

Deedzanai

Deedzanayi

Denga
Dengarashe
Dzvetera Dembera kureva "tembera"
Di-
Dira Ditiro kubva pana "chiitiro" Dimbudzo
Dirira Dima kureva "rima" Dziva
Dimburai Dihwa Dzidzo
Diva Dzidzai

Dzidzayi

Dzidziso
Dzinaishe

Dzinashe

Dzikiso
Dhirika Dhirikai

Dhirikayi

Dzikai

Dzakayi

Dzikamai

Dzikamayi

Dzikamiso
Do-
Dova Dota Dombo
Domborashe Doka Donha
Donhwe Donhodzo Dhonza
Dovarashe

Dovaraishe

Donje Dhonzera
Dzotenda Dzorero
Dzokanashe

Dzokanaishe

Dzokodzo Dzorero
Dzorerai

Dzorerayi

Dzokesai

Dzokesayi

Dzokesa
Dzokeso Dzosa Donzvo
Du-
Dutu Dudzai

Dudzayi

Dhumiso
Dhuma Dhumisai

Dhumisayi

Dhumirai

Dhumirayi

Dhumai

Dhumayi

Dhumira

EEdit

Zita Chirevo mu Chishona Mazita
E-
Edzai

Edzayi

Edzo Edzesai

Edzesayi

Emoyo
Edhuwadhi

Edhwadhi

Emerina Ei
Endai

Endayi

Enderai

Enderayi

Enzanisai
Endanashe Endanaye
Erukudzo Eriza Eriya kureva "elijah"

FEdit

Zita Mazita Mazita
Fa-/Fwa-
Fara Farai

Farayi

kubva pana "kufara" Fadzai kubva pana "kufadza"
Faro Fadzayi
Farisai

Farisayi

Fana Farirai

Farirayi

Fanana
Fariraishe Fadzisanai Fambaimunashe
Fambainashe Fananashe Faranashe
Fadzaishe Faranaye Faraimunashe
Fe-
Fe-
Fi-
Firimoni kureva filimoni Firipa kureva philip
Fo-
Fo-
Fu-
Fungai Funye Furuwa
Fungisai Fundai

Fundayi

Fungiso
Funganai Fundikai
Fundika Fungiswai

Fungiswayi

Fungisanai

Fungisanayi

Fungiswai
Fuvana

GEdit

Zita Mazita Mazita
Ga-
Gaya Garai

Garayi

Gambandishe kureva "God is the hero"
Gadzirai

Gadzirayi

Garikai

Garikayi

Gadzikai

Gadzikayi

Gadzai Garirai

Garirayi

Gamuchirai

Gamuchirayi

Gamuchiro
Gamuchidzo Gariswai

Gariswayi

Gamuchiso Gwinyai

Gwinyayi

Gwanyanywa Gwatiringa
Gwai

Gwayi

Gwairashe
Gwararezhou
Ge-
Genesi sokuti "genesisi"
Gi-
Gwisai Gwisano Gwishiri
Gwirai

Gwirayi

Gwisanai

Gwisanayi

Gwiyo kureva rwiyo
Gwendo kurev rwendo
Go-
Gomo Gore Gondai

Gondayi

Gonai Gonekai
Gomba Govero Gorerino
Gorerashe Goreriya Gonesai

Gonesayi

Gona Gondo
Gomo kubva pa "gomo"
Gu-
Gumi Guma kureva "kuguma" Gumo
Gumai

Gumayi

Gumiro Gumbo
Gumiso Gunyumbi
Gumira Gumisai

Gumisayi

Gumiguru

HEdit

Zita Tsananguro Mazita Mazita
Ha-
Hama Hamandishe Hamadzashe
Hana Hanayashe Hanayako
Hanayavo Hamufare

Hamufari

Hamunyari
Haruname

Harunami

Hazvinei

Hazvineyi

Haruperi
Hachina Haruchipo Haruchiko
Hazviperi Hatitye

Hatityi

Hanu kureva "mountain pass"
Hakurotwe

Hakurotwi

Haro kureva "mountain pass"
Hakunei

Hakuneyi

Hwami kureva "empara"
Hanayacho Hakusina
Hatendi Hazvina Haruna
Haude

Haudi

Hatinei

Hatineyi

Harinei

Harineyi

Hatisina Hamunei

Hamuneyi

Hamuchinei

Hamuchineyi

Hawudei

Haudei

Harife

Harifi

Hakuna
Haridi Hakunei
Hachiperi Hanga kutodza mhuka
Haunei Haruperirudo Hariende
Harutizivirufu Haridinaye Haunyari
Harioni

Harione

Hwanaka Hwaidzashe
Hwamanda
He-/Hwe-
Hweva Hwevera
Hi-
Hwinyai sekuti hwihwinya Hwiriro
Ho-
Hondowe

Hondohwe

Horanyi

Horayi

Hondo
Hoto seshiri yacho hoto
Hondoyashe Honai

Honayi

Hwoto seshiri yacho hoto
Hwoni
Hu-
Hupenyu Hungwe Humiro sokuti umiro, mamiriro
Huyai Huyautende Huyanashe
Hunaki senge unaki; kunaka Humoyo Huoneso
Hunako senge unako; kunaka Hudo sokuti udo, "inclination" Huchenjeri
Hunei

Huneyi

Hurungudo Huchi
Huzivi Hudohwashe
Hunashe senge unashe; kuvanashe Hunake Hukundo
Huziyo

Huzivo

senge uziyo; kuziya Hupi Huoniko
Hupo Hutendi
Hupihwo

Hupiwo

senge upihwo; upiwo; kupihwa Hufaro Huponisi
Hujeko Hukudzo
Hukoshi senge ukoshi; kukosha Hubako Hubakiro

IEdit

Mazita Tsananguro Mazita Mazita
I
Idai

Idayi

sokuti "ida" Idaishe sokuti "ida ishe" Itai

Itayi

kubva pa "kuita"
Irikidzai

Irikidzayi

Isheanesu Itaitione
Ipai

Ipayi

Ipaishe Isheanopa
Inzwaishe Izwi
Isheanopa Izwirashe Izwiriya
Isai

Isayi

Irikidzo Itisa
Irikidza Itiso
Izwirako Irgwai

Irgwayi

Iriko
Ina Iripo
Iriko Ichiko Ionei

Ioneyi Ivonei Iwonei

Izuva Inei

Ineyi

Ingoni
Inoi

Inoyi

Icharwa Inatwo
Ipairudo Ipaimoyo

JEdit

Mazzita Tsaanguro Mazita Mazita
Ja-/Jwa-
Jaira sekuti "kujaira" Jairo Jaidzo
Jairisa Jairiso Janha kureva duty
Jambwa Jairira Jana kureva janha kana janho futi
Janho kureva janha futi
Je-
Jecha Jekesai Jekeso
Jena Jekuche Jenaguru
Jekereso Jekai

Jekayi

Jenganiso
Ji-
Jinga kureva "foothill" Jiho kureva "ultisol" Jihwo kureva jiho zve
Jo-
Jokoso johani Johane

KEdit

Mazita Tsananguro Mazita Mazita
Ka-/Kha-/Kwa-
Karakadzai

Karakadzayi

Karikoga Kaita kubva pa "kuita"
Keta kureva kuketa Kaitei
Karwiyo Ketai Kashiri
Kanaka Kanya Kanyai

Kanyayi

kubva pa "kukanya"
Kanakei

Kanakeyi

Kanashe

Kanaishe

Kanaye Kanatwo
Kadiwa Kanemuriro kureva kanemoto Kanemoto
Karuva Kamoto Kamuriro
Karuvakashe Karuvaruva Kavaridha kureva varidha/rhozi doko
Katenda Katendeko
 • a small thanks,
 • a small prayer
Kavarhi kureva varidha/rhozi doko
Kanotenda Kanouya

Kanovuya Kanowuya

Kachauya

Kachavuya Kachawuya

Kariko
Karekano
Kare Kamoyo Kajeka
Kanehana Kanofara Kajekesa
Kaneruhana Kaedzwa

Kayedzwa

Kajekeswa
Kanemoyo Kafarei
Kanezuro

Kazuro

Kafadzwa Kadakadzwa
Kanesimba Kaneta
Kazama Kandai

Kandayi

Kasiya
Kaendanaye Kaendanashe
Kakosha Kakoshei

Kakosheyi

Karimo
Kawana Karipo
Kandira Kandirai

Kandirayi

Kanzira
Kanyeredzi Kazhira
Kambeu

Kambewu

Kanoziva Kanerupo
Kanozivei

Kanoziveyi

Kaiziva
Karikega Kwanai

Kwanayi

Kanovimba Kapinimidzo kureva "a small thought"
Kaona

Kaona Kavona

Kaonaishe Kaonei

Kaoneyi

Kaonarudo
Kaonamoyo Kaoniso
Kaonasimba Kaenda

Kayenda

Kwanisai

Kwanisayi

Kwanai
Kwaedza Kwayedza Kwanaya
Kwadoka Kwanerima Kwauyausiku
Kwandiri Kwandiriko Kachuma
Kajongwe seruva racho Kaseke
Ke-
Ketai Ke
Kengoni
Ki-
Kwirirai
Ko-
Koshai

Koshayi

Komborerai

Komborerayi

Komborerwai

Komborerwayi

Ku-
Kuda Kudakwashe Kudzai

Kudzayi

Kudzwai

Kudzwayi

Kudzanai

Kudzanayi

Kudzwanashe
Kumbirai

Kumbirayi

Kundai

Kundayi

Kundiso
Kushinga
Kuziva Kutsirai

Kutsirayi

Kupukai

Kupukayi

Kuzivakwashe
Kudaishe Kunaye Kunashe

Kunaishe

Kunaya Kuziya
Kudakwavo Kuchinei

Kuchineyi

Kumbiraishe
Kundira Kunei

Kuneyi

Kundisai Kuonaishe
Kusikwanashe Kundira Kundisai
Kundiswanashe Kufaranashe Kuziya
Kukosha Kugonda Kutendakwako
Kuzivakwako Kukoshakwako Kukoshakwazvo
Kuzamakwako

MEdit

Zita Tsananguro Mazita Tsananguro Mazita Tsananguro
Ma-/Mha-/Mwa-/Mva-
Maidei Maita Mazvita
Makagona Makagonaishe Makanaka
Makanakaishe Makandipa Makatipa
Makandipaishe Makanyara Makundano
Makuwerere Makura Maruva
Maruvaruva Manatsa Mandida
Mandibhuya Manikai Mandidaishe
Mandigona Mandivamba Matida
Maona

Mavona Mawona

Maonei

Maoneyi

Matidaishe
Maonero
Maonaishe

Mavonaishe Mawonaishe

Maoneso

Mavoneso Mawoneso

Maruvaashe
Masekei

Masekeyi

Makatendeka Matinunura
Masimba Masimbaashe Mavambo
Matipa Matipaishe Matiparudo
Mauya

Mavuya

Mawuya

Maonarudo

Mavonarudo

Mawonarudo

Mazivarudo
Mauyaishe

Mavuyaishe Mawuyaishe

Mazvitaishe Mavonga

Mawonga Maonga

Marisa Mavongei

Maongei Mawongei

Matendo
Maida Mabvirazuva
Magwati Mavirira Madeko
Maenda

Mayenda

Maendanaye Madekwana
Maenda Manhoko
Maendanashe

Maendanaishe

Marasha kubva pa "rasha" Manheru
Manyenjere sparks of fire when poked Matengaashe
Mandiedza Mapinimidza kureva mafunga Mapinima
Matizama Mauyanashe

Mauyanaishe

Manueri kureva Manuel
Manyika Mazano
Mangwanani Madokero Mawanda
Makuseni Matiwandisa Matikudza
Mafaro Matiwandisaishe Matikudzaishe
Mafadzo Mafaro Maisa
Makai Matidadisa Maisei

Maiseyi

Madadisa Mateo

Mateu

kureva Chihebheru - Matthew
Madadisa Maseu

Maseo

kureva Chihebheru - Matthew zve
Makomborero Matiropafadza
Maropafadzo Manaka Mahoro
Mabuwa Mabuwe Matizodza
Matizorodza Matora Madiwa
Madiwanashe Mapihwa

Mapiwa

Maunga
Mapihwanashe

Mapiwanashe

Makajeka
Mafara Majekesa
Manetei Makosheswa Makoshei

Makosheyi

Mawana Mawanarudo
Makosha Makakosha Matonga
Manatswa Matiyeuka Marangarira
Matiyeuka Matiyeutsa Matiraya
Matiziva Matizivisa Matiraira
Mashinga Matishingisa Matiranga
Matonhodzo Mamoyo Makagondeka
Mazana Mana Matisvitsa
Mambire Mavhudzi Mauro
Mavura Makumi Makore
Me-
Mera Merai Mwedzi
Mwenje
Mi-
Mira Mirai Misai
Mbiri Michakata Miriro
Miriraishe Miso kureva "chimiso" Misa
Mirainashe Minja Mhinduro
Mhizha Misha Misiswa
Misiso Miswanashe Miswai

Miswayi

Miranaye Miramurudo
Minamato Mirairo Misodzi
Mo-
Moyo

Mwoyo

kureva mhumba, moyo Moyomoto Moyoweshumba
Moyomuriro Mwoyomwoto
Moyowashe Moyochena

Mwoyochena

Moyojena
Moyowani Mwoyowetu
Mwoyowevhu
 • soul of the earth
 • soul of the soil
Moyowevhu
 • heart of the earth
 • heart of the soil
Motsi

Moshi

kureva "chimwe"
Mu-
Muchabaiwa Mvumo Muchaneta
Muchadura Muchengeti Muchengetwa
Muchineripi Mufaro Mugove
Mugoni Mugondeki Mugondi
Mukai Mukudzei

Mukudzeyi

Mukudzeiishe
Muneni Murumbidzei

Murumbidzeyi

Muneniishe Munetsi
Munonzwaishe Munzwi Muhwi
Munorweyi Munopa Mupi
Munopaishe Munyaradzi Muoni

Muvoni Muwoni

Mutange Mutangi
Muringi Muringira
Musundire Musodzi Mutsa

Musa

Mutsawashe

Musawashe

Mutumwa
Mufudzi Murisi
Murudo Muriro Munhongi
Munodei

Munodeyi

Muhana Muhanayashe
Muhanayevhu
 • in the inner-heart of the earth
 • in the soul of the earth/soil
Mumoyo

Mumwoyo

Mufare Mufarekwazvo Muongi

Muvongi Muwongi

Munopa Mufadzi
Munazvo Mutswai

Mutswayi

Mukai

Mukayi

Munaye
Munashe Murudyi
Musatye Musiyiwa Musarirarudo
Munotyei Mufirarudo Munodada
Muzivi Mudadi Mununuri
Muchena Muchenesi Mutsvuku
Mungoni Mutsitsi Mutsitsidzashe
Munei

Muneyi

Mungonidzashe Mumusa

Mumutsa

Munyasha
Muneinazvo

Muneyinazvo

Mutendi Munako
Muzorodzi Muonisi

Muvonisi Muwonisi

NEdit

Mazita Tsananguro Mazita Mazita Tsananguro
Na-/N'a/Nda-/Nga-/Nha-/Nja-/Nwa-/Nya-/Nza-/Nzwa-/Nzva-/Nzvwa-
Naka kureva "naka" Nakai

Nakayi

kubva pa "kunaka" Namatai

Namatayi

Natsai

Natsayi

Natswai

Natswayi

Ndaisva
Ndakaitei Ndaizivei
Ngaatendendwe Ngwarai

Ngwarayi

Nyaradzo
Nyadzai

Nyadzayi

Nyaradzai

Nyaradzyi

Nyarai

Nyarayi

Nyararai Nyasha
Nyamangwanda Nyashadzashe Nyakare
Nyamusi Nakira Nakiswo
Nakisa Nakiso Nakiswai

Nakiswayi

Nakisai

Nakisayi

Naya
Nayiwai

Nayiwayi

Nanhasi
Naiwai

Naiwayi

Nhasi
Ndafara Ndaona
Ndangariro Ndaonaishe Naye
Natsa Natsai

Natsayi

Nhamodzanyika
Nhamo Ngara
Nhamodzashe Nhaka
Nangidzai

Nangidzayi

Nangidzira Nharo
Nangidziro Nzwanai

Nzwanayi

Nzwananai

Nzwananayi

Namato
Nama Namiso
Namiko Namisai

Namisayi

Namiswai

Namiswayi

Namisai
Ndafadzwa Ngwariro Ndanatswa
Naishe Naishewedu Nyahuma
Njapa Shona yekare kare Ndanatsei Nyarudo
Nyangirai Ndarama Ndarira
Ne-
Nenyasha Nebedza saMwenemutapa Nebedza Netsai
Nyengeterai Nyeredzi

Nyenyedzi

Nerunako
Nyenye Nerudo
Nemoyo Njere Njeredzanhasi
Nyengeterai Njeredzashe Nyengetero
Netseko Netsekano Nevhu
Netsekai

Netsekayi

Nyevero Nhema
Nyemwerai Nyemwero
Nehana with conscience Neruhana with soul; with inner-heart Nemwoyo
Nerukudzo Nerugare Neruva
Nenyasha Nengoni Nemusa

Nemutsa

Nerutendo Neunako

Nehunako

Nerupo Neupo

Nehupo

Nechido Nenguva
Nhambochigare
Ni-
Nzwisisai

Nzwisisayi

Ngirozi Nwisiso
Nzirainashe Nzirayashe
Nziyo Nziyodzashe Nziyomumoyo
Nyikayashe Nyika Nyikayashe
Nyikaino Ndiriko Ndione

Ndivone Ndiwone

Ndira Nhiriri
Njiva
No-
Ndombo Ndomupei

Ndomupeyi

Nokutenda
Ngoni Nomutsa

Nomusa

Ngonidzashe Norukudzo
Nonokai

Nonokayi

Norutendo Noushe

Novushe Nowushe

Norudo
Ndoda Ndouya

Ndovuya Ndowuya

Nongedzai

Nongedzayi

Nongedzo
Nhodzera
Nomwe Nhodzera Ndoto
Nhodzera Ndoro Ndotopamoyo
Nzou Nhoro
Ndotenda
Nu-
Nunudzai

Nunudzayi

Nunurai

Nunurayi

Nguva
Nguvayashe
Nunuro Nungu Nundu
Nyundo

OEdit

Mazita Tsananguro Mazita Tsananguro Mazita Tsananguro
O-
Onai

Onayi

ohnai (stylizing) Ongai

Ongayi

sokuti "kuonga"/ kuvonga Ona Ohna (stylizingi)
Onesai

Onesayi

Omesai

Omsesayi

Omai

Omayi

Onaishe
Onanai

Onanayi

Omberai Oneswai

Oneswayi

Onisa Ongororai

Ongororayi

Onseo

PEdit

Zita Tsananguro Mazita Tsananguro Mazita Tsananguro
Pa-/Pha-/Pwa-
Paidamoyo

Paidamwoyo

kureva kwaidiwa nemoyo . Panodamoyo

Panodamwoyo

kureva "panoda moyo" Pamhidzai

Pamhidzayi

kubva pa "kupamhidza"
Panashe

Panaishe

Pamhidzo Panganai

Panganyi

Paradzai

Paradzayi

Pawandiwana Pamandiwana
Panewe Pauri Paneni
Panani Paari Pahana
Panerudo Panemoyo

Panemwoyo

Panei

Paneyi

Panechido
Pavari

Pawari

Pano Parudo
Panapa Pamoyo

Pamwoyo

Panguro Panenjere
Paurosi Pasina Pamberi
Paidaishe Pakanaka Panaka
Parinobva Panerunako Paunabvo
Patiri Patiritose Papiro
Pe-
Pedzisai

Pedzisayi

Pemberai

Pemberayi

Pepukai

Pepukayi

Penyai Penya Pietro

Piyetro

Pedyo Petro

Petiro

Perai
Pi-
Piwai

Pihwai

Pikirai

Pikirayi

Pika
Pisai

Pisayi

Pindurai

Pindurayi

Pindirai

Pindirayi

Po-
Poshi

Potsi

Pomerai

Pomerayi

Pondai

Pondayi

Pu-
Pfuma Pfunye kureva funye Pupurai

Pupurayi

Pfungwa Puwai

Puwayi

Pfuvana kureva fuvana

REdit

Mazita Tsananguro Mazita Tsananguro Mazita
Ra-/Rha-/Rwa-/Rya-
Ranganai

Ranganayi

kubva pashoko rokuti "kuranga" Rangarira kureva "rangarira" Rangarirai

Rangarirayi

kubva pana "kurangarira"
Rangariro
Raramai

Raramayi

Ratidzai

Ratidzayi

Ratidzo
Raviro
Rambai

Rambayi

Rasikai Rakidzai

Rakidzayi

Ranaka
Ramuka Ramutswa Ratenda
Raedza Rafara Rauya
Raya Raura

Rawura

Rawana
Rayira

Raira

Raenda
Razama Raendanaye
Rakosha Raendanashe Raonaishe
Rairai

Rayirayi

Raona

Rawona Ravona

Raonarudo
Raonamuriro
Raonamoyo Rakasimba
Ratidzwai Rakidzo
Re-
Regai

Regayi

Revai

Revayi

Reveso
Remekedzo
Remekedzai

Remekedzayi

Revesai

Revesayi

Ri-
Rindai

Rindayi

Rindirai

Rindirayi

Ringanai

Ringanayi

Ringisai

Ringisayi

Riva Ringiso
Ringirai

Ringirayi

Ringanisai

Ringanisayi

Rwiyo

Rgwiyo

kureva rwiyo kana gwiyo.
Rwiyorwashe

Rgwiyorwashe

Kureva "rwiyo/melodhi ya Mwari" Rwiyorwedenga

Rgwiyorwadenga

kureva "rwiyo/melodhi ye matenga"
Rwiyorwemoyo kureva rwiyo rwe pamoyo
Rwiso

Rgwiso

kubva pa kurwa Rwizi

Rgwizi

kureva rwizi Rioneisimbarashe
Rionei

Rioneyi

Ro-
Ropafadzo Ropafadzai

Ropafadzayi

Rorunako
Rohunako

Rounako

Rovuzivo
Roto Rouzuru
Ru-
Ruva Ruvarashe Ruvaremoto
Ruwa Ruvauzuru Ruvaredenga
Rufaro Ruhana kireva "soul" kana "inner-heart" Runeni
Rudo Runako Runeyi

Runei

Rudorwashe Rudo
Rudado Rudaviro

Rudairo

Rujeko
Rugare Rukudzo
Rumbidzo Rumbidzai

Rumbidzayi

Rumbidzaishe
Rumbidzwai

Rumbidwayi

Runatso
Runakorwashe Runesu
Rungano Rungamirai

Rungamirayi

Ruregerero
Runyararo Rusununguko
Rutendo Ruramai

Ruramayi

Ruvheneko
Ruvimbo Ruvingo
Ruzivo Rusvingo Ruwadzano
Rukudzo Ruvoni

Ruoni Ruwoni

Ruyanano
Rupauro Rupo
Rushingi Rupiya
Rushesha kureva jecha Ruandhle

Ruandye

kureva marini, gungwa Rukundo
Ruedzo

Ruyedzo

Rugondano kubva pa kugonda
Ruwizi

Rugwizi

kubva pa rwizi kana gwizi Rugondi
Rumurai

Rumurayi

Rushingo
Ruhweva Rushuvo

Rushuwo

Rusvodi Ruseza Rufuvha kureva rufuvha (dry stream)
Rugoyi Ruvhene Rugundiya
Ruramo Rukondo Ruwarikana
Rushanga

Rutsanga Ruhlanga

Ruwarikano

SEdit

Zita Chirevo mu Chishona Zita Mazita
Sa-/Sha-/Shwa-/Sva-/Svwa-/Sta-/Ska-/Skwa-/Swa-
SarudzaiSarudzayi Sarudzo Shamiso
Shanga Sharai

Sharayi

Sarai

Sarayi

Shana
Shandai

Shandayi

Saruva
Safira Sauro
Safiri Sanganai

Sanganayi

Sawaya kubva pa "kasawaya"
Sango Sarura
Sangorashe Sarangahwe Sasai

Sasayi

Sai kureva saisai Sase
Sasaradzi Sasi Shava
Shanu Savhana senzvimbo Saheru senzvimbo
Savara

Sawara

seshiri yacho savara/sawara Sahara senzvimbo
Save senge rwizi - save
Se-/She-/Sve-/Svwe-
Sekai

Shekayi

Sekesai

Shekesayi

Sheunesu
Sere senumeri yacho - sere
Shezhu seshiri yacho - shezhu Sesedzai Sei

Seyi

Sheva Shero kureva veto
Si-/Shi-
Shinga Shingai ungati shingayi zve Shingirai
Shingisai Shiri Shiriyedenga
Shiriyashe Simba Simbarashe
Simbaredu Simbai Simbisai
Simbiso Simbaneuta Simbaramwari
Svikire Svikai Svitswai
Svinukai Svinuko Sinuu
Siyai

Siyayi

Sikai Sino
Sikiso Sinu
Sikaruva Sikarudo Sikarugare
Sikamuhana Sikarupo Sikautano
Sikamufaro Sikamuriro Siyarugare sekuti "siyarugare paunofa"
Siyarudo Shizha Simukai

Simukayi

Simudzwai
So-/Sho-
Shorai Shorwayi Shoko
Shokomuhana Soko Shokorashe
Svodai Svova Svoyo
Soromoni Sororezhou
Su-/Shu/Svu-
Suko kureva suko (white clay) Sungano Shupikai
Shumirai Shungu Shuvirai
Shuvai Shumba Svugu semhuka yacho - svugu

TEdit

Zita Tsananguro Mazita Tsananguro Mazita Tsananguro
Ta-/Tsa-/Twa-/Tya-/Tla-
Tabatsirwa Tadiwa Tadiwanashe
Tafara Tafadzwa Tadiwatese
Tafirenyika Taguma Takawira
Takunda Takundamunashe Takundanashe
Takudzwa Takudzwanashe Takura
Takurai Takuranai Tamayi

Tamai

Tambudzai Tamburiro
Tanaka Takanaka Tanakiswa
Tamirira Tamiriraishe Tamirirarudo
Tamira Tamuka Tamuparudo
Tanatsa Tanatswa Tanatswanashe
Tanetseka Tanai kubva pakutana,

kureva kuguma zvaurikuita

Tanga
Tangai Tangawamira Tangawarima
Tanonoka Tanyaradzwa Taombera
Tamuziva Tamutswa Tapuhwa
Taona Taonga Tapuhwamutsa

Tapuhwamusa

Tawona Tawonga
Tavona Tavonga Tapiwa
Taonanyasha Taonaishe Tapiwamutsa

Tapiwamusa

Taonamunana Taonamutsa

Taonamusa

Tapfuma Tapfamamunashe
Tapfumanei Taonarudo Tafungiwa
Tapfumiswa Tapedza Tazivikwa
Tapera Tarangana Taziviswa
Taringa Taringakunashe Taringamberi
Taoneswa Taonamurima Taringamangwana
Tariro Taonamuriro Taridzwai
Tarisai Taridzai Tarubereka
Taruvinga Tarupiwamutsa Tarupiwamufaro
Tarupiwarudo Tariroyashe Taruwona
Tangidzai Tasara Taruvona
Tsanga Tsuro Taruona
Tarwa Tarwirei Tasara
Tatenda Tagwirei Tsara
Tatendaishe Targwirei Tashinga
Taurai Tauya Tashingiswa
Tavamanya Tavariswa Taurawa
Tavuya Takunda Tawana
Tawuya Tavaziva Tawananyasha
Tawanda Tawandiswa Tawanamusa
Tawedzerwa Tavengwa Tawanamutsa
Tayambuka Tazvida Tawanamusha
Tadadiswa Tadada Tawanarudo
Taonamurima Taoneswamurima Tazviona
Taenda Tasvika Tazarurwa
Taendanashe Tafambanashe Tasvinutswa
Tsvakai Tazviwana Tazvivinga
Tavingarugare Tadakara Tambaoga
Te-/Tse-/Twe-/Tsve-
Tendai Tendekai Tendero
Tendesai Tendo Teurai

Teurayi

Teverai Teveraishe
Ti-/Twi-/Tsi-
Tinofambanashe Tichafa Tichakunda
Tichakura Tichaona Tichatonga
Timukudze Tinashe Tirimunashe
Timirenashe Tinaye Tinetariro
Tinenyasha Tineruvimbo Tinotenda
Tinei Tionei Tinomudaishe
Tineyi Tiringei Tiringeishe
Tirivafi Tirivavi Tirivanhu
Tirivashe Tizirai Tizorodzei
Tsitsi
To-/Tsvo-/Tso-/Two-
Tomutenda Tongai Tobaiwa
Todini Tofara Tomuvonga
Tomuziva Tovaziva Togarepi
Tofirei Tochemerei Toringepi
Tonderai Tongesai Torevei
Tovera Tose Tovadini
Tomondo Tsoko
Tu-/Twu-/Tsvu-/Tsu-
Tsungai Tsungirirai Tsvuku
Tungamirai Tumai Tsvuki
Tutsirai

UEdit

Zita Tsananguro Mazita Tsananguro Mazita Tsananguro
U-
Uchirai Upenyi Usiku
Unako Ukudzo Ungu seruvara
Uta Utati

VEdit

Zita Tsananguro Mazita Tsananguro Mazita Tsananguro
V-
Vandirai Vandaudzai Vusiku
Varaidzo Vimbai Vunako
Vengai Vimbanashe Vupenyu
Voniso Vingai Vukudzo
Vongai Vuoni Virimai
Vurunganai Vushemadzoro Vutabwashe

Vutahwashe

Vanengoni Veto
Vh-
Vheneka Vhenekai Vhenekiso
Vhuramoyo Vhuramai Vhuvhuta
Vhudzijena

WEdit

Mazita Tsananguro Mazita Tsananguro Mazita
Wa-
Waishe; Washe Wamirira kureva "kumirira" Warangarirei

Warangarireyi

kubva pana "kurangarira"
Wamira Warangarira
Wararama Waratidzwa Wararatidzwei
Wararami kureva vararami Waratidzi Waranga kureva kuranga kwemunhu
Waramba Warasika kubva pa "kurasika" Warakidzwa
Warambi Warasiki Warakidzi
Wamuka Kureva kumuka Wamutswa kureva kumutswakureva vamutswa Watenda kureva kutenda kwako
Waedza Wafara Wauya
Waedzwa Wafadzi Wauyi
Waedzi kureva vaedzi Waraura Wawana
Wafari kureva vafari Warauri Waenda kureva kuenda kwako
Wafarisi kureva vafarisi Wazama kureva kuzama kwako Waendanaye
Wakosha Waendanashe kureva kuendanashekwakonokureva vaendanashe Waonaishe kureva kuonaishe kwako
Waraira Waona

Wawona

Wavona

Waonarudo
Warairi Waonamuriro
Waonamoyo Wasimba
Waratidzwai Wakidzi kureva varikidzi Waraidzo
Warega Warevi Wauyanashe
Waregei Wananai Wauyiwashe
Wasara Wanatswa Wachengeti
Wasari Waseka Wachena
Wapiwanashe Waseki Wakanaka
Wapiwa Wanatsi Wanakisi
Washinga Wandai Waka
Wakoshei Wakai Wadzanai
Wanetsei Watumwa Watinoda
Wandatora Watumwanashe Wakanaishe
Wasarura Wazviziva Watidadisa
Wasaruri Wadzano Wationa
Wamudana Wakakunda
Wakunda
We-
Werenga Wemusa Werukudzo
Werunako Wemutsa Wedzerai
Wechido Wekupiwa
Wenera Wemaruva
Wehunako
Wi-
Wiriranai Wingai
Wo-
Wongai W Rorunako
Wu-
Wuya kureva vuya Wuta kureva uta/vuta Wushe kureva vushe
Wuoni kureva vuoni Wuvongi kureva vuvongi

YEdit

Ya- Ye- Yi- Yo- Yu-
Yananiso Yake Yatora Yeuka Yesimba Yokosha
Yananai

Yananayi

Yavo

Yawo

Yaonaishe

Yawonaishe

Yeukai

Yeukayi

Yepamoyo Yohunako

Younako

Yanaka Yakanda Yawana Yeuko Yerufaro Yoita
Yazivei

Yaziveyi

Yaidei

Yaideyi

Yaona

Yawona

Yevedzai

Yevedzayi

Yehunako

Yeunako

Yofara
Yatonga Yakunda Yanakiswa Yevedza Yechidzidzo Yokosheswa
Yatenda Yatendeka Yauyanashe Yemurai Yei Yochena
Yaziva Yapihwa Yamuka Yemura Yengoni Yovimba
Yapihwei

Yapihweyi

Yauyanashe

Yauyanaishe

Yaendanashe

Yaendanaishe

Yedzai

Yedzayi

Yerunako

Yeunako

Yoona
Yazivisa Yajeka Yashinga Yerera Yemoyo Yotida
Yapiwei

Yapiweyi

Yanaiwa

Yanayiwa

Yatada Yerai

Yerayi

Yehuwandu

Yeuwandu

Yapihwa

Yapiwa

Yashe

Yaishe

Yawada Yeruva

Yeruwa

Yerufaro

Yeufaro

Yaipa Yandakapa Yafara Yenzira Yerujeko
Yawanda Yasvika Yaani Yemufaro Yerutendo
Yanaya Yauya Yapa Yerudo Yeutsamoyo
Yandaona Yawandisa Yatipa
Yaenda Yazama Yandada
Yaendeswa Yaita Yakajeka

ZEdit

Za- Ze- Zi- Zo- Zu-
Zana Zera Ziva Zororo Zuva
Zama Zerarayo Zira
Zamanashe

Zamanaishe

Zezai

Zezayi

Zivai

Zivayi

Zorodzai

Zorodzayi

Zuvarashe

Zuvaraishe

Zara Zendaya Zivengwa
Zarira Zeza Ziya
Zamai

Zamayi

Zivanai

Zivanayi

Zondai

Zondayi

Zaranyika
Zadzisai

Zadzisayi

Zadzai

Zadzayi

Zha Zhe Zhi Zho Zhu
Zhezha Zhizha
Zhira
Zhirayashe

Zhirayishe

Zva- Zve- Zvi- Zvo- Zvu-
Zvasvitswa Zverudo Zvikomborero Zvokosha
Zvako Zvenyika Zviunze Zvopano
Zvake Zvese Zviriko Zvose
Zvangu Zvei Zviripo Zvosara
Zvachose Zvedu Zvishamiso Zvofara
Zvasara Zvekare Zvinengoni Zvounako
Zvakunda Zvengoni Zvipozvashe
Zvaunzwa Zvemoyo Zvita
Zvakosha Zvenyasha Zvinozvi
Zvaita Zvipo
Zvanyadza Zvipozvashe
Zvapera Zvinei
Zvazuro Zvinodaishe
Zvashe

Zvaishe

Zviedzei

Zviedzeyi

Zvanaka Zvidozvashe
Zvakanaka Zvinashe
Zvawanda Zvinaye
Zvauyanashe

Zvauyanaishe

Zvioniso

Zviwoniso

Zvasvika Zvikudzo
Zvauya Zviratidzo
Zvaitika Zvinodaiye
Zvaringana Zviedzo
Zvataida Zvichanzii
Zvidzai

Zvidzayi

Zvino

Zvisingagonekwenevanhumwarianogona, Zuda